Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - fokus grundlärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Reading and Writing in Teacher Education and the Teaching Profession - Focus Primary School

Denna kursplan gäller: 2019-05-27 och tillsvidare

Kurskod: 6SV072

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-25

Innehåll

Kursen är en introduktion till läsande och skrivande inom lärarutbildning och inom läraryrket. I kursen behandlas strategier för att läsa och skriva olika typer av texter, att analysera och förstå texters budskap samt att kommentera egna och andras texter ur olika perspektiv, såsom genre, textstruktur och språklig form. Detta tränas genom analys och produktion av olika texter samt responsgivning. I kursen introduceras också teoretiska begrepp med anknytning till skrivande och textutformning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för skriftpraktiker i högre utbildning och yrkesliv
 • redogöra för typiska drag i relevanta textgenrer
Färdighet och förmåga
 • kritiskt granska texter utifrån angivna kriterier
 • i texter identifiera sändare och sändares uttalade samt outtalade syfte
 • urskilja och sammanfatta texters centrala innehåll och primära budskap
 • använda grundläggande textteoretiska begrepp för att kommentera egna och andras texter
 • producera situations- och mottagaranpassade texter
 • producera texter som möter genrespecifika krav
 • använda svenska ordböcker och skrivhandböcker som redskap i det egna skrivandet
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt aktuell skriftspråksnorm
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över det egna skrivandet
 • på ett respektfullt och adekvat sätt formulera omdömen om och kritik av andras texter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och responsgivning via en digital lärplattform.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter. All examination genomförs individuellt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Inlämningsuppgifter under kursens gång bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. En avslutande skriftlig uppgift bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För godkänt betyg på kursen krävs att alla delar är godkända. Den avslutande uppgiften avgör betyg för kursen som helhet.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 22

Karlsson Anna-Malin
En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken
2. uppl. : Stockholm : Språkrådet : 2012, cop. 2006 : 175 s. :
ISBN: 978-91-1-305118-5
Se bibliotekskatalogen Album

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-06916-6
Se bibliotekskatalogen Album

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Se bibliotekskatalogen Album

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar och andra texter tillgängliga via nätet tillkommer, ca 100 sidor.