"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genuspedagogik i lärmiljöer, 15 hp

Engelskt namn: Gender Pedagogics in Learning Environments

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 6PE275

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-05

Innehåll

I kursen genomförs grundläggande studier av genuspedagogik. Innehållet behandlas i förhållande till olika pedagogiska sammanhang och är indelat i tre moment. I första momentet studeras genus som erfarenhet och begrepp. Pedagogiska situationer och erfarenheter med relevans identifieras och problematiseras utifrån genusvetenskapliga och pedagogiska perspektiv. I kursens andra moment bearbetas pedagogiska förhållningssätt som främjar jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter för barn och unga. Utifrån normkreativa och normkritiska perspektiv identifieras och problematiseras konstruktioner av genus i samtidens digitala medier. Även aktuell lagstiftning och styrdokument behandlas.  I kursens tredje moment genomför den studerande ett vetenskapligt arbete med utgångspunkt i genuspedagogiska problem och frågeställningar i lärmiljöer. 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Genus som erfarenhet och begrepp, 4 hp
[Gender as Experience and Concept, 4 Credits]

För godkänt moment skall den studerande kunna:         

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om genusvetenskaplig teori och centrala begrepp som exempelvis genus, kön, queer, jämställdhet, intersektionalitet och normer

Färdigheter och förmåga

 • identifiera och exemplifiera pedagogiska händelser och erfarenheter med relevans för momentets innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utförligt och nyanserat, värdera och kritiskt granska pedagogiska situationer och erfarenheter utifrån pedagogiska och genusvetenskapliga perspektiv
 • samt diskutera situationerna och erfarenheterna med hjälp av centrala genusvetenskapliga begrepp 

Moment 2: Genuspedagogik i pedagogisk praktik, 5 hp
[Gender Pedagogics in Educational Practice, 5 Credits]

För godkänt moment skall den studerande kunna:         

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om faktorer som har betydelse för jämställdhetsarbete i pedagogisk verksamhet
 • redogöra för aktuell lagstiftning och gällande styrdokument om jämställdhet i pedagogisk verksamhet
 • visa kännedom om hur samtidens digitala mediers medverkan i konstruktioner av genus i pedagogisk verksamhet

Färdigheter och förmåga

 • identifiera och exemplifiera genuspedagogiska metoder 
 • identifiera och exemplifiera konstruktioner av genus i digitala medier i pedagogisk verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • värdera och diskutera betydelser av genuspedagogik som metod för att främja jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter för barn och unga
 • utifrån normkritiskt perspektiv värdera och diskutera innehåll i digitala medier och med hjälp av normkreativt förhållningssätt presentera alternativa innehåll

Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport, 6 hp
[Scientific Study and Report, 6 Credits]

För godkänt moment skall den studerande kunna:         

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för hur en vetenskaplig studie i ett pedagogiskt sammanhang, inom det genuspedagogiska forskningsfältet planeras, genomförs och rapporteras

Färdigheter och förmåga

 • identifiera, problematisera och analysera, en företeelse eller situation utifrån genusvetenskapliga perspektiv
 • utifrån syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt diskutera och värdera studiens resultat i relation till aktuell forskning inom det genuspedagogiska forskningsfältet samt i relation till pedagogisk yrkesverksamhet
 • kritiskt och konstruktivt analysera, studiens genomförande och resultat

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett vetenskapligt, självständigt, problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

Examination av moment 1 och 2 sker fortlöpande med inlämningsuppgifter i form av skriftliga redovisningar, nätbaserade gruppuppgifter och forumdiskussioner. Moment 3 examineras med ett mindre, individuellt vetenskapligt arbete som omfattar både en enklare studie och en skriftlig rapport. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten för de olika momenten och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 2IT017 Genuspedagogik och lärande I, 15 hp och 6PE231 Genuspedagogik och lärande, 15 hp.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 2

  Kurslitteratur för moment 1

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Kurslitteratur

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185
  Obligatorisk

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 230 sidor :
  ISBN: 9789139023654
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normer i förskolan
  Reimers Eva, Bengtsson Jenny, Hellman Anette
  Malmö : Gleerups : [2021] : 149 sidor :
  ISBN: 9789151101569
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björkman L
  Om att förstå vad vi inte förstår för att bättre kunna förstå : så att vi kan nå dit vi vill - egentligen
  Ingår i:
  Normkritisk pedagogik
  Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor : sid. 123-160 :
  http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1520324&dswid=-6120
  Obligatorisk

