Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematikundervisning med IT, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching Mathematics with ICT

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 6IT023

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-12-08

Innehåll

Kursen syftar till att öka lärares förståelse för och förmåga att använda IT i undervisningen. Kursen behandlar hur de förmågor som framhålls i kursplanerna i matematik kan adresseras i ett IT-klassrum, vilka normer som gäller i ett matematikklassrum där IT används, samt hur en didaktisk design där eleven använder IT till stöd för sin kunskaps- och färdighetsutveckling skapas. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • Redogöra för olika typer av IT-stöd i relation till undervisningsinnehåll och undervisningsform
  • Relatera till de olika socio-matematiska normer som kan finnas i ett IT-klassrum
  • Orientera sig i utbudet av IT
  • Visa förståelse för hur de matematiska förmågorna som beskrivs i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner kan ta sig uttryck i ett IT-klassrum
Färdigheter och förmåga
  • Anpassa undervisningen utifrån de gällande socio-matematiska normerna
  • Designa en undervisning med IT-stöd som ger elever möjligheter att utveckla de matematiska förmågorna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Analysera och kritiskt granska IT-klassrummets möjligheter och utmaningar
  • Problematisera och reflektera över sin egen didaktiska design, särskilt i relation till de matematiska förmågorna

Behörighetskrav

Lärarexamen i matematik för åk 7-9 eller gymnasiet, med minst 60 hp matematik och/eller matematikdidaktik. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. 

Examination

Betyg sätts efter avslutad kurs och utgörs av en sammanfattande bedömning av kursens samtliga examinerande uppgifter. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Examination på kursen sker via individuella inlämningsuppgifter. För att tilldelas godkänt betyg ska studenten vara godkänd på kursens samtliga inlämningsuppgifter. En inlämningsuppgift är VG-grundande, övriga bedöms enbart som U eller G.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 2IT031 Matematikundervisning med IT, 7,5 hp.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur