Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet, 15 hp

Engelskt namn: Safe Learning Environments, Identity and Intersectionality

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 6PE243

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-12-08

Innehåll

Kursen syftar till att främja förmågan till professionellt, pedagogiskt arbete genom att fokusera relationen mellan lärande, identitetsskapande och upplevelsen av social trygghet. Barn- och ungdomsperspektivet är centralt för kursen. Med vetenskaplig förankring identifieras, analyseras och problematiseras utmaningar och möjligheter i arbetet med inkluderande lärmiljöer, jämlikt identitetsskapande och lika sociala förutsättningar för lärande. I kursen omfattas också sociala arenor på nätet. Kursens deltagare erbjuds möjligheter till fördjupade kunskaper om vetenskapligt förankrade arbets- och förhållningssätt, som är relevanta för enskilda lärmiljöers förutsättningar och lärares professionella, pedagogiska arbete. 

Det är i huvudsak svenska förhållanden som fokuseras i kursen, men det knyts också an till internationella forskningsrön och erfarenheter. Under kursen arbetar deltagarna med ett individuellt utvalt problemområde. Preventivt, praktiskt arbete beskrivs, planeras och förankras vetenskapligt samt anpassas till en specifik lärmiljös särskilda förutsättningar. Problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring betonas.

Kursen är indelad i följande tre moment: 

Moment 1: Perspektiv på trygghet och identitet i samtidens lärmiljöer, 5 hp
(Perspectives on Safety and Identity in Contemporary Learning Environments 5 credits)

I kursens första moment identifieras och analyseras möjligheter och utmaningar för trygghet och lärande i relation till identitet och intersektionalitet. En utbildningsrelaterad situation med relevans för momentet behandlas ur flera perspektiv. Erfarenhetsbaserad kunskap kombineras med teoretiska begrepp för att fördjupa kunskaper om relationen mellan lärande, identitetsskapande och upplevelsen av social trygghet. 

Moment 2: Professionellt förhållningssätt till trygghet, identitet och lärande, 5 hp
(Professional Approach to Safety, Identity and Learning, 5 credits)

Med kritisk och problematiserande ansats behandlas utmaningar och möjligheter för det professionella arbetet med att främja inkluderande lärmiljöer. Här fördjupas kunskaper om vetenskapligt förankrade arbets- och förhållningssätt, relevanta för den enskilda lärmiljöns förutsättningar. Kunskaperna tillämpas genom att den studerande utformar ett plandokument för trygghetsfrämjande förhållningssätt i individuellt utvald lärmiljö. 

Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport 5 hp
(Scientific Study and Report, 5 credits)

I det tredje och sista momentet genomför kursens deltagare en självständig, vetenskaplig studie och skriver en vetenskaplig rapport om den. Detta vetenskapliga arbete utformas av den studerande och ska omfatta ett specifikt fenomen, en situation eller en händelse med relevans för kursens innehåll. Därigenom ges den studerande möjligheter till både tillämpning och ytterligare fördjupning av sina kunskaper om relationen mellan lärande, identitetsskapande och upplevelsen av social trygghet i samtidens lärmiljöer. 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Perspektiv på trygghet och identitet i samtidens lärmiljöer, 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och visa förståelse för möjligheter och utmaningar för att skapa trygga lärmiljöer
 • uppvisa övergripande och fördjupad kunskap om centrala begrepp och teorier relevanta för trygghet, identitet och intersektionalitet
Färdigheter och förmåga
 • identifiera och beskriva en situation i vilken aspekter av trygghet, lärande, identitet och intersektionalitet ingår
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera, diskutera samt kritiskt reflektera över trygghet och identitet i samtidens lärmiljöer ur personliga och vetenskapliga perspektiv

Moment 2: Professionellt förhållningssätt till trygghet, identitet och lärande, 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa god kännedom om styrdokument och forskning som är relevant för professionellt och vetenskapligt grundat förhållningssätt i trygghetsfrämjande, pedagogiskt arbete
Färdigheter och förmåga
 • granska relevanta styrdokument utifrån ett normkritiskt perspektiv och    problematisera deras betydelse för professionellt pedagogiskt arbete
 • planera för genomförande av professionellt pedagogiskt arbete med målet att bidra till en trygg lärmiljö
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att redogöra för, samt diskutera hur, vetenskapligt grundad kunskap kan omsättas i praktiken för att främja trygghet i samtidens lärmiljöer

Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • identifiera, problematisera och analysera ett utbildningsrelaterat fenomen för att synliggöra relationen mellan lärande, trygghet och identitet
 • uppvisa grundläggande förståelse för hur en vetenskaplig studie planeras, genomförs och rapporteras
Färdigheter och förmåga
 • utifrån formulerat syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie relevant för kursens innehåll
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera aspekter av lärande, trygghet och identitet i relation till aktuell forskning och studiens resultat
 • kritiskt och konstruktivt analysera, diskutera och värdera genomförandet och resultatet av den egna studien

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans, i form av egna litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial.

Utvärdering sker efter slutförd kurs.
 

Examination

För samtliga moment sker examination fortlöpande med individuella inlämningsuppgifter, samt i form av seminarier, skriftliga redovisningar och en avslutande rapportskrivning.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och metodiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 2PE144 Trygga lärmiljöer, identitet och intersektionalitet, 15 hp.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur