Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för åk 4-6, kurs 3, 15 hp

Engelskt namn: English for Grades 4-6, Course 3

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6EN043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-12

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-12

Innehåll

I kursen fördjupas diskussionen om olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett andraspråksperspektiv. I kursen studeras betydelsen av att lyssna, prata och interagera i klassrummet i syfte att utveckla elevens engelska. I kursen ingår en studieresa till ett engelskspråkigt land. Kursen behandlar analys och bedömning för lärande med tonvikt på dokumentation av progression i språkutvecklingen.

Modul 1 Läsa och skriva för språkinlärning, 5 hp

I modul 1 ingår fortsatta studier av lärande och undervisning i engelska på vetenskaplig grund och utifrån nationella styrdokument för språk. Läsinlärning och skrivinlärning på engelska diskuteras både som medel för utveckling av läs- och skrivkompetens i engelska och som medel att utveckla generell kompetens i engelska. Studenterna får en djupare förståelse för hur läsförmåga, ordförråd och skriftlig produktion bidrar till andraspråkutveckling. Texter, innefattande tryckta och digitala läromedel och skönlitteratur, analyseras och granskas. 

Modul 2 Lyssna, tala och interagera, 4 hp

Studierna omfattar betydelsen av individens språkidentitet, motivation liksom strategier i relation till utvecklingen av kommunikativa färdigheter. Fokus i kursen är lärarens roll i att utveckla elevernas muntliga färdigheter och förmåga att lyssna och samverka. Att utveckla goda lärandemiljöer för alla elevers språkutveckling ingår liksom analys och diskussion av dessa. 

Modul 3 Språk och kultur (3 hp)

Under en studieresa till England ingår intensiv träning av den egna kommunikativa kompetensen. Utifrån studier av språkliga strategier som hjälpmedel för lärande, attityder och motivation för språk i ett flerspråkigt perspektiv väljer de studerande ett par strategier för systematisk insamling och utökning av det egna ordförrådet inom ett specifikt område. Vidare undersöker de studerande skillnader i språkbruk, pedagogiska kulturer och samhälle, bland annat med hjälp av observationstekniker som introducerades i tidigare delar av kursen.

Modul 4 Former och funktioner för bedömning (3 hp)

Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer samt kommunicerar barns språkutveckling i engelska. Nationella dokument liksom material som tillhandahålls i vanliga läroböcker analyseras i relation till formativ och summativ bedömning.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Läsa och skriva för språkinlärning, 5 hp

För betyget godkänt ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra för teorier och forskning om läs- och skrivutveckling i ett andraspråk;
 • redogöra för olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande av engelska;
 • utifrån aktuell forskning jämföra olika didaktiska strategier som använts för att stödja elevers skriv- och läsinlärning resp. -utveckling i ett andraspråk;
Färdighet och förmåga
 • planera och utvärdera undervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • granska, analysera och göra urval av material från olika medier och från läromedel för undervisning i engelska;
 • anpassa planerad undervisning till elevers olika förutsättningar;
 • skriva på engelska med noggrannhet, precision, retorisk medvetenhet och i överensstämmelse med genreförväntningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån aktuella språkinlärningsteorier och styrdokument kunna kritiskt granska och analysera undervisningsmaterial som förekommer i språkundervisningen.
Modul 2 Lyssna, tala och interagera, 4 hp

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och diskutera olika språkinlärningsstrategier som används för att utveckla hörförståelse, interaktivitet och muntlig produktion; 
 • beskriva lärandemiljöns betydelse för elevers språkliga självförtroende och motivation;
 • kunna förklara hur engelska kan integreras med andra ämnen;
 • ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om vokabulärutveckling.
Färdighet och förmåga
 • använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer som främjar elevernas språkutveckling;
 • planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • kunna bedriva större delen av undervisningen på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med god språklig säkerhet;
 • skriva på engelska med noggrannhet, precision, retorisk medvetenhet och överensstämmelse med genreförväntningar.
Modul 3 Språk och kultur (3 hp)

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och diskutera lärandestrategier för utveckling av det egna ordförrådet och de relevanta teorier och forskning som stödjer såna strategier;
Färdighet och förmåga
 • beskriva de kulturella värderingar och attityder om språkinlärning som kommer till uttryck i den observerade undervisningen; 
 • uttrycka sig klart, enkelt och normenligt i skriftlig engelska;
 • beskriva de strategier som använts för att samla in och lära sig nya ord.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha ett vetenskapligt förhållningssätt till språklig variation och språklig mångfald.
Modul 4 Former och funktioner för bedömning (3 hp)

Kunskap och förståelse
 • beskriva och diskutera utvärdering, analys och bedömning av kunskaper i engelska utifrån aktuella styrdokument och på vetenskaplig grund;
 • beskriva och diskutera språkdidaktiska verktyg för att synliggöra progression i lärande och undervisning i engelska;
 • identifiera observationstekniker som anses vara användbara för att identifiera språkutveckling av ett andraspråk hos elever.
Färdighet och förmåga
 • diskutera dokumentation och kommunikation av elevers språkutveckling;
 • utföra enklare analyser av elevtexter;
 • analysera utvärderingsverktyg som tillhandahålls i undervisningsmaterial;
 • analysera elevers produktion med avseende på syntaktisk komplexitet, språklig noggrannhet och flyt i tal och skrift. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förhålla sig till att alla barn i svensk skola har rätt att lära sig engelska, oavsett förkunskaper och särskilda behov;
 • visa förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Behörighetskrav

Univ: 12,5 hp från Engelska för åk 4-6, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Workshoppar och seminarier är obligatoriska. I kursen ingår en studieresa till ett engelskspråkigt land.

Examination

Modul 1
 • seminariepresentationer och diskussioner;
 • argumenterande text om skrivning och läsning på ett andraspråk som stöds av aktuell forskning.
Modul 2
 • aktivt deltagande i workshoppar;
 • korta filmade lektioner som genomförs på engelska; 
 • skriftlig redogörelse för sin pedagogiska filosofi, som stöds av forskning, teori, observationer, erfarenheter och personliga övertygelser.
Modul 3
 • dagliga bloggrapporter skrivna på engelska om observationer i samhället och i besökta skolor;
 • individuell dagbok som visar både utveckling av sitt ordförråd på engelska och kritisk granskning av valda lärandestrategier.
Modul 4
 • seminarier där studenter leder diskussioner och deltar i diskussion om kursinnehållet;
 • skriftlig hemtenta på engelska.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Skriftliga prov och uppgifter i modul 1, 2 och 4 bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Övriga examinerande uppgifter i modul 1, 2 och 4 bedöms med något av betygen Underkänd och Godkänd. Modul 3 bedöms med något av betygen Underkänd och Godkänd. För betyget Väl godkänd krävs att den studerande uppnått detta betyg på totalt minst 8 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

Kurslitteratur

Lundahl Bo
Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6
1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 268 s. :
ISBN: 9789144080536
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sendak Maurice
Where the wild things are
Random House Childrens Publish : 2015 : 48 sidor :
ISBN: 9781782955030
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The story of Ferdinand
Leaf Munro, Lawson Robert
Repr. : London : Hamish Hamilton : 1953 : [72] s. :
Obligatorisk

Ytterligare litteratur tillkommer, 150-200 sidor.