Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Engineering, Common entrance

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och tillsvidare

Programkod: TYCÖP

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-795-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-09-06

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Examen

Civilingenjörsexamen i bioteknik, energiteknik, industriell ekonomi, interaktionsteknik och design, teknisk datavetenskap eller teknisk fysik.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Se högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

För lokala mål se beskrivning för respektive civilingenjörsexamen.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av delmoment eller kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos berörd institutions prefekt begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd), samt 5 (Med beröm godkänd). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Examination sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntlig och/eller skriftlig. Den kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen. För mer information om olika examinationsformer se respektive kursplan.
Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att vid förnyat prov hos aktuell prefekt begära att annan lärare utses att sätta betyg.

Tillgodoräknande

Enligt föreskrifter i  § 6:12 i högskoleförordningen (HF) har en student som vid en högskola inom landet gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att tillgodoräkna sig denna för högskoleutbildning vid annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller
hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Vidare gäller enligt § 6:13 i HF att student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Lokala regler för tillgodoräknande finns beskrivna i Umeå universitets tillgodoräknandeordning som finns på Studentcentrums hemsida.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt.

Allmänt

Syftet med att erbjuda utbildningsalternativet öppen ingång är att ge den som vill bli civilingenjör men inte är säker på vilket teknikområde som passar bäst – bioteknik, datavetenskap, energiteknik, fysik, industriell ekonomi eller interaktionsteknik – ett breddat och fördjupat beslutsunderlag för val av civilingenjörsprogram. Öppen ingång är så upplagd att den typen av information på ett systematiskt sätt förmedlas via kontakter med programansvariga, lärare/forskare, studievägledare och studenter. I slutet av den första terminen sker en ny ansökan av vilket civilingenjörsprogram man vill fortsätta läsa på. De program som finns att söka mellan är: bioteknik, energiteknik, industriell ekonomi, interaktion och design, teknisk datavetenskap eller teknisk fysik. Det finns  minst 10 platser till vardera av dessa program. Urvalet för att bli antagen till ett civilingenjörsprogram sker på samma grunder som vid antagningen till öppen ingång.

Kort beskrivning av de valbara civilingenjörsprogrammen.

Bioteknik
Bioteknik är ett område i gränslandet mellan biologi och teknik där man använder biologiska system i tekniska tillämpningar. Som civilingenjör i bioteknik får du vara med och lösa dagens och framtidens problem inom t ex sjukdomsdiagnostik, framtagning och användning av läkemedel, växtodling och växtförädling, övervakning av biologiska system och kvalitetskontroll. Under utbildningens senare del kan du inrikta dig mot bioinformatik, medicinsk bioteknik eller växtbioteknik. I bioinformatikprofilen får du lära dig använda datorsystem för att hantera och analysera den stora mängd data som genererats då människans och andra arters arvsmassa har kartlagts.

Energiteknik
Välutbildade civilingenjörer i energiteknik krävs för att klara omställningen av Sveriges energisystem och samtidigt tillgodose vårt framtida energibehov.
Under de inledande åren ges du en bred bas i matematik, fysik, kemi och biologi. Därefter är du förberedd för de mer energitekniskt inriktade kurserna som innebär fördjupning mot energisystem, energieffektivisering, energitekniska processer eller förnyelsebara energikällor.

Industriell ekonomi
Utbildning för den som har tänkt att arbetar som managementkonsult, riskexpert, analytiker eller projektledare inom banker, försäkringsbolag, fondbolag, energibolag eller större företag. Under de tre första åren läses kurser inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ledarskap, industridesign, matematik, datavetenskap och matematisk statistik. Under de två sista åren fördjupar man sig inom risk management, logistik och optimering eller industriell statistik. 

