Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 hp

Engelskt namn: School Law and the Exercise of Public Authority

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 6ST029

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-08-20

Innehåll

Kursen ger en introduktion till juridik och speciellt skoljuridik. Bland annat behandlas juridisk metod, skolans författningar och skolans värdesystem. Dessutom behandlas skolans styrning och skolväsendets utformning samt skolans myndighetsuppdrag. Här belyses rektors roll och pedagogiska ledarskap. Rättssäkerhet, dokumentation, offentlighet och sekretess samt förvaltningslagen bearbetas och diskuteras. Teman som behandlas är bland annat, barns och elevers lärande samt det stöd skolan ska ge, trygghet och studiero, kränkande behandling samt systematiskt kvalitetsarbete.

Förväntade studieresultat

  • Visa god kunskap om skolans och förskolans styrsystem och dess utformning, skolväsendets utformning och dess grundläggande värderingar samt rektorns myndighetsuppdrag enligt gällande författningar,
  • visa god kunskap om rättssystemets uppbyggnad, rättskällor och juridisk metod samt god förmåga att använda rättskällor för att lösa juridiska problem inom verksamheten,
  • visa god kunskap om de stats- och förvaltningsrättsliga principer som har betydelse för verksamheten,
  • visa god förmåga att granska och bedöma hur väl den egna verksamheten uppfyller vad som stadgas i skolförfattningarna,
  • visa god förmåga att förmedla, förankra och tillämpa kunskaper om de författningar som rör alla barns och elevers rättigheter och rektorns skyldigheter att tillförsäkra dem dessa. Elever i behov av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas,
  • visa god förmåga att göra avvägningar och bedömningar i arbetet, med hänsyn tagen till elevens rättssäkerhet och till de vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter som är relevanta i det enskilda fallet och
  • visa kunskap om relevanta författningar för verksamheten, utöver skolförfattningarna, samt de internationella överenskommelser som har betydelse för verksamheten.

Behörighetskrav

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller att de sökande innehar tjänst enligt ovan beskrivning. Om samtliga anmälda till Rektorsprogrammet inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen prioritera att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand (SFS 2011:183).

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat samt individuellt arbete/arbete i grupp med uppgifter mellan internaten. Under internaten blandas föreläsningar, seminarier och övningar. De senare genomförs enskilt och/eller i grupp. Mellan internaten förväntas deltagaren arbeta med hemuppgifter i form av läsning och bearbetning av litteratur samt med verksamhetsnära uppgifter. Dessa ska dokumenteras skriftligt. Under internaten bearbetas hemuppgifterna ytterligare.

Examination

Studenten ska närvara vid de fyra internaten. Studenten ska delta aktivt i alla undervisningsaktiviteter under kursen. Studenten ska fullfölja de uppgifter som ingår i kursen. Kursen examineras också genom individuell skriftlig hemtentamen vid två tillfällen. Dessa prov kan inte kompletteras. För kursen som helhet ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.
 
I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.
 
I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Ansökan skickas till administrationen på Centrum för skolledarutveckling. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten tilltillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar.

Litteratur