Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd 1, textil, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd 1, textile

Denna kursplan gäller: 2018-06-18 till 2018-06-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6TX026

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-14

Innehåll

Kursen behandlar slöjdämnets syfte, utveckling och roll i samtiden. Grundläggande hantverk med utgångspunkt i slöjdämnets arbetsprocesser integreras med ämnesdidaktik och utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla de studerandes förmåga att stödja varierat lärande i slöjd i kommande yrkesverksamhet. Kursen innehåller följande moment: Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser, 10 hp, Slöjdämnet i samtiden, 10 hp samt Lärande och kunskapsformer i slöjd, 10 hp.  
 
Modul 1, Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser, 10 hp

School Subject Sloyd and Working Processes of Sloyd, 10 Credits
 
Modulen syftar till att utveckla kunskaper om skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Kreativitet, hantverks- och designmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Slöjdämnets arbetsprocesser behandlas teoretiskt likväl som genom eget arbete med processens olika delar, från idé till färdigt resultat, i syfte att utveckla ett helhetsperspektiv på slöjdverksamhet. Genom utforskande och experimenterande hantverksarbete utvecklas den studerandes skapande förmåga. Ämnesdidaktik och skolans styrdokument introduceras. Olika aspekter av slöjdverksamhet studeras, analyseras och relateras till aktuell läroplan och kommande yrkesverksamhet.  Ämnesdidaktiskt fokus på grundläggande handverktyg, redskap, material och tekniker genomsyrar momentets upplägg. Slöjdmaterialens framställning och egenskaper beaktas ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Inom materialområdet textil behandlas utforskande och experimenterande arbete med ull: fiber, garn, tyg och färg. Momentet innefattar även grundläggande digital text- och bildhantering.
 
Modul 2, Slöjdämnet i samtiden, 10 hp
Contemporary School Subject Sloyd, 10 Credits
 
I modulen behandlas slöjdämnets utveckling och ämnets form i samtiden. Med stöd av forskning i slöjd och grundskolans styrdokument studeras hur slöjdämnet är strukturerat ur historiskt likväl som genus- och maktperspektiv. Studenten utvecklar med utgångspunkt i estetiska lärprocesser kunskaper och förståelse för slöjdämnets estetiska och kommunikativa uttrycksformer liksom förståelse för hantverk och design som samtida kulturella fenomen. Ämnesdidaktiska reflektioner och analyser fördjupas med särskilt fokus på estetiska och kommunikativa aspekter och relateras till styrdokument och studentens kommande yrkesverksamhet. Kunskap om och i slöjdens arbetsprocesser fördjupas med fokus på ett mer systematiskt, experimentellt arbetssätt. Hantverks- och designmässiga färdigheter breddas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremåls och gestaltningars uttryck och funktion undersöks. Inom det textila materialområdet behandlas utforskande och experimenterande arbete med enkel väv, knytteknik samt mönstring av ytor genom färg, stygn. Likaså beaktas slöjdsalens arbetsmiljö och grundläggande säkerhet. Digitala presentationstekniker introduceras.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser
För godkänt moment ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i momentets ingående hantverk,
 • visa kunskap om skolans styrdokument och slöjdämnets centrala innehåll,
 • visa förståelse för betydelsen av kreativitet och ett problembaserat och experimentellt arbetssätt,
 • visa kunskap om textila fibrer, deras egenskaper och beredningsprocesser ur miljö- och hållbarhetsperspektiv,
 • använda för ämnesområdet centrala begrepp,
Färdighet och förmåga
 • experimentellt pröva kreativa idéer inom ramen för den egna arbets-/designprocessen,
 • visa förmåga att tillämpa i momentet ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter,
 • i ord och bild kunna dokumentera och reflektera över centrala inslag i den egna arbets-/designprocessen, 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ämnesdidaktisk reflektion i relation till styrdokument, didaktisk litteratur och egna erfarenheter
 • reflektera över och förhålla sig till miljö- och hållbarhetsaspekter vad gäller material och teknik,
 • visa medvetenhet om erfarenhetsbaserat lärande och helhetsbegreppet med avseende på arbetsprocessen och dess betydelse för individens utveckling och lärande. 
Moment 2 Slöjdämnet i samtiden
För godkänt moment ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i momentets ingående hantverk,
 • redogöra för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, i historiska och nutida sammanhang,
 • visa fördjupad kunskap om skolans styrdokument och slöjd som estetisk och kulturell kommunikation/uttryck,
 • kunna redogöra för innebörder i begreppet estetiska lärprocesser.
 • använda för ämnesområdet centrala begrepp,
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att tillämpa i momentet ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa och estetiska aspekter,
 • kunna experimentera och systematiskt pröva kreativa idéer och lösningar inom ramen för arbets-/designprocessen,
 • kunna använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ämnesdidaktisk reflektion i relation till styrdokument, aktuell forskning och egna erfarenheter,
 • kunna värdera och reflektera över estetiska och kommunikativa aspekter av slöjdartefakter/gestaltningar,
 • kunna problematisera slöjdämnet utifrån grundläggande genus- och maktperspektiv,
 • kritiskt granska slöjdämnets styrdokument och den egna arbetsprocessen/designprocessen utifrån begreppet estetiska lärprocesser. 
 
