Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skapande lek i förskolan 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Creative Play for Preschool 1

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 6ES119

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

I kursen studeras lekteorier och lekens betydelse för barns utveckling och lärande utifrån aktuell forskning. Miljöns betydelse för utveckling av barns sociala lek poängteras. Studierna inriktas även mot barns inlevelseförmåga och fantasiutveckling med övningar i drama, dans, rörelse och musik som ett viktigt innehåll. Även studier om barns motoriska utveckling och kroppsuppfattning utgör en del av kursen, tillsammans med teorier och metoder utifrån aktuell forskning om drama, dans, rörelse och rörelselek utifrån ett hållbarhets- och genusperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse:
  • Beskriva olika lekteorier utifrån aktuell forskning
  • Redogöra för barns motoriska utveckling och visa förståelse för motorikens betydelse för hela barnets utveckling utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • Beskriva och problematisera förutsättningar för utveckling av barns lekförmåga
  • Redogöra för hur praktiska och estetiska läroprocesser kan stimulera rörelse- och motorisk utveckling
Färdighet och förmåga:
  • Med stöd i forskning visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, utvärdera och utveckla undervisning inom musik-, dans-, drama- samt rörelseaktiviteter i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling
  • Visa fördjupad förmåga att genom lek och skapande verksamhet skapa förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • Dokumentera och utvärdera den egna lärprocessen med avseende på momentets förväntade studieresultat
  • Visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheterer

Behörighetskrav

Godkänd på kurserna Förskollärare som profession (UK I), 6 hp. Barns lärande och omsorg, 15 hp. Förskolans uppdrag och arbetssätt I, 5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, laborationer, praktiska tillämpningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen kan ske såväl inom- som utomhus. Undervisningen ges med stöd av kommunikations- och informationsteknik. Examinerande inslag är obligatoriska. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter samt kamratopponering, muntliga och digitala redovisningar såväl individuellt som i grupp samt genom uppvisade färdigheter och förmågor.
 
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.