"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys fördjupning, SÄL, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Calculus continued

Denna kursplan gäller: 2008-03-03 och tillsvidare

Kurskod: 6MA004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008-02-14

Innehåll

Kursen behandlar derivatan av trigonometriska funktioner, implicit derivering och linjär approximation. Vidare behandlas integralbegreppet, integrationsmetoder samt några tillämpningar på detta. På kursen ges också en introduktion till flervariabelanalys där begreppet partiell derivata införs och extremvärdesproblem löses. Kursen avslutas med ett avsnitt om differentialekvationer där fokus ligger på linjära och separabla differentialekvationer. Kursen innehåller också ett matematikdidaktiskt moment. Detta behandlar bedömning av elevers prestationer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna • lösa problem där kopplade hastigheter ingår • redogöra för integralbegreppet samt beräkna integraler, såväl numeriskt som exakt, med de metoder som ingår på kursen • använda integraler för att lösa tillämpade problem • lösa extremvärdesproblem där enkla funktioner av flera variabler ingår • redogöra för begreppet differentialekvation samt lösa såväl separabla som linjära differentialekvationer • konstruera verktyg för att bedöma elevers prestationer i matematik • redogöra för grundläggande mätteori, kopplat till matematikundervisningens mål

Behörighetskrav

Univ: Funktionslära och grundläggande analys eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av inspelade föreläsningar, lektioner, grupparbeten och laborationer. Kommunikationen sker i huvudsak via internet.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftliga prov, dels i form av skriftlig och muntlig redovisning av såväl individuella arbeten som grupparbeten. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan därefter ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 10

En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för uppgiftskonstruktion
Eriksson Ingela, Palm Torulf, Bergqvist Ewa
Umeå : Enheten för pedagogiska mätningar : 2004 : 38 s. :

Calculus with applications.
Lial Margaret L., Greenwell Raymond N., Ritchey Nathan P.
8th ed. / b Margaret L. Lial, Raymond N. Greenwell, Nathan P. Ritchey. : Boston : Pearson Addison Wesley : c2005. : xlix, 751, 51, 7 p. :
ISBN: 0321228146
Se Umeå UB:s söktjänst

Baskunskaper i matematik : för skola, hem och samhälle.
Löwing Madeleine, Kilborn Wiggo
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 372 s. : ill. :
ISBN: 91-44-02217-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Aasa Elisabeth
Matematik - ett kärnämne
1. uppl. : Mölndal : Institutionen för ämnesdidaktik : cop. 1995 : 170 s. :
ISBN: 91-88450-04-X
Se Umeå UB:s söktjänst

Matematik : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : b Liber distribution : 2007 : 68 s. :
http://www.skolutveckling.se/publikationer/sokochbestall/_pid/publdbExternal/_rp_publdbExternal_action/publicationDetails/_rp_publdbExternal_publ_id/519
ISBN: 978-91-85589-33-3
Se Umeå UB:s söktjänst