"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: Augmentativ and Alternative Communication - ACC

Denna kursplan gäller: 2007-09-17 och tillsvidare

Kurskod: 6SP007

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-09-13

Innehåll

I kursen behandlas alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) och begrepp inom området. Hinder för en fungerande kommunikation belyses. I kursen bearbetas även hur AKK kan användas som stöd, uttryckssätt och komplement till verbalt språk eller som alternativ för att förstå och använda språket. Vidare studeras omgivningens betydelse samt hur den pedagogiska miljön kan tillrättaläggas vid alternativ och kompletterande kommunikation. Den studerandes eget sätt att kommunicera bearbetas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: • analysera och reflektera över sitt eget sätt att kommunicera • belysa begreppet kommunikation och dess betydelse för lärande • beskriva och problematisera hur alternativa kommunikationssätt kan stödja olika individers behov. • beskriva, reflektera och analysera olika kommunikativa miljöer samt pedagogiska konsekvenser vid AKK användning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, litteraturstudier och skrivuppgifter. Utvärdering genomförs efter genomgången kurs. Av kursens 15 högskolepoäng utgör 5 högskolepoäng ett fördjupningsarbete. I kursen ingår att genomföra studier i pedagogiska verksamheter där AKK används.

Examination

De studerandes kunskaper och färdigheter prövas i skriftlig och muntlig form. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd(VG), Godkänd(G) eller Underkänd(U). Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära att annan lärare utses som examinator. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av delar av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av fakultetsnämnden för lärarutbildning. Blankett för ansökan: www.umu.se/blankett/SA

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i specialpedagogprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 36

Kurslitteratur

Barn utvecklar sitt språk
Bjar Louise, Liberg Caroline
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-06743-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The handbook of augmentative and alternative communication
Glennen Sharon, DeCoste Denise C
San Diego : Singular Pub. Group : cop. 1997 : xv, 795 s. :
ISBN: 1-56593-684-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
Heister Trygg Boel, Andersson Ida (red.)
3., rev. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet; Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2009 : 224 s. :
ISBN: 978-91-85435-71-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Heister Trygg Boel
Förslag till policy för AKK : barn med grav tal- och språkstörning och behov av alternativa kommunikationsvägar (AKK)
1. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet ; a Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2003 : 39 s. :
ISBN: 91-88337-83-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

GAKK : grafisk AKK : om saker, bilder och symboler som alternativ och kompletterande kommunikation
Heister Trygg Boel, Hyltén Cavallius Sara
Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2005 : 104 s. :
ISBN: 91-631-7469-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kommunikation i grupp : för barn och ungdomar med talhandikapp
Heister Trygg Boel, Andersson Ida, Sigurd Pilesjö Maja
1. uppl. : Malmö : SÖK : 2002 : 87 s. b ill. :
ISBN: 91-88337-65-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Heister Trygg Boel
TAKK : tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
2., rev. uppl. : Malmö : Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2010 : 87 s. :
ISBN: 978-91-633-6859-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundgren Marianne
Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?
Filen finns under Kursledarinf : 2006 :
Obligatorisk

Lundkvist Gunnel
När tålamodet rinner över - om att ritprata
Specialpedagogiska institutet : 2007 :
Obligatorisk

Persson Bengt
Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap
2.,[rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 184 s. :
ISBN: 978-91-47-08456-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svensson Ann-Katrin
Barnet, språket och miljön : från ord till mening
2., omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 231 s. :
ISBN: 978-91-44-01857-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Alternativ og supplerende kommunikasjon : en innføring i tegnspråksopplaering og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker
Tetzchner Stephen von, Martinsen Harald
2. utg. : Oslo : Gyldendal akademisk : 2002 : xii, 379 s. :
ISBN: 82-05-30444-0 (hft)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 3 och 11

Valbar facklitteratur ca 600 sidor väljs i samråd med kursansvarig lärare

Obligatorisk

Gemensam problemlösning vid alternativ och kompletterande kommunikation (AAK)
Zachrisson Gerd, Rydeman Bitte, Björck-Åkesson Eva
Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet : 2002 : 50 s. :
Obligatorisk