"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU för forskarutbildade (VFU), 15 hp

Engelskt namn: Teaching Placement 1

Denna kursplan gäller: 2022-02-21 och tillsvidare

Kurskod: 6KP017

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-12-30

Innehåll

Kursen omfattar en längre verksamhetsförlagd utbildning. I kursen ska den studerande med utgångspunkt i skolans uppdrag, och till viss del i elevers olika förutsättningar, utveckla sin förmåga att planera och leda undervisning. Studenten ska även utveckla sin förmåga att kommunicera, skapa goda relationer, entusiasmera och utmana elever.
Kursens fokus är undervisning och lärande i den studerandes undervisningsämne/undervisningsämnen. Under kursens gång förväntas studenten tillsammans med handledaren planera, genomföra och utvärdera undervisning. Detta görs med utgångspunkt i skolans styrdokument, relevant didaktisk litteratur samt med kunskaper som förvärvats under tidigare studier. Kursen omfattar både auskultation och egen undervisning i den studerandes ämne/ämnen i relevant skolform samt campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete. 
 
Under kursen ska den studerande utveckla förmågan att reflektera över sin egen professionsutveckling och det egna pedagogiska ledarskapet, samt identifiera sina egna utvecklingsområden med utgångspunkt i kursens förväntade studieresultat. Kursen består av två moduler:
 
Modul 1. Lärarens sociala och kommunikativa förmåga, 3 hp
Den första modulen fokuserar på de sociala och kommunikativa förmågor som läraryrket förutsätter. Här ingår bland annat lärarens förmåga att skapa relationer samt språkbruk och rösten som pedagogiskt verktyg. 
 
Modul 2. Planering, genomförande och utvärdering av undervisning, 12 hp
Den andra modulen fokuserar på planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Här ingår även auskultation och deltagande i övriga arbetsuppgifter som normalt ingår i läraruppdraget.

Förväntade studieresultat

För betyget godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan,
  • uppvisa grundläggande kunskap om hur man anpassar undervisningen till styrdokumentens direktiv och elevers behov, 

Färdighet och förmåga

  • kunna planera, genomföra och reflektera kring undervisning utifrån verksamhetens mål och elevers förkunskaper och förutsättningar,
  • i skolpraktiken kunna omsätta ämnesteoretiska, didaktiska och andra kunskaper som förvärvats under utbildningen,
  • genom sitt ledarskap kunna väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet,
  • kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper,
  • kunna uttrycka sig på ett för situationen och målgruppen klart och tydligt vis, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • bemöta, kommunicera och interagera med elever, kollegor och skolans övriga personal på ett professionellt sätt och med ett för sammanhanget adekvat språkbruk,
  • kunna reflektera över egna och andras erfarenheter av undervisning, 
  • utifrån de kunskaper som förvärvats under utbildningen och de erfarenheter som erhållits under VFU-perioden kunna identifiera sina utvecklingsområden och analysera och värdera sin roll som pedagogisk ledare.  

Behörighetskrav

Minst 1 hp godkända studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK).

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs i skolverksamheten i relevant ämne och skolform. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt och under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter.
 
Den verksamhetsförlagda delen utgörs av praktik på en skola motsvarande 35 heldagar. I studietiden ingår även planering och genomförande av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala VFU-handledare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för kursens omfattning.

Examination

Modul 1 examineras genom lektionsbesök med efterföljande trepartssamtal.Modul 2 examineras genom lektionsbesök med efterföljande trepartssamtal, ett seminarium samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport). 

Modul 1 bedöms som godkänt (G) eller underkänt (U). I modul 2 bedöms seminariet som godkänt (G) eller underkänt (U). Lektioner genomförda vid VFU-besök, med efterföljande handledningssamtal, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). 

Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. Handledarnas synpunkter vägs in i bedömningen av studentens prestation. Betyget på kurs utgör en sammanvägning av resultaten vid examinationens olika delar. På hel kurs ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). För kursens verksamhetsförlagda delar gäller särskilda regler enligt nedan. För den skriftliga inlämningsuppgiften (VFU-rapporten) och för seminariet gäller att det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU).

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov har vid nästa omprovstillfälle tillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst två provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfällen) för de verksamhetsförlagda delarna samt tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) för övriga delar på kursen enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 8

Kurslitteratur

VFU-handboken : bryggan mellan undervisningens teori och praktik
Molander Bengt-Olov, Hamza Karim
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2021] : 174 sidor :
ISBN: 9789151105529
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Obligatorisk

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare artiklar och arbetsmaterial kan tillkomma

Obligatorisk

Referenslitteratur

Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson Jan, Sundberg Daniel
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 309 s. :
ISBN: 978-91-27-13344-0 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Se Umeå UB:s söktjänst

Samuelsson Marcus
Lärandets ordning och reda : ledarskap i klassrummet
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 221 sidor :
ISBN: 978-91-27-81832-3
Se Umeå UB:s söktjänst