"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk B, Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language B, Literacy Development of Multilingual Learners

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska aspekter på flerspråkiga elevers läs-, skriv- och kunskapsutveckling. Läsförståelse och skrivande behandlas i relation till olika texttyper, både skönlitterära och fackspråkliga, utifrån aktuell forskning och styrdokument. Fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt. Genreteori introduceras. I kursen studeras också villkoren för ännu inte funktionellt litteratas språkutveckling i den svenska skolan.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 

  • kunna redogöra för typiska drag i andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 
  • uppvisa grundläggande kunskaper om läs- och skrivsvårigheter i förhållande till flerspråkighet 
  • visa kunskap om och förståelse för språkutvecklande arbetssätt 
  • uppvisa grundläggande kunskaper om genreteori 
  • kunna redogöra för och diskutera faktorer som påverkar ännu inte funktionellt litteratas språkutveckling 

Färdighet och förmåga 

  • kunna utarbeta förslag på lektionsplaneringar som främjar läs- och skrivutveckling samt diskutera och värdera egna och andras lektionsplaneringar 
  • kunna värdera undervisningsmaterial utifrån språk och innehåll 
  • kunna tillämpa grundläggande genreteoretiska begrepp på autentiskt textmaterial 
  • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm samt visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • kunna diskutera förhållningssätt och attityder till inlärare som ännu inte är funktionellt litterata 

Behörighetskrav

Univ: Minst 22,5 hp i intervallet 1-30 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av litteraturseminarier (3 hp) samt skriftligt prov (4,5 hp) 

Litteraturseminarier bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftligt prov bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på det skriftliga provet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll och förväntade studieresultat överlappar med momentet Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling inom Svenska som andraspråk B samt Svenska som andraspråk för ämneslärare, kurs 2, varför kursen inte kan ingå i en examen tillsammans med någon av dessa kurser.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Digitala resurser och flerspråkighet : Teori möter praktik
Eklund Ivana, Norlund Shaswar Annika
Ingår i:
Litteraciteter och flerspråkighet
Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 81-95 :
Obligatorisk

Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
ISBN: 978-91-27-42172-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
Hedeboe Bodil, Polias John
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
ISBN: 978-91-7382-827-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norlund Shaswar Annika
Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
ISBN: 9789188466877
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
ISBN: 978-91-27-72299-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa
Rosén Jenny, Wedin Åsa
Ingår i:
Litteraciteter och flerspråkighet
Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 192-205 :
Obligatorisk

Rowsell Jennifer
How to redefine literacies in a digital age
Ingår i:
Litteraciteter och flerspråkighet
Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 206-217 :
Obligatorisk

Skolverket
Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
www.skolverket.se :
Obligatorisk

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.

Olofsson Mikael
Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7656-662-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets material tillkommer.