Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Development of Literacy with a Focus on Non-fictional Texts and Grammar. For Teachers in Preschool Class, Grades 1-3 and 4-6

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Grammatik och textanalys (3 hp)
Svenska språkets grammatik behandlas övergripande. Textanalytiska och skrivpedagogiska perspektiv på olika texttypers innehåll, uppbyggnad och användning beskrivs och tillämpas. Texter, innefattande tryckta och digitala läromedel samt elevtexter, analyseras och granskas med hjälp av grammatiska och textanalytiska verktyg, varvid bland annat textbindning och samspelet mellan text och bild uppmärksammas.

Läs- och skrivutveckling - sakprosa i undervisningen (3 hp)
Läsförståelse aktualiseras med fokus på sakprosa. Studenterna kombinerar och motiverar val av litteratur för användning i undervisningen. Funktionella, multimodala och didaktiska perspektiv bildar bakgrund för analys av läromedel. Granskning av elevers medieanvändning på fritid och i skola utgör utgångspunkt för didaktisk tillämpning. I kursen diskuteras olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Bedömning och omdömen (1,5 hp)
Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer samt kommunicerar barns skriv- och läsutveckling med fokus på sakprosa.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • redogöra för teorier och aktuell forskning om skriv- och läsinlärning/utveckling;
 • redogöra för textanalytiska och skrivpedagogiska perspektiv på text;
 • redogöra övergripande för svenska språkets grammatik;
 • visa förståelse för grammatiken som verktyg i arbetet med elevtexter;

Färdighet och förmåga

 • analysera och granska texter med hjälp av olika metoder och modeller;
 • motivera val av och planera för sakprosa i undervisningen;
 • jämföra olika didaktiska strategier för skriv- och läsinlärning/utveckling och anpassa dessa till alla elever;
 • planera och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk i såväl tal som skrift och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa skriftspråk.
 • utifrån dokumentation ställa samman ett skriftligt omdöme;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och reflektera över grammatiken som didaktisk resurs för elevers språkutveckling.

Behörighetskrav

Univ: 10 hp svenska för lärare i F-3, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar. Seminarier är obligatoriska.

Examination

Läs- och skrivutveckling - sakprosa i undervisningen (3 hp) examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.
Grammatik och textanalys (3 hp) examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.
Bedömning och omdömen (1,5 hp) examineras genom seminarium och individuell skriftlig hemtentamen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 
 
Kursens examinationer bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Lundin Katarina
Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789144125367
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skrivundervisningens grunder
Forsling Karin, Tjernberg Catharina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
ISBN: 9789151102788
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Malmsten Solveig
Språkets struktur
Skolverket : 2018 :
Länk
Obligatorisk

Sammanhang i text
Nordenfors Mikael, Sjöberg Robert
Skolverket : 2017 :
Länk
Obligatorisk

Nya språket lyfter : bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6
Stockholm : Skolverket : 2020 : 123 sidor :
ISBN: 9789175593432
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Reviderad 2017 : Stockholm : Skolverket : 2017 : 27 s. :
ISBN: 978-91-7559-268-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22
Skolverket : 2022 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2022/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet---lgr22
Obligatorisk

Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter
Kaya Anna, Persson John
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 267 s. :
ISBN: 9789127146648
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lässtrategier för sakprosa
Skolverket :
Start > Alla moduler > Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet) > Lässtrategier för sakprosa
Obligatorisk
Läsanvisning: Texterna 1 samt 3-7.

Tjernberg Catharina
Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
ISBN: 9789147124992
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare material kan tillkomma enligt lärares anvisningar.