Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Interaktionsteknik och design, 7,5 hp

Engelskt namn: Interaction Technology and Design

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2013-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5TF020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-04-22

Innehåll

Kursen introducerar centrala teknikområden för en gränssnittsdesigner. Speciellt introduceras system, systemtänkande, och modellering för interaktionsteknik och design. Ett specifikationsspråk introduceras (UML). Via en designuppgift i grupp introduceras designprocessen samtidigt som kommunikationsförmågan tränas. Kursen förmedlar också grundläggande kunskaper och färdigheter i användning av matematiska modeller relevanta för medieteknik. Kursen är uppdelad i två moment: Moment 1, teoridel 4,5hp (Theory 4,5 ECTS). Moment 2, tillämpning 3hp (Application 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - redogöra för begreppen interaktion, system och modell, - tillämpa modellen HITI (Human-Information-Thing Interaktion) och andra modeller för interaktion, - beskriva hur Datavetenskap, Medieteknik, Industridesign och Psykologi relaterar till datorbaserade gränssnitt, - genomföra ett designprojekt och kunna redogöra för de olika faserna i ett sådant projekt, - genomföra en specifikation i ett grafiskt modelleringsspråk och kunna redogöra för de olika diagrammen i språket, - genomföra en muntlig och en skriftlig presentation enligt givna specifikationer, - visa grundläggande kunskaper inom logik och bevisföring, summor och produkter, ekvationer och olikheter, trigonometri och komplexa tal, - arbete med en designuppgift i grupp och kunna exemplifiera problem och möjligheter med att jobba i grupp.

Behörighetskrav

Fy B, Ke A, Ma E (områdesbehörighet 9)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm Godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.