Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Medical Radiation Physics

Denna kursplan gäller: 2009-03-16 till 2011-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5RA015

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-28

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-03-28

Innehåll

Kursen fördjupar kunskaperna inom området medicinsk strålningsfysik samt ger träning i att planera, genomföra och både muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt. Projektet innebär normalt arbete i en miljö med yrkesverksamma sjukhusfysiker och annan vårdpersonal och syftar till att samtidigt stärka den blivande yrkesrollen. Projektet kan även genomföras på ett företag eller myndighet med nära anknytning till området. I kursen ingår även att kritiskt granska ett annat aktuellt examensarbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - självständigt planera, genomföra samt redovisa ett större projekt. - följa och utnyttja aktuell forskning samt initiera och medverka i utvecklingsarbete inom medicinsk strålningsfysik. - samarbeta med andra yrkeskategorier.

Behörighetskrav

Univ: Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud (5RA007, 7,5 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp), Nukleärmedicinsk teknik (5RA011, 7,5 hp), Tillämpad dosimetri(5RA013, 7,5 hp) och Radioterapi (5RA012, 7,5 hp), eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av individuell handledning. En examinator vid institutionen ger stöd vid arbetets planering och genomförande.

Examination

Kursen redovisas i form av en vetenskaplig rapport. Rapporten ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. Rapporten ska även redovisas muntligt. För att erhålla betyget Godkänd (G) ska dels det praktiska genomförandet av kursen vara godkänt, liksom både rapporten och den muntliga presentationen. Det praktiska genomförandet bedöms utifrån de krav som ställs på en legitimerad sjukhusfysiker. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.