Moment 3 Lärande och kunskapsformer i slöjd
För godkänt moment ska den studerande:
 
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i momentet ingående hantverk,
 • visa kunskap om textila fibrer, deras egenskaper och beredningsprocesser ur miljö- och hållbarhetsperspektiv,
 • visa kännedom om och kunna hantera krav på säkerhet i slöjdsalen,
 • kunna redogöra för olika kunskapsformer och centrala betingelser för elevers lärande i slöjd utifrån styrdokument, teorier om lärande och aktuell forskning. 
Färdighet och förmåga
 • visa kunskap i momentets ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån aspekter som rör kvalitet, estetik, miljö/hållbarhet och lärande,
 • självständigt tillämpa ett experimentellt och utforskande arbetssätt,
 • visa förmåga att didaktiskt planera arbetsprocesser i slöjd,
 • visa förmåga att med stöd av olika medier kunna beskriva, dokumentera, analysera och utvärdera arbetsprocesser i slöjd i olika lärandesammanhang. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att värdera andras ämneskunskaper i relation till ämnesområdet slöjd,
 • kunna problematisera didaktisk tillämpning av miljö- och hållbarhetsaspekter i slöjdämnet i relation till styrdokument,
 • visa självkännedom och förmåga att värdera den egna kunskapsutvecklingen under kursen i relation till slöjdlärarprofessionens krav,
 • redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i textilslöjd efter grundskolenivå alternativt godkänt behörighetsprov.

160 timmar slöjdrelaterade verksamhet kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg. Egen tjänstgöring som slöjdlärare räknas inte som behörighetsgrundande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterat undersökande och temastudier. IKT är en integrerad del av undervisningen och stöds av en digital konferensplattform. I kursen används IKT som didaktiskt redskap för analys, kommunikation, dokumentation och examination. Deltagande i kursen bygger på tillgång till ändamålsenlig slöjdutrustning, digital utrustning och lämplig lokal.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående moment. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även genom uppvisade färdigheter och förmågor. Varje kursträff inrymmer såväl hantverksgenomgångar/laborationer som seminarier varför fysisk närvaro vid kursträffarna är obligatoriskt.
Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.
 
Tillgodoräknande 
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

Bearbetas under samtliga moment

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
Skolverket : 2011 :
Skolverkets hemsida
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket : 2014 :
https://www.skolverket.se/
Obligatorisk

Textiles
Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
ISBN: 978-0-13-412863-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
Johansson Jennie, Nilsson Johanna
Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
ISBN: 9789170379161
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 1

Sjöberg Barbro
Skissboken - en genrebeskrivning
Ingår i:
Med formgivning i fokus
Vasa : Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi : 2009 : 110 s. :
Obligatorisk

Fantasi och kreativitet i barndomen.
Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
ISBN: 91-7173-011-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Paetau Sjöberg Gunilla
Tova : gammal teknik på nytt sätt
4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Hartman Sven G.
Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
ISBN: 9789173316576
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Marner Anders
Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå University : 2007 :
http://www.lh.umu.se/forskning/publikationer/lof/monografier/moten-%26-medieringar/
Obligatorisk

Wiklund Ulla
Estetiken öppnar klassrummets och själens fönster
Pedagogiska Magasinet : 2013 :
http://pedagogiskamagasinet.se/estetiken-oppnar-klassrummets-och-sjalens-fonster/
Obligatorisk

Skåreus(red) Eva
Estetiska ämnen och genus
Gleerups Utbildning AB : 2018 :
ISBN: 978-91-40-69503-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bäckman Nina
Börja väv
CT Impress : 2008 :
Vävmagasinet
Obligatorisk

Knytteknik kompendium
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Tygtryck kompendium
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Moment 3

Cederblad Jarl
Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
ISBN: 978-91-7264-278-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Frohagen Jenny
Att kunna såga rakt [Elektronisk resurs] : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
Obligatorisk

Gustavsson Bernt
Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2002 : 125 s. :
Fulltext
ISBN: 91-85128-99-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Westerlund Stina
Lust och olust [Elektronisk resurs] : elevers erfarenheter i textilslöjd
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2015 : 303 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100171
Obligatorisk

Lindström Lars
Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
Tidningen KRUT. Nr 133/134 : 2008 :
http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Sid 57-68

Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Stora boken om stickning
Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
ISBN: 978-91-86289-48-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Stora boken om virkning
Hubert Margaret, Fund Ken
Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
ISBN: 9789186289492
Se Umeå UB:s söktjänst