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2012 : 68 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-69236

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Skolutveckling och jämställdhet
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127823983
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kurslitteratur för moment 2 och 3

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i moment 2 och 3. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Kurslitteratur

  Lindgren Simon
  Digital media & society
  Second edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2022 : 298 pages :
  ISBN: 9781529722499
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 6: Digital Visuality and visibility

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 2: Selfiekulturen i sociala medier, av Fredrik Schoug

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Kurslitteratur för moment 1

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Kurslitteratur

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185
  Obligatorisk

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 230 sidor :
  ISBN: 9789139023654
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normer i förskolan
  Reimers Eva, Bengtsson Jenny, Hellman Anette
  Malmö : Gleerups : [2021] : 149 sidor :
  ISBN: 9789151101569
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björkman L
  Om att förstå vad vi inte förstår för att bättre kunna förstå : så att vi kan nå dit vi vill - egentligen
  Ingår i:
  Normkritisk pedagogik
  Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor : sid. 123-160 :
  http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1520324&dswid=-6120
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2012 : 68 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-69236

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf

  Heikkilä Mia
  Skolutveckling och jämställdhet
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127823983
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kurslitteratur för moment 2 och 3

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i moment 2 och 3. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Kurslitteratur

  Lindgren Simon
  Digital media & society
  Second edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2022 : 298 pages :
  ISBN: 9781529722499
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 6: Digital Visuality and visibility

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 2: Selfiekulturen i sociala medier, av Fredrik Schoug

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  Kurslitteratur för moment 1

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Kurslitteratur

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185
  Obligatorisk

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Femte upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 230 sidor :
  ISBN: 9789139023654
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normer i förskolan
  Reimers Eva, Bengtsson Jenny, Hellman Anette
  Malmö : Gleerups : [2021] : 149 sidor :
  ISBN: 9789151101569
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björkman L
  Om att förstå vad vi inte förstår för att bättre kunna förstå : så att vi kan nå dit vi vill - egentligen
  Ingår i:
  Normkritisk pedagogik
  Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor : sid. 123-160 :
  http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1520324&dswid=-6120
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2012 : 68 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-69236

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf

  Heikkilä Mia
  Skolutveckling och jämställdhet
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127823983
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kurslitteratur för moment 2 och 3

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i moment 2 och 3. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Kurslitteratur

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 6: Digital Visuality and visibility

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 2: Selfiekulturen i sociala medier, av Fredrik Schoug

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Kurslitteratur för moment 1

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Kurslitteratur

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185
  Obligatorisk

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : 2018 : 233 sidor :
  ISBN: 9789139116400
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normer i förskolan
  Reimers Eva, Bengtsson Jenny, Hellman Anette
  Malmö : Gleerups : [2021] : 149 sidor :
  ISBN: 9789151101569
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björkman L
  Om att förstå vad vi inte förstår för att bättre kunna förstå : så att vi kan nå dit vi vill - egentligen
  Ingår i:
  Normkritisk pedagogik
  Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor : sid. 123-160 :
  http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1520324&dswid=-6120
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik [Elektronisk resurs]
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2012 : 68 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-69236

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf

  Heikkilä Mia
  Skolutveckling och jämställdhet
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127823983
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kurslitteratur för moment 2 och 3

  Studenten väljer själv stora delar av litteraturen utifrån område/intresse i moment 2 och 3. Kursledning tillhandahåller lista på förslag av valbar litteratur via mail.

  Kurslitteratur

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 6: Digital Visuality and visibility

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 2: Selfiekulturen i sociala medier, av Fredrik Schoug

  Metodlitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 6.

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 s. :
  ISBN: 9789198080254
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf
  Obligatorisk

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : 2018 : 233 sidor :
  ISBN: 9789139116400
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 37-54.

  Därutöver tillkommer annan relevant lagstiftning, elektroniskt publicerade material och artiklar.

