Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur, 15 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language C, Discriminating Structures and Literature

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 6SV066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-12-19

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper i ämnet svenska som andraspråk. Här behandlas teoretiska perspektiv på rasism och diskriminering i förhållande till skola och utbildning samt ett litteraturdidaktiskt perspektiv på andraspråksutveckling. Kursen avslutas med ett självständigt arbete omfattande 15 hp.

Moment 1. Diskriminerande strukturer i samhälle och utbildning (7,5 hp)
Momentet behandlar diskurser om rasism och strukturell diskriminering i samhälle och utbildningsväsende i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv. Utifrån kritisk litteracitet behandlas hur dessa diskurser påverkar såväl andraspråksinlärning som identitetsförhandlingar på individ- och gruppnivå. Med utgångspunkt i styrdokument studeras hur lärare i svenska som andraspråk kan motverka rasism och diskriminering i skolan.

Moment 2 Skönlitteratur i andraspråksundervisning (7,5 hp)
Momentet behandlar olika teoretiska och didaktiska perspektiv på läsning av skönlitteratur inom andraspråksundervisning, exempelvis genrepedagogik, erfarenhetspedagogik och läsförståelsedidaktik. Kursen ger övning i att identifiera språkliga och innehållsmässiga utmaningar i skönlitterära texter samt att motivera didaktiska val och tillämpa didaktiska metoder. Vidare behandlas individuella och kontextuella faktorer av betydelse för läsning av skönlitteratur.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Diskriminerande strukturer i samhälle och utbildning (7,5 hp)
Discriminatory structures in society and education (7,5 credits)

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 •  redogöra för teoretiska begrepp inom området, ex. strukturell diskriminering och vardagsrasism
 •  redogöra för hur rasistiska yttringar kan se ut i olika diskurser i ett nutida och historiskt perspektiv
 • redogöra för den aktuella forskningen inom området i förhållande till uppdraget som lärare i svenska som andraspråk
Färdighet och förmåga
 • synliggöra och granska diskriminerande strukturer utifrån ett kritiskt litteracitetsperspektiv
 • analysera hur skolpraktiker kan belysas med hjälp av teoretiska perspektiv kring rasism och diskriminering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera hur man i ett demokratiskt samhälle kan förhålla sig till och motverka rasism och diskriminering
Moment 2. Skönlitteratur i andraspråksundervisning (7,5 hp)
Fiction in second language teaching (7,5 credits)
För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och motivera didaktiska och metodologiska val vid skönlitterär läsning ur ett andraspråksperspektiv
 • redogöra för hur elevernas språkliga repertoarer kan fungera som resurs i läsning av skönlitterära texterredogöra för hur undervisningspraktiker kan främja elevers utveckling av läsförståelsestrategier vid läsning av skönlitterära texter
Färdighet och förmåga
 • analysera skönlitterära texter ur språkliga och innehållsmässiga perspektiv och identifiera utmaningar för andraspråkselever.
 • visa hur elevers språkliga repertoarer kan användas som resurs i arbetet med skönlitterära texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska undervisningstraditioner kring läsning av skönlitteratur

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp i intervallet 31-60 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier.

Examination

Moment 1
Moment 1 examineras genom bedömning av en individuell presentation och aktivt deltagande i ett heldagsseminarium där kurslitteraturens centrala delar diskuteras och granskas kritiskt.

Moment 2
Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 7,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Modul 1. Diskriminerande strukturer inom samhället och utbildningsväsendet, 7,5 hp

  Catomeris Christian
  Det ohyggliga arvet : Sverige och främlingen genom tiderna
  Stockholm : Ordfront : 2004 : 319, [1] s., [16] pl.-s. (huvudsakligen i färg) :
  ISBN: 91-7324-996-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bortom vi och dom: teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering : rapport : SOU 2005:41
  De los Reyes Paulina, Kamali Masoud
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 258, [4] s.c 24 cm :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf
  ISBN: 91-38-22353-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Essed, Philomena; Vardagsrasism, s. 71-94. Kamali, Masoud; Ett europeiskt dilemma. Strukturell/institutionell diskriminering, s. 29-69.

  Överallt och ingenstans - mångkulturella och antirasistiska frågor i svensk skola
  Hällgren Camilla, Granstedt Lena, Weiner Gaby
  Myndigheten för skolutveckling, Forskning i fokus nr 32 : 2006 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 57-67

  Främlingsfienden inom oss. Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet
  Stockholm: SOU 2012:74. : 2012 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Jämte, Jan; Bilaga 3, Antirasism i skolan. S. 7-143.

  Om ras och vithet i det samtida Sverige
  Hübinette Tobias, Hörnfeldt Helena, Farahani Fataneh, León Rosales René
  Tumba : Mångkulturellt centrum : 2012 ([Sverige] : 238 s. :
  ISBN: 9789186429201
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus; Att uppfatta rasism i Sverige. Om glassreklam och normstrider, s. 85-114

  Att motverka rasism i förskolan och skolan
  Arneback Emma, Jämte Jan
  Första upplagan : Stockholm : Natur & Kultur : [2017] : 255 sidor :
  ISBN: 9789127819894
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Studier om rasism : tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering
  Hübinette Tobias, Wasniowski Andréaz
  Malmö : Arx förlag : [2018] : 306 sidor :
  ISBN: 9789187043918
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välj ett kapitel.

  En roman, som väljs i samband med kursstarten. Ett urval av didaktisk litteratur. Artiklar kan tillkomma (högst 100 s.)

