Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att arbeta i fritidshem, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: Working in Leisure-Time Centre

Denna kursplan gäller: 2007-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-09-13

Innehåll

I kursen studeras och tillämpas kunskaper för yrkesuppdraget inom fritidshemsverksamhet, såsom arbete i arbetslag, värdegrundsfrågor, teman, uteverksamhet, relationer och socialt samspel, samt analys av dessa ur lärande- och yrkesrollsperspektiv. Dessutom ingår teorier om och metoder för att skapa miljöer, som främjar både informellt och formellt lärande. I kursen ingår med utgångspunkt i fritidshemmets praktik övning i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet i relation till barns olika kompetenser. Vidare ingår i kursen analys av och reflektion över det egna förhållningssättet och lärandemiljön samt hur dessa ömsesidigt påverkar innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: - samarbeta och skapa relationer med barn/barngrupp/arbetslag - beskriva och analysera barns behov och lärande i den pedagogiska praktiken - med stöd av handledning planera, genomföra och hantera lärandesituationer i relation till barns olikheter och kompetenser - dokumentera, tolka, utvärdera samt nyttja situationer uppkomna i den pedagogiska praktiken - beskriva och analysera hur det egna förhållningssättet inverkar på olika aspekter i den pedagogiska praktiken

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Univ: Det didaktiska uppdraget 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med metodiska och teoretiska förberedelser inför den obligatoriska verksamhetsförlagda delen av kursen (VFU, ca 7 veckor). Här varvas föreläsningar med seminarier och metodövningar. VFU-delen genomförs i fritidshem, under handledning av utsedd fridspedagog/arbetslag. Under den verksamhetsförlagda tiden bearbetas den erhållna praktiska yrkeskunskapen vid några seminarietillfällen. Kursen avslutas med en skriftlig rapport samt bearbetning av gjorda erfarenheter.

Examination

Handledning och bedömning sker kontinuerligt under hela kursen. Examination sker av utsedd examinator (universitetslärare) i samråd med lokal lärarutbildare (LLU). Betyg sätts på kursen som helhet med betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts två gånger på kurs har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Rätt att examineras enligt denna kursplan ges högst två år efter vederbörande studerandes förstagångsregistrering på kursen. För betyget Väl Godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att • självständigt och i dialog kunna planera, organisera, dokumentera, genomföra och utvärdera lärandesituationer i relation till barns olika kompetenser • genom distansering kunna analysera, problematisera och integrera sina teoretiska och praktiska didaktiska kunskaper. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av delar av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av fakultetsnämnden för lärarutbildning. Blankett för ansökan: www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Kurslitteratur

Hur ska jag få ihop det? några fritidspedagogers beskrivning av fritidshemmets uppgift. D-uppsats, pedagogiska institutionen Umeå
Andersson Birgit, Claeson-Söderström Carina
2002 :

Kvalitet i fritidshem : allmänna råd och kommentarer
Stockholm : Skolverket : 2007 : 39 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1727 z Fulltext
ISBN: 9789185545308
Se bibliotekskatalogen Album

Ljusberg Anna-Lena
Fritidshemmet som arena för formellt och informellt lärande : vilka normer och värden etableras i fritidshemmet i interaktionen mellan dess olika aktörer?
Stockholm : Lärarhögsk. : 2002 : 86 s. :
http://www.lhs.se/upload/IOL/Publikationer/D-uppsatser/Ljusberg_nr_24.pdf z Fulltext

Lärarförbundet
Fritidspedagogerna och skolans utveckling. www.lararförbundet.se
Falköping : Elanders Gummessons : 2001 :

Lärarförbundet
När intresse blir kunskap. Fritidspedagogikens mål och medel. www.lararforbundet.se
Nordisk Bokindustri Försäljnings AB : 2005 :

Skolgården : det gränslösa uterummet
Olsson Titti, Rubin Helge
1. uppl. : Stockholm : Liber utbildning i samarbete med Världsnaturfonden (WWF) : 1995 : 158, [1] s. :
ISBN: 91-634-1268-3
Se bibliotekskatalogen Album

Schellerup Nielsen Helle
Gemenskap och utanförskap om marginalisering i skolans värld
Stockholm : Liber : 2006 :

Ursberg Maria
Det möjliga mötet : en studie av fritidspedagogers förhållningssätt i samspel med barngrupper inom skolbarnsomsorgen.
Stockholm : Almqvist&Wiksell International, 1996 ; (Malmö : ems) : [8], 259 s. :
ISBN: 91-22-01710-0
Se bibliotekskatalogen Album

VFU-handboken. http://www.educ.umu.se/vfu/handbok/VFU_handbok0506.pdf

Hantera konflikter - men hur? : metodbok för pedagoger
Wahlström Gunilla O., Carlsson Christina Brattsand
1. uppl. : Hässelby : Runa : 1997 : 150 s. :
ISBN: 91-88298-27-2
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

ENSAC Sweden
Om verksamheter för 10-12 åringar. (tillhandahålls av inst)
Liber AB : 1996 :

Finns fritids? : en utvärdering av kvalitet i fritidshem
Stockholm : Skolverket : b Liber distribution : 2000 : 77 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=598

Jansson Anders
Fritidshemsvardag. En studie av pedagogiskt vardagsarbete i fritidshem. (valda delar som utlånas av institutionen)
1992 :

Barn i fritidshem [Elektronisk resurs]
Johansson Inge, Ljusberg Anna-Lena
Stockholm : Lärarhögsk. : 2004 : 213 s. :
http://www.lhs.se/upload/IOL/Publikationer/IOL-rapporter/IOL.Forskning21.pdf

Klerfelt Anna
Fritidshem och skola. 1: Carlgren, Ingrid(red). Miljöer för lärande
Stockholm : Studentlitteratur : 1999 :

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Kompendium
Lindström G, Pennlert L-Å
Fundo förlag : 2006 :

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.
Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 19 s. :
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
ISBN: 91-38-31413-4
Se bibliotekskatalogen Album