Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne Hem- och konsumentkunskap, 22,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 6KN021

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-14

Innehåll

Kursens fokus är undervisning i de ämnen som ska ingå i studentens lärarexamen, men innefattar även deltagande i övriga arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen. Kursen bygger på de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och allmändidaktiska kunskaper som studenten har förvärvat under sina ämnesstudier och de utbildningsvetenskapliga kurserna inom UK I och UK II samt under den verk-samhetsförlagda utbildningen (VFU I och VFU II). Under kursen tillämpar och fördjupar studenten sina såväl ämnesmässiga som sociala och didaktiska kompetenser. Utifrån styrdokument och uppställda mål ska studenten med en hög grad av självständighet och stöd av handledare planera, genomföra och utvärdera undervisning samt bedöma och examinera elevers lärande. Vid planering och genomförande av undervisning ska elevers olika förutsättningar beaktas. Studenten ska kunna motivera sin undervisning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Undervisning liksom övriga delar av lärarens uppdrag ligger till grund för didaktisk analys och reflektion.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa på fördjupad kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan
 • visa på sådana ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper som krävs för att kunna planera och motivera innehåll i samt upplägg och utvärdering av undervisning
Färdighet och förmåga
 • omsätta de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och övriga kunskaper som förvärvat under utbildningen, till skolpraktiken
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån verksamhetens mål och elevers olika förutsättningar
 • motivera sina val utifrån styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet
 • skapa en god lärandemiljö i klassrummet samt genom sitt ledarskap väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet
 • dokumentera, bedöma, betygssätta och kommunicera elevers lärande i relation till de nationella styrdokumenten
 • kommunicera muntligt och skriftligt på ett respektfullt och för situationen anpassat sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förhålla sig till den värdegrund som uttrycks i styrdokumenten och konkretisera denna i såväl undervisningssituationer som i skolans övriga verksamhet
 • bemöta och interagera med elever, föräldrar, kollegor och skolans övriga personal på ett professionellt sätt
 • analysera och reflektera över den egna professionsutvecklingen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap utifrån teoretiska perspektiv, handledares kommentarer och de egna erfarenheter som gjorts under VFU-perioderna

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser inom UK I och UK II samt de verksamhetsförlagda kurserna Att vara lärare (VFU I) och Att undervisa i hem- och konsumentkunskap (VFU II) är godkända. För Ämneslärare med inriktning mot åk 7-9 krävs minst 60 hp i ingångsämnet hem- och konsumentkunskap och minst 30 hp vardera i resterande undervisningsämnen.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen ute i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars arbetsvecka inklusive planering och genomförandet av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala lärarutbildare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i samtliga ämnen som skall ingå i studentens lärarexamen. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.

Examination

Examinationen består av två delar. Den första delen av examinationen görs genom bedömning av genomförd undervisning med efterföljande didaktisk analys och reflektion samt andra undervisningsnära yrkesuppgifter. Bedömningen av denna del görs av besökande universitetslärare i samråd med lokala handledare. Den andra delen består av en skriftlig VFU-rapport som bedöms och examineras av universitetslärare.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att med välgrundade resonemang didaktiskt motivera, genomföra och analysera undervisningen för att möta varje elevs behov. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare tillfällen enligt gällande regelverk.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget Underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att han eller hon tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Den som erhållit ett godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för Kostvetenskap. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se.
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 2

OBLIGATORISK LITTERATUR

Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr 11 : [att utveckla och synliggöra förmågor i undervisningen]
De Ron Lena, Feldt Maria
[Lidingö] : Maria Feldt : cop. 2013 : 72 s. :
ISBN: 9789163733888
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap
Stockholm : Skolverket : 2011 : 27 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32548-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Petersson Monica
Att genuszappa på säker eller minerad mark : hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : cop. 2007 : 223, [17] s. :
http://hdl.handle.net/2077/9473
ISBN: 978-91-7346-577-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Höijer Karin
Contested food : the construction of home and consumer studies as a cultural space
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2013 : 101 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-204458
ISBN: 9789155487126
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hipkiss Anna Maria
Klassrummets semiotiska resurser : en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi
Umeå : Umeå universitet : 2014 : 275 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-93671
ISBN: 9789176011003
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Practical conditions for Home and Consumer Studies in Swedish compulsory education: a survey study
Lindblom C, Arreman Erixon I, Hörnell A
International Journal of Consumer Studies : 2013 :
Obligatorisk

Absence, deviance and unattainable ideals–Discourses on vegetarianism in the Swedish school subject Home and Consumer Studies
Bohm I, Lindblom C, Åbacka G, Bengs C, Hörnell A
Health Education Journal : 2015a :
Obligatorisk

“He just has to like ham”–The centrality of meat in home and consumer studies.
Bohm I, Lindblom C, Åbacka G, Bengs C, Hörnell A
Appetite : 2015 :
Obligatorisk

‘Don't give us an assignment where we have to use spinach!’: food choice and discourse in home and consumer studies.
Bohm I, Lindblom C, Åbacka G, Bengs C, Hörnell A
International Journal of Consumer Studies : 2015 :
Obligatorisk

The importance of time frames in Home and Consumer Studies
Lindblom C, Erixon Arreman I, Bohm I, Hörnell A
International Journal of Consumer Studies : Accepted :
Obligatorisk

REFERENSLITTERATUR

Åbacka Gun
Att lära för livet hemma och i skolan : elevers uppfattningar av kost och hälsa, konsumtion och privatekonomi samt hushåll och miljö
Åbo : Åbo akademis förlag : 2008 : 327, [31] s. :
ISBN: 978-951-765-412-8
Se bibliotekets söktjänst

Hjälmeskog Karin
"Democracy begins at home" : utbildning om och för hemmet som medborgarfostran
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2000 : 242 s. :
ISBN: 91-554-4808-9 ; 263:00
Se bibliotekets söktjänst