"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undervisa i musik, 6 hp

Engelskt namn: Teaching Music

Denna kursplan gäller: 2018-07-09 och tillsvidare

Kurskod: 6ES095

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-09-11

Innehåll

Kursens fokus är undervisning och lärande i musik. Under kursens gång förväntas studenten tillsammans med handledaren, utifrån skolans styrdokument och de kunskaper som förvärvats under tidigare studier, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i musik. Kursen omfattar både auskultation och egen undervisning vid grund- eller gymnasieskola samt campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om hur man anpassar undervisningen till styrdokumentens direktiv och behoven hos aktuell elevgrupp
 • visa grundläggande kunskap om hur elevers ämneskunskaper formativt kan bedömas 

Färdighet och förmåga

 • i skolpraktiken kunna omsätta och kommunicera de kunskaper i såväl utbildningsvetenskap som ämnesteori och ämnesdidaktik som förvärvats under tidigare studier
 • kunna planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån verksamhetens mål och aktuella elevgruppers förkunskaper och förutsättningar
 • genom sitt ledarskap kunna väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet samt skapa en god lärandemiljö för alla elever
 • kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna kritiskt granska och värdera sin roll som pedagogisk ledare
 • kunna bemöta och interagera med elever, skolpersonal och andra intressenter på ett ansvarsfullt, respektfullt och professionellt sätt.

 

Behörighetskrav

Godkända kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna I (UK I 28,5 hp) samt kurs inom Verksamhetsförlagd utbildning I (VFU I, 1,5 hp) eller motsvarande kurser samt godkänt huvudämne 60/90 hp.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars arbetsvecka inklusive planering och genomförande av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala VFU-handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i huvudsak i sitt ingångsämne. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.

Examination

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer dels i samband med VFU-besök som består av bedömning av den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och hens bidrag till det efterföljande trepartssamtalet, dels genom bedömning av en skriftlig VFU-rapport. 

Kursen examineras genom följande prov:

 • Ett undervisningstillfälle vid VFU-besök,
 • Ett uppföljande trepartssamtal i anslutning till ovanstående VFU-besök,
 • En individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport) 

Lektioner genomförda vid VFU-besöket och det efterföljande trepartssamtalet, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För slutbetyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att samtliga prov bedömts med resultatet väl godkänt (VG).

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14). Rätten till förnyat provtillfälle för de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU) är enligt 6 kap. 21 § i högskoleförordningen (1993:100) samt artikel 14.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14), begränsad till två perioder inklusive ordinarie praktikperiod (VFU). 

Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU).

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov inom kursens verksamhetsförlagda delar alternativt genomgått ordinarie prov samt ett omprov inom kursens övriga delar, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF samt artikel 2.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14)). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för estetiska ämnen.

Underkännande av student under pågående praktik
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

 

Övriga föreskrifter

Registerkontroll
För att studenten ska få deltaga kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. För närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.