Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och yrken, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Working Life and Profession

Denna kursplan gäller: 2007-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-10-04

Innehåll

Kursen behandlar hur yrkens innehåll förändras över tid. Vidare behandlas sambandet arbetsmiljö-yrke utifrån begrepp som handlingsutrymme, kontroll och social interaktion.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: - beskriva arbetslivets förändring över tid. - förklara relationen mellan strukturella förändringar i arbetslivet och ändrade arbetsförhållanden på individnivå. - redogöra för viktiga källor som ger information om olika yrken och arbetsplatser. - tillämpa olika modeller för analys av innehåll i yrkesinformerande material.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och praktiska övningar enskilt och/eller i grupp.

Examination

Examination sker i form av skriftlig och muntlig tentamen individuellt eller i grupp. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om byte av examinator görs hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning Tillgodoräknande av del av kurs/moment görs av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Blankett för tillgodoräknande http://www.umu.se/blankett/SA.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 45

Abrahamsson, Kenneth (red) (2002) Utbildning. Kompetens och arbete. Lund, Studentlitteratur (valda delar) 200 sidor. Boken ingår även i kursen Utbildning och arbetsmarknad, 7,5 hp Angelöw, Bosse (2002) Friskare arbetsplatser. Lund, Studentlitteratur (195 sidor) Agervold, Mogens (2001) Arbete och stress. Lund, Studentlitteratur (105 sidor) Arbetsmiljöverket (2003) Ensidigt upprepat arbete. Arbetsförhållanden, besvär, sjukfrånvaro, sjuknärvaro (Information om utbildning och arbetsmarknad 2003:4) Örebro, SCB-tryck (79 sidor) Hansen, Lars H och Orban Pal (red) (2002) Arbetslivet. Lund, Studentlitteratur (valda delar 150 sidor. Boken ingår även i kursen Utbildning och arbetsmarknad, 7,5 hp Referenslitteratur: Holmer, Jan och Karlsson, Jan Ch (red) (1991) Kvalifikation. Uppsala, Konsultförlaget AB Karslsson Jan Ch och Eriksson Birgitta (2000) Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor. Lund, Arkiv förlag Stencilkompendium bestående av: - aktuella artiklar ur dagspress och forskningsexempel - kopierat material av artiklar och textutdrag tillkommer i begränsad omfattning

Abrahamsson Kenneth (red.)
Utbildning, kompetens och arbete. Kap 8, 11, 15-18, 20
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 473 s. :
ISBN: 91-44-04136-5
Se bibliotekskatalogen Album