  Modul 2. Skönlitteratur i andraspråksundervisning, 7,5 hp

  Litteraturundervisning och interkulturella möten
  Bergman Lotta, Bringéus Eva, Economou Catarina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 123 sidor :
  ISBN: 9789144114842
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chambers Aidan
  Böcker inom och omkring oss
  [Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-86634-54-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Damber Ulla
  Reading for life : three studies of Swedish students' literacy development
  Linköping : Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University : 2010 : 103 s. :
  Sammanfattning och ramberättelse från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 9789173934558
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Economou Catarina
  Reading fiction in a second language classroom
  Education Enquiry. Volume 6 : 2015 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v6.23991?scroll=top&needAccess=true
  Obligatorisk

  Identity Texts and Academic Achievement: Connecting the Dots in Multilingual School Contexts.
  Cummins Jim, Hu Shirley, Markus Paula, Montero M. Kristina
  Ingår i:
  TESOL quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, Va. : TESOL : 1967- : 49 :
  Obligatorisk

  Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning
  Landmark Dan, Wiklund Ingrid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 150 s. :
  ISBN: 9789144060255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling
  Löthagen Annika, Staaf Jessica
  Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2009 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-7382-847-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144111810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Serafini Frank
  Expanding the four resources model : Reading visual and multi-modal texts
  Ingår i:
  Pedagogies. [Elektronisk resurs]
  Mahwah : Lawrence Erlbaum : 2006- : 7 : sid. 150-164 :
  http://frankserafini.com/publications/serafini-four-resources.pdf
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ingegerd Enström, Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare, s. 169 - 195; Prentice & Sköldberg, Flerordsenheter - ut ett andraspråksperspektiv, s. 197-221.

  Artiklar (högst 100 s), skönlitteratur och Skolverkets material tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 42

  Modul 1. Diskriminerande strukturer inom samhället och utbildningsväsendet, 7,5 hp

  Catomeris Christian
  Det ohyggliga arvet : Sverige och främlingen genom tiderna
  Stockholm : Ordfront : 2004 : 319, [1] s., [16] pl.-s. (huvudsakligen i färg) :
  ISBN: 91-7324-996-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bortom vi och dom: teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering : rapport : SOU 2005:41
  De los Reyes Paulina, Kamali Masoud
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 258, [4] s.c 24 cm :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/11dab91b.pdf
  ISBN: 91-38-22353-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Essed, Philomena; Vardagsrasism, s. 71-94. Kamali, Masoud; Ett europeiskt dilemma. Strukturell/institutionell diskriminering, s. 29-69.

  Överallt och ingenstans - mångkulturella och antirasistiska frågor i svensk skola
  Hällgren Camilla, Granstedt Lena, Weiner Gaby
  Myndigheten för skolutveckling, Forskning i fokus nr 32 : 2006 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 57-67

  Främlingsfienden inom oss. Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet
  Stockholm: SOU 2012:74. : 2012 :
  Hämtas på
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Jämte, Jan; Bilaga 3, Antirasism i skolan. S. 7-143.

  Om ras och vithet i det samtida Sverige
  Hübinette Tobias, Hörnfeldt Helena, Farahani Fataneh, León Rosales René
  Tumba : Mångkulturellt centrum : 2012 ([Sverige] : 238 s. :
  ISBN: 9789186429201
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus; Att uppfatta rasism i Sverige. Om glassreklam och normstrider, s. 85-114

  Att motverka rasism i förskolan och skolan
  Arneback Emma, Jämte Jan
  Första upplagan : Stockholm : Natur & Kultur : [2017] : 255 sidor :
  ISBN: 9789127819894
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Studier om rasism : tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering
  Hübinette Tobias, Wasniowski Andréaz
  Malmö : Arx förlag : [2018] : 306 sidor :
  ISBN: 9789187043918
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välj ett kapitel.

  En roman, som väljs i samband med kursstarten. Ett urval av didaktisk litteratur. Artiklar kan tillkomma (högst 100 s.)

  Modul 2. Skönlitteratur i andraspråksundervisning, 7,5 hp

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144111810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Chambers Aidan
  Böcker inom och omkring oss
  [Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-86634-54-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Identity Texts and Academic Achievement: Connecting the Dots in Multilingual School Contexts.
  Cummins Jim, Hu Shirley, Markus Paula, Montero M. Kristina
  Ingår i:
  TESOL quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, Va. : TESOL : 1967- : 49 :
  Obligatorisk

  Damber Ulla
  Reading for life : three studies of Swedish students' literacy development
  Linköping : Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University : 2010 : 103 s. :
  Sammanfattning och ramberättelse från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 9789173934558
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Economou Catarina
  Reading fiction in a second language classroom
  Education Enquiry. Volume 6 : 2015 :
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v6.23991?scroll=top&needAccess=true
  Obligatorisk

  Further Notes on the Four Resources Model
  Freebody P, Luke A
  Semantic Scholar : 1999 :
  https://pdfs.semanticscholar.org/a916/0ce3d5e75744de3d0ddacfaf6861fe928b9e.pdf?_ga=2.156884219.1539555764.1580119339-636717645.1549458220
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ingegerd Enström, Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade inlärare, s. 169 - 195; Prentice & Sköldberg, Flerordsenheter - ut ett andraspråksperspektiv, s. 197-221.

  Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning
  Landmark Dan, Wiklund Ingrid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 150 s. :
  ISBN: 9789144060255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skön litteratur : vägar till läslust och språkutveckling
  Löthagen Annika, Staaf Jessica
  Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2009 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-7382-847-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molloy Gunilla
  Svenskämnets roll : om didaktik, demokrati och critical literacy
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 135 sidor :
  ISBN: 9789144076249
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar (högst 100 s) Skönlitteratur och Skolverkets material kan tillkomma.