Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genuspedagogik i lärmiljöer, 15 hp

Engelskt namn: Gender Pedagogics in Learning Environments

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 6PE275

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-05

Innehåll

I kursen genomförs grundläggande studier av genuspedagogik. Innehållet behandlas i förhållande till olika pedagogiska sammanhang och är indelat i tre moment. I första momentet studeras genus som erfarenhet och begrepp. Pedagogiska situationer och erfarenheter med relevans identifieras och problematiseras utifrån genusvetenskapliga och pedagogiska perspektiv. I kursens andra moment bearbetas pedagogiska förhållningssätt som främjar jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter för barn och unga. Utifrån normkreativa och normkritiska perspektiv identifieras och problematiseras konstruktioner av genus i samtidens digitala medier. Även aktuell lagstiftning och styrdokument behandlas.  I kursens tredje moment genomför den studerande ett vetenskapligt arbete med utgångspunkt i genuspedagogiska problem och frågeställningar i lärmiljöer. 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Genus som erfarenhet och begrepp, 4 hp
[Gender as Experience and Concept, 4 Credits]

För godkänt moment skall den studerande kunna:         

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om genusvetenskaplig teori och centrala begrepp som exempelvis genus, kön, queer, jämställdhet, intersektionalitet och normer
Färdigheter och förmåga
 • identifiera och exemplifiera pedagogiska händelser och erfarenheter med relevans för momentets innehåll
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utförligt och nyanserat, värdera och kritiskt granska pedagogiska situationer och erfarenheter utifrån pedagogiska och genusvetenskapliga perspektiv
 • samt diskutera situationerna och erfarenheterna med hjälp av centrala genusvetenskapliga begrepp 

Moment 2: Genuspedagogik i pedagogisk praktik, 5 hp
[Gender Pedagogics in Educational Practice, 5 Credits]

För godkänt moment skall den studerande kunna:         

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om faktorer som har betydelse för jämställdhetsarbete i pedagogisk verksamhet
 • redogöra för aktuell lagstiftning och gällande styrdokument om jämställdhet i pedagogisk verksamhet
 • visa kännedom om hur samtidens digitala mediers medverkan i konstruktioner av genus i pedagogisk verksamhet
Färdigheter och förmåga
 • identifiera och exemplifiera genuspedagogiska metoder 
 • identifiera och exemplifiera konstruktioner av genus i digitala medier i pedagogisk verksamhet
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • värdera och diskutera betydelser av genuspedagogik som metod för att främja jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter för barn och unga
 • utifrån normkritiskt perspektiv värdera och diskutera innehåll i digitala medier och med hjälp av normkreativt förhållningssätt presentera alternativa innehåll

Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport, 6 hp
[Scientific Study and Report, 6 Credits]

För godkänt moment skall den studerande kunna:         

Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för hur en vetenskaplig studie i ett pedagogiskt sammanhang, inom det genuspedagogiska forskningsfältet planeras, genomförs och rapporteras
Färdigheter och förmåga
 • identifiera, problematisera och analysera, en företeelse eller situation utifrån genusvetenskapliga perspektiv
 • utifrån syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera och värdera studiens resultat i relation till aktuell forskning inom det genuspedagogiska forskningsfältet samt i relation till pedagogisk yrkesverksamhet
 • kritiskt och konstruktivt analysera, studiens genomförande och resultat

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett vetenskapligt, självständigt, problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination av moment 1 och 2 sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner. Moment 3 examineras med ett mindre, individuellt vetenskapligt arbete som omfattar både en enklare studie och en skriftlig rapport. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika momenten och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 2IT017 Genuspedagogik och lärande I, 15 hp och 6PE231 Genuspedagogik och lärande, 15 hp.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur