Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning, 7,5 hp

Engelskt namn: Democracy, Human Rights and Sustainability: Global Perspectives in Education

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 6PE194

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-22

Innehåll

De tre studieobjekten är demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Grundläggande förutsättningar för demokrati fokuseras och diskuteras. Mänskliga rättigheter studeras och analyseras ur historiska, politiska och juridiska synvinklar ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Olika teorier inom fältet hållbar utveckling studeras. Alla studieobjekten behandlas ur ett globalt perspektiv och i relation till utbildningsfrågor.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva och diskutera samtida utmaningar för demokratin
  • beskriva de mänskliga rättigheternas historia, deras förutsättningar samt möjliga hot mot dem, i en internationell kontext

Färdighet och förmåga
  • analysera problem och olika tolkningar i diskursen av mänskliga rättigheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera och kritiskt granska aktuella frågor relaterade till demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs som föreläsningar, seminarier och work-shops.

Examination

Studenten examineras genom deltagande i examinerande seminarier och genom en skriftlig uppgift i ett valt ämne, som ska vara godkänt av den undervisande läraren, och ligga inom kursens ramar. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationsuppgifter bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga uppgiften är väl godkänd där särskild vikt läggs vid studentens förmåga att analysera kursens innehåll. Kursbetyget utgör en samlad bedömning av examinator. Betygsskalan är U (underkänd), G (godkänd) och VG (väl godkänd).

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Bajaj Monisha
Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches
Human Rights Quarterly, Volume 33, Number 2, May 2011, pp. 481–508. The Johns Hopkins University Press :
Obligatorisk

Bradshaw Rachel
Democratic Teaching. An Incomplete Job Description
Democracy & Education, Vol 22, No 2 : 2014 :
Obligatorisk

Dahl Robert A.
On democracy
[New ed.] : New Haven ;a London : Yale University Press : 2000 : 217 s. :
ISBN: 0-300-08455-2 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Donnelly Jack
The Relative Universality of Human Rights
Human Rights Quarterly, 29, 281–306. The Johns Hopkins University Press : 2007 :
Obligatorisk

Plattner Marc, F
Is Democracy in Decline?
Journal of Democracy, Volume 26, Number 1, January 2015, pp. 5-10 : 2015 :
Obligatorisk

Stoddard Jeremy
The Need for Media Education in Democratic Education
Democracy & Education, Vol 22, No 1. : 2014 :
Obligatorisk

“All Human Rights for All”: The United Nations and Human Rights in the Post-Cold War Era
Thérien Jean Philippe, Joly Philippe
Human Rights Quarterly, 36, 373–396. The Johns Hopkins University Press : 2014 :
Obligatorisk

Wade Ross
Pedagogy, places and people
Journal of Teacher Education for Sustainability. Volume 14, Issue 2, Pages 147–167, ISSN (Online) 1691-5534, ISSN (Print) 1691-4147, 2014. DOI: 10.2478/v10099-012-0014-8, March 2013. :
Obligatorisk

Ett urval av ytterligare artiklar kan tillkomma.