Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet, 7,5 hp

Engelskt namn: Educational Leadership and Digitalisation

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 6ST041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

I den nationella digitaliseringsstrategin understryks digital kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Kursen har denna strategi som utgångspunkt och behandlar olika aspekter av digitalisering i det svenska utbildningsväsendet utifrån rektors pedagogiska ledarskap. Centrala utgångspunkter och angreppssätt för fortbildningen är relationen mellan digitalisering, organisering och förändringsarbete. I kursen ingår orientering i begrepp och relevant policy för digitalisering i det svenska utbildningsväsendet. Teorier för förändringsarbete i förskolan och skolan som organisation behandlas såväl som pedagogiska och didaktiska förhållningssätt i relation till digitalisering samt analys av verksamheters behov av digitalisering.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska kursdeltagaren avseende kunskap och förståelse kunna:
  • Uppvisa övergripande och fördjupad kunskap om begrepp och relevant policy för förskolans och skolans digitalisering.
  • Visa förståelse för samspelet mellan digitalisering, organisering och förändringsarbete. 

Färdigheter och förmåga
För godkänd kurs ska kursdeltagaren avseende färdigheter och förmåga kunna:
  • Diskutera och argumentera hur digitalisering kan genomföras med stöd i olika teorier och teoretiska modeller.
  • Tillämpa kunskaper om digitalisering, organisering och förändringsarbete på den verksamhet som rektor ansvarar för. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska kursdeltagaren avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • Analysera och kritiskt reflektera över digitaliseringens effekter i förhållande till kompetens, likvärdighet och kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av personer som har anställning som rektor eller biträdande rektor i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller att de sökande innehar tjänst enligt ovanstående behörighetskrav, har genomgått det nationella rektorsprogrammet (30 hp) och därefter arbetat minst halvtid i minst ett år. Språkkrav är svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat samt individuellt arbete och arbete i grupp med uppgifter mellan internaten i enlighet med metoden Blended learning. Det innebär att utbildning och uppgifter ges i en blandning av digitala föreläsningar, seminarier och uppgifter och via deltagande på internatträffar. Mellan internaten förväntas deltagaren arbeta med hemuppgifter i form av läsning och bearbetning av litteratur samt med kursuppgifter kopplade till den egna verksamheten. Vid digitala möten samt under internaten bearbetas hemuppgifterna ytterligare.

Examination

För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G ska kursdeltagaren individuellt eller i par författa två skriftliga uppgifter som knyter an till digitalisering, organisering och förändringsarbete i förskolan och skolan. Kursdeltagaren ska också närvara vid de fyra internaten samt genomföra en individuell muntlig examination vid ett anvisat möte i digital plattform. Vid frånvaro ska deltagaren genomföra ersättningsuppgifter som motsvarar närvaron och deltagandet vid internat och andra anvisade möten.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform[1].


[1] Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Teamutveckling i teori och praktik
Jacobsson Christian, Åkerlund Maria
Första utgåvan : Stockholm : Natur & kultur : [2019] : 324 sidor :
ISBN: 9789127147423
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Processbaserad verksamhetsutveckling : [varför - vad - hur?]
Ljungberg Anders, Larsson Everth
2., kraftigt omarb. och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 540 s. :
ISBN: 978-91-44-05976-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
Regeringen, utbildningsdepartementet : 2017 :
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
Obligatorisk

Norqvist Lars
Learning, Tablet, Culture-Coherence?
Universal Journal of Educational Research, 4(6) : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 1306-1318

Att integrera digitalisering och kollegialt lärande : om skolutveckling
Sjöblom Marie, Jensinger Edward
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 311 sidor :
ISBN: 9789144134055
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, #skoldigiplan
Sveriges kommuner och regioner (SKR) : 2019 :
Länk
Obligatorisk

Artiklar tillkommer som valbar litteratur i samband med kursens uppgifter.