  Lagar och styrdokument

  Föräldraledighetslagen (1995:584) = : Parental Leave Act (1995:584)
  Stockholm : Jämställdhetsombudsmannen, JämO : [2008] : 25 s. :
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2008:567. (Diskrimineringslag)
  Sveriges Riksdag : 2008 :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2010:800. (Skollagen)
  Sveriges Riksdag :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
  Obligatorisk

  Läroplaner

  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973

  Metodlitteratur

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 12.

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Område förskola/skola

  Eidevald Christian
  "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-47-09952-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att lyckas i skolan [Elektronisk resurs] : om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker
  Öhrn Elisabet, Holm Ann-Sofie
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2014 : 187 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/37427
  ISBN: 978-91-7346-814-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Odenbring Ylva
  Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 136 s. :
  ISBN: 9789147105663
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 299 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88761
  ISBN: 978-91-7037-725-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zimmerman Fredrik
  Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-01-24 :
  http://hdl.handle.net/2077/54036

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flickor, pojkar, individer : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2010 : 271 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23501-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskolans arbete med jämställdhet [Elektronisk resurs]
  2017-01-19T10:00:00+01:00 :
  http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/forskolans-arbete-med-jamstalldhet

  Arvidson Catarina
  Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll [Elektronisk resurs]
  Härnösand : Avd. för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet : 2014 : 184 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-21625

  Likabehandling i förskola & skola
  Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
  ISBN: 9789147127900
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Skolutveckling och jämställdhet
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127823983
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wyndhamn Anna-Karin
  Tänka fritt, tänka rätt : en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning
  Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2013 : 234 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7346-746-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellman Anette
  Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 9789147100897
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Område arbetsliv

  Amundsdotter Eva
  Att framkalla och förändra ordningen [Elektronisk resurs] : aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer
  2010 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-27023

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241219
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Martinsson Lena
  Jakten på konsensus [Elektronisk resurs] : intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 233 s. :
  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  Jämställdhet i organisationer : hur förändring görs hållbar
  Eriksson-Zetterquist Ulla, Renemark David
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 978-91-47-09674-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kön och organisation
  Alvesson Mats, Billing Yvonne Due, Torhell Sven-Erik
  2., omarbetade och kraftigt utvidgade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 372 s. :
  ISBN: 978-91-44-05938-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Magnusson Eva
  Könstillhörighet : förklaringar, normer, betydelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 304 sidor :
  ISBN: 9789127818545
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 6.

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 s. :
  ISBN: 9789198080254
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf
  Obligatorisk

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : 2018 : 233 sidor :
  ISBN: 9789139116400
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 37-54.

  Därutöver tillkommer annan relevant lagstiftning, elektroniskt publicerade material och artiklar.

  Lagar och styrdokument

  Föräldraledighetslagen (1995:584) = : Parental Leave Act (1995:584)
  Stockholm : Jämställdhetsombudsmannen, JämO : [2008] : 25 s. :
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2008:567. (Diskrimineringslag)
  Sveriges Riksdag : 2008 :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2010:800. (Skollagen)
  Sveriges Riksdag :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
  Obligatorisk

  Läroplaner

  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973

  Metodlitteratur

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 12.

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Område förskola/skola

  Eidevald Christian
  "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-47-09952-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att lyckas i skolan [Elektronisk resurs] : om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker
  Öhrn Elisabet, Holm Ann-Sofie
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2014 : 187 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/37427
  ISBN: 978-91-7346-814-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Odenbring Ylva
  Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 136 s. :
  ISBN: 9789147105663
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 299 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88761
  ISBN: 978-91-7037-725-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zimmerman Fredrik
  Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-01-24 :
  http://hdl.handle.net/2077/54036

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flickor, pojkar, individer : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2010 : 271 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23501-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskolans arbete med jämställdhet [Elektronisk resurs]
  2017-01-19T10:00:00+01:00 :
  http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/forskolans-arbete-med-jamstalldhet

  Arvidson Catarina
  Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll [Elektronisk resurs]
  Härnösand : Avd. för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet : 2014 : 184 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-21625

  Likabehandling i förskola & skola
  Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
  ISBN: 9789147127900
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Skolutveckling och jämställdhet
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127823983
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wyndhamn Anna-Karin
  Tänka fritt, tänka rätt : en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning
  Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2013 : 234 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7346-746-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellman Anette
  Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 9789147100897
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Område arbetsliv

