Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Språkdidaktik: Aktuella frågor och metoder i språkdidaktisk forskning, 15 hp

Engelskt namn: Current Issues in Research on Teaching and Learning of Languages

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 6SD008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-18

Innehåll

I kursen studeras ett brett urval av exempel på språkdidaktiska frågeställningar liksom olika forskningsmetoder som är tillämpbara inom det språkdidaktiska fältet.

Kursen omfattar två områden:

Område 1: Språkdidaktiska frågeställningar, 7,5 högskolepoäng
Utifrån en översikt över det språkdidaktiska fältet studeras ett brett urval av exempel på språkdidaktiska frågeställningar. Därvid läggs särskild vikt vid aktuell forskning. I området ingår en individuell fördjupning inom ett språkdidaktiskt delområde.

Område 2: Forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Utifrån grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp studeras olika forskningsmetoder som är tillämpbara inom det språkdidaktiska fältet. I området ingår en individuell fördjupning inom ett språkdidaktiskt delområde.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för det språkdidaktiska forskningsområdet med tyngdpunkt på aktuella frågeställningar;
  • utifrån kunskap om det språkdidaktiska forskningsområdet kunna utförligt redogöra för ett specifikt delområde;
  • kunna beskriva likheter och skillnader mellan olika forskningsmetoder samt diskutera deras tillämpbarhet;
  • kunna redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp;
färdighet och förmåga
  • utifrån kännedom om forskningsområdet kunna analysera vetenskapliga texter med språkdidaktisk inriktning;
  • kunna inordna forskningsfrågor och -metoder i deras vetenskapliga sammanhang;
värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna kritiskt granska och värdera forskares frågeställningar i relation till det aktuella forskningsfältet;
  • kunna kritiskt granska och värdera forskares val av metod och forskningsdesign i förhållande till frågeställning och syfte.

Behörighetskrav

Gy: Svenska B/Svenska som andraspråk B samt Eng B. Univ: Ett av följande alternativ: 1) Lärarexamen om minst 180 hp i vilken ingår kurser i språkdidaktik, språkutveckling och/eller läs- och skrivutveckling samt examensarbete om minst 15 hp, eller 2) Kandidatexamen med minst 90 hp i ett språkämne samt minst två års undervisningserfarenhet, eller 3) Kandidatexamen med minst 90 hp i ett språkämne samt minst 60 hp i psykologi, lingvistik, pedagogik, pedagogiskt arbete, ämnesdidaktik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. I kursen ingår ett antal obligatoriska seminarier som genomförs via internet. Vid lågt studerandeantal ersätts dessa med annat likvärdigt alternativ. Om tillräckligt intresse finns kan studiegrupper anordnas på campus i Umeå.
Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Examinationen görs i båda områdena dels genom löpande muntliga och skriftliga uppgifter (4,5 hp per område), dels genom en avslutande skriftlig analysuppgift (3 hp per område).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att koppla teoretiska resonemang till konkreta språkdidaktiska problem samt förmåga till kritisk diskussion. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på moduler om minst 7,5 hp.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.