Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp

Engelskt namn: Master's Thesis in Educational Work

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2019-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE241

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-10-12

Innehåll

Det självständiga uppsatsarbetet på magisternivå innebär en fördjupning och aktivt kunskapssökande inom det valda undersökningsområdet. Det utgör också ett steg inför forskarstudier. Arbetet utgår från vetenskaplig arbetsmetodik. Det självständiga arbetet omfattar en empirisk studie med flera infallsvinklar samt teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa övergripande och fördjupad kunskap genom att redogöra för forskningsläge och relevanta teorier inom det studerade området
 • visa fördjupad metodkunskap för forskning inom huvudområdet för utbildningen
Färdighet och förmåga
 • avgränsa arbetet utifrån givna förutsättningar och tidsramar
 • formulera ett syfte med flera infallsvinklar och undersökningsbara frågeställningar
 • välja och tillämpa lämplig forskningsmetod
 • söka, kritiskt läsa och analysera samt referera central litteratur inom det valda området
 • samla in, tolka och analysera komplext forskningsmaterial
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten och motivera sina ställningstaganden
 • självständigt författa och försvara en sammanhängande uppsats
 • konstruktivt granska, värdera och diskutera andra uppsatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna lösningar och resultat, utifrån vetenskapliga samt samhälleliga och etiska perspektiv
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs Lärarexamen eller Studie- och yrkesvägledarexamen, eller äldre motsvarande examen, vari ingår ett godkänt examensarbete på 15 hp/10p. (I lärarexamen ingår examina med inriktning mot förskola/förskoleklass, grundskollärare tidigare år, grundskollärare senare år, gymnasielärare och yrkeslärare). Dessutom krävs godkänd kurs om vetenskapsteori och vetenskaplig metod på avancerad nivå, 15 hp varav vetenskaplig metod minst 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Uppsatsarbetet genomförs självständigt under handledning och avslutas med analys och värdering av egen och annans magisteruppsats.

Kursen inleds med ett obligatoriskt seminarium kring val av frågeställning och metod. Ytterligare obligatoriska seminarier ingår. Vid det avslutande seminariet genomför de studerande opposition på varandras uppsatser.

Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Den färdiga uppsatsen bedöms och betygssätts av examinator i samråd med handledare. I bedömningen ingår även att muntligt försvara sin egen uppsats och opponera på annat arbete.

För betyget Väl godkänd ska studenten ha en väl sammanhängande uppsats som visar på god överblick av kunskapsområdet samt förmåga att identifiera relevanta forskningsproblem och relevant teori i undersökningsfältet. Vidare ska studenten visa på god förmåga att belysa och problematisera forskningsmetodiska frågor. Studenten ska även visa god förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 6PE139 Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 33

Rekommenderad kurslitteratur väljs i samråd med handledare.

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se Umeå UB:s söktjänst

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Ejlertsson Göran
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
ISBN: 9789144101637
Se Umeå UB:s söktjänst

Englund Tomas
The discourse on equivalence in Swedish education policy
Ingår i:
Journal of education policy [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 1999- : 1 : sid. 39-57 :
http://dx.doi.org/10.1080/0268093042000322829

Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning
Englund Tomas, Quennerstedt Ann
Göteborg : Daidalos : 2008 : 224 s. :
ISBN: 9789171732705
Se Umeå UB:s söktjänst

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
ISBN: 9789147111657
Se Umeå UB:s söktjänst

Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Jarl Maria, Rönnberg Linda
2. uppl. : Liber : 2015 : 272 s. :
ISBN: 9789147114450
Se Umeå UB:s söktjänst

Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Jarrick Arne, Josephson Olle
2., [översedda] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
ISBN: 91-44-26842-4 ; 240:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundahl Lisbeth
Educational theory in an Era of Knowledge Capitalism. Studies in Philosophy and Education
Springer : 2012 :
Fulltext

Peterson R. A.
Constructing effective questionnaires
Thousand Oaks, Calif. London : Sage : 2000 : viii, 143 s. :
ISBN: 0-7619-1640-7 (cased)
Se Umeå UB:s söktjänst

Seidman Irving
Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences
4. ed. : New York : Teachers College Press : 2013. : xiv, 178 p. :
ISBN: 9780807754047
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Se Umeå UB:s söktjänst