"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik baskurs II, 7,5 fup

Engelskt namn: Mathematics Basic Course II

Denna kursplan gäller: 2022-10-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MX004

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-20

Innehåll

Kursen indelas i två moduler.

Modul 1: Teori och problemlösning, 7 förutbildningspoäng. Modulen behandlar enhetscirkeln, de trigonometriska funktionerna, triangelsatserna samt trigonometriska formler. Vidare introduceras begreppen ändringskvot, gränsvärde och derivata samt deriveringsregler för polynom, potens- och exponentialfunktioner. Med hjälp av derivata studeras funktioners egenskaper och tillämpade optimeringsproblem. Slutligen introduceras begreppen primitiv funktion och integral samt sambandet mellan integral och derivata. Även tillämpningar av integraler ingår.

Modul 2: Datorlaboration, 0,5 förutbildningspoäng. Modulen behandlar digitala verktyg och enkel programmering för att lösa problem relevanta för kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för enhetscirkeln, de trigonometriska funktionerna samt triangelsatserna
 • använda trigonometriska formler för omskrivningar samt härleda trigonometriska formler
 • använda trigonometri i enklare tillämpningar
 • redogöra för och använda derivatans definition för att beräkna derivator
 • beräkna derivator för polynom, potens- och exponentialfunktioner
 • tolka och använda derivata i tillämpade problem
 • använda derivator för att studera funktionskurvor och optimeringsproblem
 • bestämma primitiva funktioner och beräkna enklare integraler
 • använda integralbegreppet vid enklare tillämpningar
 • genomföra matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik samt värdera andras argumentation
 • använda digitala verktyg och enkel programmering för att lösa problem relevanta för kursen

Behörighetskrav

Matematik baskurs I eller Matematik 3b eller Matematik 3c

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, lektionsundervisning och handledning vid datorlaborationer.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov (modul 1), dels genom muntlig redovisning av datorlaboration (modul 2). På modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen sätts först när samtliga examinerande delar är godkända, och bestäms av omdömet på modul 1.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 44

  Matematik 5000+ : 3c Basåret
  Alfredsson Lena, Bodemyr Sanna, Heikne Hans
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 464 sidor :
  ISBN: 9789127457157
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matematik 5000+ : 4
  Alfredsson Lena, Bodemyr Sanna, Heikne Hans
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 348 sidor :
  ISBN: 9789127455771
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 44

  Matematik 5000+ : 3c Basåret
  Alfredsson Lena, Bodemyr Sanna, Heikne Hans
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 464 sidor :
  ISBN: 9789127457157
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matematik 5000+ : 4
  Alfredsson Lena, Bodemyr Sanna, Heikne Hans
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 348 sidor :
  ISBN: 9789127455771
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst