"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Jazzimprovisation i ensemble för lärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Improvisation in jazz ensemble for teachers

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 6MU054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-05

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att vidareutveckla dina kunskaper inom jazzimprovisation. Grundinnehållet bygger på genomgångar, instudering, repetitioner och diskussioner av stilpraxis för jazzimprovisation inom olika musikaliska kontexter och för olika instrumentsättningar, samt vid musikaliska framföranden. Kontinuerlig individuell- och gruppbaserad respons fungerar som ett verktyg för lärande och utveckling i sammanhanget. Den konstnärliga och pedagogiska processen sätts även i ett vetenskapligt perspektiv genom instudering och analys av litteratur och forskning inom området. Ett fortlöpande spår genom kursens gång är en tydlig musikteoretisk förankring och fördjupning, samt en kontinuerlig praktisk tillämpning av olika aspekter av det musikteoretiska områdets olika delar, specifik för jazzimprovisation. Kursen ges i form av såväl självstudier som handledning med lärare.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Orientera sig inom jazzmusicerande och redogöra för stiltypiska kännetecken
  • Använda improvisation som ett musikaliskt kommunikationsverktyg
  • Improvisationsmetodik och analys

Färdighet och förmåga

  • Gehörsbaserat ensemblemusicerande
  • Gehörs- och/eller notbaserat ensemblearrangemang
  • Planera och genomföra en konsert

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera kring olika instruments roller i inom jazzimprovisation
  • Tillämpa genrespecifika uttryckssätt i sitt jazzimproviserande

Behörighetskrav

Godkänd kurs i Musik 1, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är campusbaserad med både individuella och seminariebaserade moment

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursens gång. Examination grundas på individuella uppgifter, redovisningar samt musikaliska framföranden. För att bli godkänd på kursen krävs att studenten kan såväl redogöra för som uppvisa olika tekniker, musikteoretisk kunskap, ledning, skapande och framförande av musik specifik för jazzimprovisatioriska sammanhang.
För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes konstnärliga samt pedagogiska förmåga att omsätta musikaliska idéer av musikteoretiska kunskaper specifika för jazzimprovisation i sitt musikaliska utövande. Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.