  Amundsdotter Eva
  Att framkalla och förändra ordningen [Elektronisk resurs] : aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer
  2010 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-27023

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241219
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Martinsson Lena
  Jakten på konsensus [Elektronisk resurs] : intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 233 s. :
  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  Jämställdhet i organisationer : hur förändring görs hållbar
  Eriksson-Zetterquist Ulla, Renemark David
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 978-91-47-09674-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kön och organisation
  Alvesson Mats, Billing Yvonne Due, Torhell Sven-Erik
  2., omarbetade och kraftigt utvidgade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 372 s. :
  ISBN: 978-91-44-05938-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Magnusson Eva
  Könstillhörighet : förklaringar, normer, betydelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 304 sidor :
  ISBN: 9789127818545
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 6.

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 s. :
  ISBN: 9789198080254
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf
  Obligatorisk

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : 2018 : 233 sidor :
  ISBN: 9789139116400
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer 2:a uppl
  Reimers (red.) Eva, Martinsson (red.) Lena
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140685995
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 37-54.

  Därutöver tillkommer annan relevant lagstiftning, elektroniskt publicerade material och artiklar.

  Lagar och styrdokument

  Föräldraledighetslagen (1995:584) = : Parental Leave Act (1995:584)
  Stockholm : Jämställdhetsombudsmannen, JämO : [2008] : 25 s. :
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2008:567. (Diskrimineringslag)
  Sveriges Riksdag : 2008 :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2010:800. (Skollagen)
  Sveriges Riksdag :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
  Obligatorisk

  Läroplaner

  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973

  Metodlitteratur

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 12.

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Område förskola/skola

  Eidevald Christian
  "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-47-09952-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt : jämställdhetsarbete i skolan
  Stockholm : Fritze : 2010 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23473-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att lyckas i skolan [Elektronisk resurs] : om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker
  Öhrn Elisabet, Holm Ann-Sofie
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2014 : 187 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/37427
  ISBN: 978-91-7346-814-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Odenbring Ylva
  Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 136 s. :
  ISBN: 9789147105663
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 299 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88761
  ISBN: 978-91-7037-725-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zimmerman Fredrik
  Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-01-24 :
  http://hdl.handle.net/2077/54036

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flickor, pojkar, individer : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2010 : 271 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23501-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskolans arbete med jämställdhet [Elektronisk resurs]
  2017-01-19T10:00:00+01:00 :
  http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/forskolans-arbete-med-jamstalldhet

  Arvidson Catarina
  Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll [Elektronisk resurs]
  Härnösand : Avd. för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet : 2014 : 184 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-21625

  Likabehandling i förskola & skola
  Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
  ISBN: 9789147127900
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Skolutveckling och jämställdhet
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 213 sidor :
  ISBN: 9789127823983
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wyndhamn Anna-Karin
  Tänka fritt, tänka rätt : en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning
  Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2013 : 234 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7346-746-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellman Anette
  Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 9789147100897
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Område arbetsliv

  Amundsdotter Eva
  Att framkalla och förändra ordningen [Elektronisk resurs] : aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer
  2010 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-27023

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241219
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Martinsson Lena
  Jakten på konsensus [Elektronisk resurs] : intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 233 s. :
  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  Jämställdhet i organisationer : hur förändring görs hållbar
  Eriksson-Zetterquist Ulla, Renemark David
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 978-91-47-09674-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kön och organisation
  Alvesson Mats, Billing Yvonne Due, Torhell Sven-Erik
  2., omarbetade och kraftigt utvidgade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 372 s. :
  ISBN: 978-91-44-05938-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig referenslitteratur

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Magnusson Eva
  Könstillhörighet : förklaringar, normer, betydelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 304 sidor :
  ISBN: 9789127818545
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf
  Obligatorisk

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 s. :
  ISBN: 9789198080254
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skola i normer 2:a uppl
  Reimers (red.) Eva, Martinsson (red.) Lena
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140685995
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Wahl Anna, Holgersson Charlotte, Höök Pia, Linghag Sophie
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 356 sidor :
  ISBN: 9789144112909
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : 2018 : 233 sidor :
  ISBN: 9789139116400
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öhman Margareta
  Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt
  Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 188 sidor :
  ISBN: 9789188149176
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 6.

