Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara mentor för lärare, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Mentoring Novice Teachers

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 6PE072

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008-04-11

Innehåll

Kursen behandlar mentorskapets historiska bakgrund samt vad som kan utmärka dagens mentorskap. I kursen belyses också vad mentorskap för nyutbildade lärare kan innebära, hur det förhåller sig till andra utbildningsformer samt vad som kan ingå i mentorsuppdraget. Dessutom behandlas mentorsamtal avseende exempelvis reflektion, lyssnande samt icke-verbalt språk. Målrelaterat mentorskap och utvärdering av mentorskapsprocessen diskuteras och problematiseras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: • Problematisera mentorskapet utifrån en historisk kontext • Jämföra mentorskap med andra utbildningsformer • Analysera mentorsrollen i relation till lärarrollen och handledarrollen • Redogöra för, genomföra och analysera mentorsamtal med fokus på mål, genomförande och återkoppling • Diskutera och problematisera målrelaterade mentorssamtal och hur dessa utvärderas

Behörighetskrav

Lärarexamen samt två års yrkeserfarenhet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar enskilt såväl som i grupp. Ett skriftligt fördjupningsarbete ingår. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om byte av examinator görs hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Tillgodoräknande av moment/del av kurs beslutas av betygssättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Fakultetsnämnden för lärarutbildning www.umu.se/blankett/SA.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 36

Lära om lärande
Alerby Eva, Kansanen Pertti, Kroksmark Tomas
Lund : 2000 :

Gannerud Eva
Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv
Stockholm : Liber : 2001 : sid. 191 s :

An Exploration of Beginning Teacher Mentoring in the Context of Teacher Standards.
Ganser Tom, Lindgren Ulla
Paper presented at AERA in Chicago April : 2007 :

Professionell vägledning
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
Lund : Studentlitteratur : 2007 : sid. 141 :

Jordell Karl-Øyvind
Learning to teach. A review and a discussion. : Report No 1.
Oslo : University of Oslo: Institute for Educational Research. (192 s.) : 2006 : sid. 192 :

Laursen Per
Den autentiske läraren.
Stockholm : Liber AB : 2004 : sid. 204 :

Lindgren Ulla
En empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i Sverige
Umeå : Umeå : Univ., : 2000 : sid. 338 :
ISBN: 91-630-9531-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Ulla
Nya lärares upplevelser av arbetsplanering och mentorskap under ett år : en intervjustudie från Umeå kommun
Umeå : Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå univ., : 2003 : sid. 82 :
ISBN: 91-974906-0-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Ulla
På väg mot en yrkesidentitet
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen : 2006 : sid. 89 :
ISBN: 91-974906-9-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Kommunikation : samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldermarsson Anna-Karin
3., [omarb.] uppl : Lund : Studentlitteratur : 2007 : sid. 169 :
ISBN: 978-91-44-04128-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Lärande i vuxenlivet.
Wenestam Claes-Göran, Lendahls Rosendahl Birgit
Lund : Sudentlitteratur, 2005 (Lund : tur) : 229 s. :
ISBN: 91-44-04177-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Eventuellt tillkommer ett mindre antal artiklar

Referenslitteratur:

Brockbank, Anne. McGill, Ian & Beech, Nic (2002) (Eds.) Reflective lear¬ning in practice. Hants England: Gower Publishing Company. Brooks, Val & Sikes, Pat (1997) The good mentor guide. Buckingham: Open University press. Carlgren, Ingrid. & Marton, Ference. (2000). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets Förlag. Field, Barbara. & Field, Terry (1994). Teachers as mentors: A practical guide. London: The Falmer Press. Ganser, Tom. (2003). Teacher Mentorship Programs in the United States: Shaping Trends and New Directions. In U. Lindgren (Ed.) Mentorship for learning and development. Umea University: Department of Swedish and Social Sciences. Jensen, Rita A. & Kiley, Therese J. (2005). Teaching, Leading and Learning. Boston: Houghton Mifflin Company. Johnson, W. Brad. (2007). On being a mentor: a guide for higher education faculty. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. (260 s.) Jordell, Karl- Øyvind. (1986). Fra pulp til kateter. Om socialisering til lareryrket en teoretisk studie. (Rapport 4). Tromsö: Universitetet i Tromsö, Av¬delning for praktisk-pedagogisk utdanning. Lindgren, Ulla & Burman, Lars (2003). Jag bland andra. Att utveckla social kompetens. Stockholm: Ekelunds förlag. Lindgren, Ulla (2007). A Nordic Perspective on Teacher Education in a Time of Social Change. Umeå universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. Mullen, Carol A. & Lick, Dale W. (1999). (Eds) New Directions in Mentoring: Creating a Culture of Synergy. London: Falmer Press. Säll, Evelyn (2000). Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och illuminator en longitudinell studie av blivande lärares föreställningar. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Westbury, Ian. (2003). Extended competence in teacher education: Which comes first, the chicken or the egg? I Jan Sjöberg, Håkan Andersson och Björkqvist, Ole (Eds.) Läraren och pedagogiken. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskpalig forskning. http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf Vetenskapsrådets propositionsunderlag 2005-2008. (2003). Mänskliga förutsättningar för ett gott samhälle - forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Rapport 2003:7. Stockholm: Vetenskapsrådet.