Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att leda och arbeta utvecklande med språk och matematik i förskolan, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: To lead and to work developing with language and mathematics in preschool

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ042

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-12-10

Innehåll

Generella kompetenser/teori Innehåll och kunskapssyn i förskolans läroplan, förskolans didaktik samt kursdeltagarnas egna erfarenheter diskuteras och problematiseras utifrån relevanta teorier. Lekens betydelse för utveckling kommer särskilt att beaktas. Utifrån teorier diskuteras olika former av kommunikativa processer som redskap för verksamhetsutveckling och lärande. Uppföljning, utvärdering och processdokumentation analyseras. Ämnesdidaktiska kompetenser Kursens utgångspunkt är ett vidgat språkbegrepp där kommunikation, tal och språk och grundläggande begreppsbildning i matematik ingår. Innehållet diskuteras och problematiseras i förhållande till förskolans uppdrag, aktuella teorier och forskning där också hänsyn tas till barn i behov av särskilt stöd. Betydelsen av didaktiska val för en språk och matematikutvecklande miljö samt flerspråkighet och modersmålets betydelse för lärande behandlas. Utvecklingsarbete Deltagarna genomför och dokumenterar ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i den egna praktiken i syfte att utveckla verksamheten. Arbetet ska grunda sig i målen i förskolans läroplan gällande språk och matematik samt genomförda behovsanalyser av verksamheten. Utvecklingsarbetet dokumenteras, redovisas och utvärderas både skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: - beskriva och reflektera över läroplanens innehåll och kunskapssyn samt dess betydelse för enskilda barns och verksamhetens utveckling. -diskutera innehåll och arbetssätt för att nå måluppfyllelse i språk och matematik -omsätta läroplanens mål gällande språk och matematik i relevanta lärandesituationer i den egna praktiken -analysera lekens betydelse för lärande i språk och matematik.

Behörighetskrav

Univ: Lärarexamen med inriktning mot förskola eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen ges i huvudsak på distans, men vid tre tillfällen samlas kursdeltagarna på Umeå universitet. Examinerande delar av kursträffarna, laborationer, klinisk undervisning, seminarier och gruppövningar är obligatoriska. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och fältstudier i enlighet med en särskild studieguide. Under kursen används en webbaserad nätplattform för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Som en del i examinationen genomförs och dokumenteras ett självständigt utvecklingsarbete under handledning. Utvecklingsarbete kan genomföras enskilt eller i par. Utvärdering av kursen sker fortlöpande under kursens gång och efter slutförd kurs.

Examination

Examinationer sker i form av seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter, individuellt och i grupp. Betyg på kursen som helhet utgör en sammanfattande bedömning och sätts när alla obligatoriska delar är examinerade. I bedömningen för väl godkänd läggs särskild vikt vid att den studerande, utifrån kursens innehåll, visar analytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos prefekten vid kursansvarig institution begära att annan lärare utses som examinator. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av delar av kurs beslutas av den betygsättande läraren.

Litteratur

 • Giltig från: 2011 vecka 36

  Barn utvecklar sitt språk. Kapitel 1-7.
  Bjar Louise, Liberg Caroline
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 292 s. :
  ISBN: 91-44-02793-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björklund Camilla
  En, två, många : om barns tidiga matematiska tänkande
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 174 s. :
  ISBN: 978-91-47-01557-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn och matematik. Familjebroschyrer. Laddas ner från www.ncm.gu.se/node/712
  Doverborg Elisabeth, Forsbäck Margareta, Olsson Ingrid
  Göteborgs universitet, NCM :
  Obligatorisk

  Fast Carina
  Literacy : i familj, förskola och skola
  1. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-04850-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hagtvet Eriksen Bente
  Språkstimulering del 1
  Stockholm : Natur och Kultur : 2007 :
  Obligatorisk

  Lillemyr Ole Fredrik
  Lek - upplevelse - lärande
  Stockholm : Liber : 2002 :
  Obligatorisk

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan Lpfö 98 : reviderad 2010
  Stockholm : Skolverket : 2010 : 16 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
  ISBN: 978-91-38-32538-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nylund Monica
  Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-977615-5-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Utvärdering i förskolan- frågor och exempel.
  2002 : 72s :
  Obligatorisk

  Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
  Doverborg Elisabet, Emanuelsson Göran
  1. uppl. : Göteborg : NCM : 2006 : 190 s. :
  ISBN: 91-85143-04-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tullgren Charlotte
  Den välreglerade friheten : att konstruera det lekande barnet.
  Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola. Finns ej att köpa men kommer att kunna hämtas som PDF-fil i kursens FC-konferens : 2003 : 142 s. :
  http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_474/soc_474_transit.html
  ISBN: 91-85042-07-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2011 vecka 3

  Rönnerman Karin
  Aktionsforskning i praktiken : erfarenheter och reflektioner
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 225 s. :
  ISBN: 91-44-03419-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn utvecklar sitt språk. Kapitel 1-7.
  Bjar Louise, Liberg Caroline
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 292 s. :
  ISBN: 91-44-02793-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björklund Camilla
  Bland bollar och klossar matematik för de yngsta i förskolan
  Lund : Studentlitteratur : 2008 :
  Obligatorisk

  Devold Else H
  Femma, sexa - det kommer en häxa. Praktisk matematik i förskolan.
  Stockholm : Natur och Kultur : 2009 :
  Obligatorisk

  Barn och matematik. Familjebroschyrer. Laddas ner från www.ncm.gu.se/node/712
  Doverborg Elisabeth, Forsbäck Margareta, Olsson Ingrid
  Göteborgs universitet, NCM :
  Obligatorisk

  Fast Carina
  Literacy : i familj, förskola och skola
  1. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-04850-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hagtvet Eriksen Bente
  Språkstimulering del 1
  Stockholm : Natur och Kultur : 2007 :
  Obligatorisk

  Lillemyr Ole Fredrik
  Lek - upplevelse - lärande
  Stockholm : Liber : 2002 :
  Obligatorisk

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan Lpfö 98 : reviderad 2010
  Stockholm : Skolverket : 2010 : 16 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
  ISBN: 978-91-38-32538-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Utvärdering i förskolan- frågor och exempel.
  2002 : 72s :
  Obligatorisk

  Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
  Doverborg Elisabet, Emanuelsson Göran
  1. uppl. : Göteborg : NCM : 2006 : 190 s. :
  ISBN: 91-85143-04-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tullgren Charlotte
  Den välreglerade friheten : att konstruera det lekande barnet.
  Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola. Finns ej att köpa men kommer att kunna hämtas som PDF-fil i kursens FC-konferens : 2003 : 142 s. :
  http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_474/soc_474_transit.html
  ISBN: 91-85042-07-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2010 vecka 3

  Rönnerman Karin
  Aktionsforskning i praktiken : erfarenheter och reflektioner
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 225 s. :
  ISBN: 91-44-03419-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barn utvecklar sitt språk. Kapitel 1-7.
  Bjar Louise, Liberg Caroline
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 292 s. :
  ISBN: 91-44-02793-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björklund Camilla
  Bland bollar och klossar matematik för de yngsta i förskolan
  Lund : Studentlitteratur : 2008 :

  Devold Else H
  Femma, sexa - det kommer en häxa. Praktisk matematik i förskolan.
  Stockholm : Natur och Kultur : 2009 :

  Barn och matematik. Familjebroschyrer. Laddas ner från www.ncm.gu.se/node/712
  Doverborg Elisabeth, Forsbäck Margareta, Olsson Ingrid
  Göteborgs universitet, NCM :

  Fast Carina
  Literacy : i familj, förskola och skola
  1. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-04850-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hagtvet Eriksen Bente
  Språkstimulering del 1
  Stockholm : Natur och Kultur : 2007 :

  Lillemyr Ole Fredrik
  Lek - upplevelse - lärande
  Stockholm : Liber : 2002 :

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skolverket
  Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan
  2008 :

  Skolverket
  Utvärdering i förskolan- frågor och exempel.
  2002 : 72s :

  Små barns matematik : erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare
  Doverborg Elisabet, Emanuelsson Göran
  1. uppl. : Göteborg : NCM : 2006 : 190 s. :
  ISBN: 91-85143-04-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tullgren Charlotte
  Den välreglerade friheten : att konstruera det lekande barnet.
  Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola. Finns ej att köpa men kommer att kunna hämtas som PDF-fil i kursens FC-konferens : 2003 : 142 s. :
  http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_474/soc_474_transit.html
  ISBN: 91-85042-07-2
  Se bibliotekskatalogen Album