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Sid 37-54.

  Björk Åsa
  Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier
  Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 155 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 978-91-7601-783-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duckface/stoneface [Elektronisk resurs] : Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7
  Forsman Michael, Zetterstad David
  Johanneshov : MTM : 2015 : Speltid: 13 tim., 27 min.; 196 s. : ill. :
  Obligatorisk

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Därutöver tillkommer annan relevant lagstiftning, elektroniskt publicerade material och artiklar.

  Lagar och styrdokument

  Föräldraledighetslagen (1995:584) = : Parental Leave Act (1995:584)
  Stockholm : Jämställdhetsombudsmannen, JämO : [2008] : 25 s. :
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2008:567. (Diskrimineringslag)
  Sveriges Riksdag : 2008 :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
  Obligatorisk

  Svensk författningssamling (SFS) 2010:800. (Skollagen)
  Sveriges Riksdag :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
  Obligatorisk

  Läroplaner

  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973

  Metodlitteratur

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder [Elektronisk resurs] : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa., Davidson Bo.
  Johanneshov : TPB : 2011. : 1 CD-R :
  Obligatorisk

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 4.

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 12.

  Referenslitteratur

  Område förskola/skola

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arvidson Catarina
  Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll [Elektronisk resurs]
  Härnösand : Avd. för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet : 2014 : 184 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-21625

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 299 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88761
  ISBN: 978-91-7037-725-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eidevald Christian
  "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-47-09952-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt : jämställdhetsarbete i skolan
  Stockholm : Fritze : 2010 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23473-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellman Anette
  Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 9789147100897
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Odenbring Ylva
  Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 136 s. :
  ISBN: 9789147105663
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wyndhamn Anna-Karin
  Tänka fritt, tänka rätt : en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning
  Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2013 : 234 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7346-746-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskolans arbete med jämställdhet [Elektronisk resurs]
  2017-01-19T10:00:00+01:00 :
  http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/forskolans-arbete-med-jamstalldhet

  Flickor, pojkar, individer : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2010 : 271 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23501-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zimmerman Fredrik
  Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-01-24 :
  http://hdl.handle.net/2077/54036

  Att lyckas i skolan [Elektronisk resurs] : om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker
  Öhrn Elisabet, Holm Ann-Sofie
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2014 : 187 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/37427
  ISBN: 978-91-7346-814-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Likabehandling i förskola & skola
  Svaleryd Kajsa, Hjertson Moa
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 249 sidor :
  ISBN: 9789147127900
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindgren Simon
  Digital media and society : theories, topics and tools
  1st edition. : Thousand Oaks, CA : SAGE Publications : 2017. : 320 pages :
  ISBN: 978-1-4739-2501-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Tobias
  Sociala medier : vetenskapliga perspektiv
  Första upplagan : Malmö : Gleerus : 2017 : 149 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69480-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Område arbetsliv

  Kön och organisation
  Alvesson Mats, Billing Yvonne Due, Torhell Sven-Erik
  2., omarbetade och kraftigt utvidgade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 372 s. :
  ISBN: 978-91-44-05938-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Amundsdotter Eva
  Att framkalla och förändra ordningen [Elektronisk resurs] : aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer
  2010 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-27023

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jämställdhet i organisationer : hur förändring görs hållbar
  Eriksson-Zetterquist Ulla, Renemark David
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 978-91-47-09674-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Martinsson Lena
  Jakten på konsensus [Elektronisk resurs] : intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 233 s. :
  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241219
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig referenslitteratur

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 3

  Carlsson Åsa
  Jämställdhet, vad är det? : En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete
  Ingår i:
  Tidskrift för politisk filosofi [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Thales : 1997- : 21 : sid. 1-15 :
  https://www.politiskfilosofi.se/fulltext/2017-3/pdf/TPF_2017-3_001-014_carlson.pdf

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hedlin Maria
  Lilla genushäftet 2.0 [Elektronisk resurs] : Om genus och skolans jämställdhetsmål
  Växjö : Linnéuniversitetet : 2010 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-13490

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring
  Johansson Thomas, Lindgren Simon, Hellman Anette
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 231 s. :
  ISBN: 978-91-47-09687-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En introduktion till genusvetenskapliga begrepp
  Lundberg Anna, Werner Ann
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 s. :
  ISBN: 9789198080254
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lykke Nina
  Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen

  Läsanvisning: I Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1, 2003, sid 47-56.

  Skola i normer 2:a uppl
  Reimers (red.) Eva, Martinsson (red.) Lena
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140685995
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det ordnar sig : teorier om organisation och kön
  Holgersson Charlotte, Wahl Anna, Höök Pia, Linghag Sophie
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 283 s. :
  ISBN: 978-91-44-07209-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wedin Eva-Karin
  Jämställdhetsarbete i förskola och skola
  3., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 225 s. :
  ISBN: 978-91-39-11405-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Därutöver tillkommer annan relevant lagstiftning, elektroniskt publicerade material och artiklar.

  Lagar och styrdokument

  Föräldraledighetslagen (1995:584) = : Parental Leave Act (1995:584)
  Stockholm : Jämställdhetsombudsmannen, JämO : [2008] : 25 s. :

  Svensk författningssamling (SFS) 2008:567. (Diskrimineringslag)
  Sveriges Riksdag : 2008 :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/

  Svensk författningssamling (SFS) 2010:800. (Skollagen)
  Sveriges Riksdag :
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800

  Läroplaner

  Skolverket [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Skolverket : 20??- :
  Fritt tillgänglig via databasens webbplats
  Läsanvisning: http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973

  Metodlitteratur

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Forskningsmetodikens grunder [Elektronisk resurs] : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa., Davidson Bo.
  Johanneshov : TPB : 2011. : 1 CD-R :

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Område förskola/skola

  Andersson Kjerstin
  Barns perspektiv på jämställdhet i skola : en kunskapsöversikt
  Stockholm : Fritze : 2010 : 57 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23446-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arvidson Catarina
  Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll [Elektronisk resurs]
  Härnösand : Avd. för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet : 2014 : 184 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-21625

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dolk Klara
  Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan
  Stockholm : Ordfront : 2013 : 299 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-88761
  ISBN: 978-91-7037-725-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eidevald Christian
  "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-47-09952-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frånberg Gun-Marie
  Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt : jämställdhetsarbete i skolan
  Stockholm : Fritze : 2010 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23473-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden : med lärande exempel
  Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 9789289325936
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellman Anette
  Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 158 s. :
  ISBN: 9789147100897
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Odenbring Ylva
  Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 136 s. :
  ISBN: 9789147105663
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wyndhamn Anna-Karin
  Tänka fritt, tänka rätt : en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning
  Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2013 : 234 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-7346-746-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskolans arbete med jämställdhet [Elektronisk resurs]
  2017-01-19T10:00:00+01:00 :
  http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/forskolans-arbete-med-jamstalldhet

  Flickor, pojkar, individer : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande
  Stockholm : Fritze : 2010 : 271 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 978-91-38-23501-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Zimmerman Fredrik
  Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-01-24 :
  http://hdl.handle.net/2077/54036

  Att lyckas i skolan [Elektronisk resurs] : om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker
  Öhrn Elisabet, Holm Ann-Sofie
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2014 : 187 s. :
  http://hdl.handle.net/2077/37427
  ISBN: 978-91-7346-814-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Område arbetsliv

  Kön och organisation
  Alvesson Mats, Billing Yvonne Due, Torhell Sven-Erik
  2., omarbetade och kraftigt utvidgade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 372 s. :
  ISBN: 978-91-44-05938-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Amundsdotter Eva
  Att framkalla och förändra ordningen [Elektronisk resurs] : aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer
  2010 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-27023

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jämställdhet i organisationer : hur förändring görs hållbar
  Eriksson-Zetterquist Ulla, Renemark David
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 206 s. :
  ISBN: 978-91-47-09674-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Martinsson Lena
  Jakten på konsensus [Elektronisk resurs] : intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 233 s. :
  Fritt tillgänglig via Göteborgs universitetsbibliotek

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241219
  Se Umeå UB:s söktjänst