Interaktion och design
Att läsa det unika programmet Civilingenjör i Interaktion och Design innebär att du får lära dig att skapa tekniska lösningar som människor ska använda. Denna utbildning ger dig kunskap i hur man gör mötet mellan människa och maskin så bra som möjligt, vilket innebär att man skapar teknik som är välfungerande, hållbar, samt lätt och rolig att använda. På utbildningen får du kunskap inom bland annat programmering, design, beteendevetenskap, användartester, skissteknik, webbdesign och projektledning. Under de två sista åren får du välja nästan alla kurser själv, vilket gör att du kan forma utbildningen efter dina egna önskemål och intressen. Du får lära dig att visualisera dina idéer både genom fysiska skisser och digitala prototyper, samt hur man går från idé till färdig produkt. Vill du vara med och forma framtidens teknik? Är du intresserad av digitala lösningar och hur människor fungerar? I så fall är ID något för dig!

Teknisk datavetenskap
Utbildningen är inriktad mot programvarukonstruktion i vid mening, och ger en djup och bred kompetens för utformning, konstruktion, underhåll och utvärdering av program och datorsystem. De fem första terminerna ger en solid grund med datavetenskap, matematik och elektronik. Under utbildningens senare del kan du bland annat profilera dig mot datalogi, intelligenta beräkningar, kognitiva beräkningar, parallella och distribuerade system, teknisk-vetenskapliga beräkningar samt VR och visualisering.

Teknisk fysik
En civilingenjör i teknisk fysik är utbildad att utveckla dagens teknik och skapa morgondagens. Utbildningen är bred och studenten lär sig använda sina fysikkunskaper till avancerad problemlösning inom forskning, produkt- och systemutveckling inom såväl universitet/högskolor som näringsliv/samhälle. God kontakt med näringslivet och dess arbetsformer fås under hela utbildningen. Teknisk fysiks profiler är: Beräkningsfysik, Finansiell modellering, Fotonik, Medicinsk fysik, Nanoteknik och avancerade material, Rymd- och astrofysik, Sensorteknik och dataanalys.Via utbildningsprogrammet öppen ingång kan således civilingenjörsexamen i bioteknik, energiteknik, industriell ekonomi, interaktion och design, teknisk datavetenskap eller teknisk fysik erhållas efter fullgjorda kurser om sammanlagt 300 högskolepoäng. Av dessa ska minst 30 poäng utgöras av ett examensarbete. Examenskraven finns beskrivna i respektive examensbeskrivning.

Under introduktionsterminen på öppen ingång får studenten 
- träna ett antal grundläggande ingenjörsfärdigheter, så som

 • analytisk förmåga
 • kommunikativ förmåga
 • problemlösningsförmåga
 • förmåga till kritisk granskning
 • förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
- inblick i de civilingenjörsutbildningar som universitetet ger
- kännedom om hur förbättringsarbetet av utbildningen kan bedrivas
- en god grund inom matematikområdet

Utbildningen öppen ingång inleds med kursen Inledande  ingenjörskurs, öppen ingång. Kursens mål är att studenten ska få träning i grundläggande ingenjörsfärdigheter och få en tidig kontakt med de olika teknik- och/eller ämnesområdena. Under denna kurs ges tillfälle att träna studieteknik både självständigt och i grupp, att förbättra den matematiska räknefärdigheten och att öva upp problemlösningsförmågan. Studenten ges också möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan samt förmågan till självständig och kritisk bedömning. Därefter följer Programmeringsteknik med C och Matlab följt av två matematikkurser: Endimensionell analys 1 och 2. Dessa kurser är samtliga anpassade för civilingenjörsstudier och ger en bra grund inför fortsatta studier.

Baskurser
På en baskurs har den studerande som följer programmet platsgaranti. Under introduktionsterminen finns följande baskurser:

5TN023 Inledande ingenjörskurs, öppen ingång 7,5hp
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5hp
5MA153 Endimensionell analys 1,  7,5 hp
5MA154 Endimensionell analys 2, 7,5 hp

För övriga läsperioder anges baskursutbudet av respektive civilingenjörsprogram.

Valbara kurser
På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För varje kurs finns förkunskapskrav angivna i kursplanen och de styr också i vilken ordning kurserna kan läsas.
Efter introduktionsterminen bestäms valbara kurser av respektive civilingenjörsprogram.

Fria kurser
Med fria kurser avses kurser där studerande på programmet inte har någon särskild förtur jämfört med andra kategorier studerande. Urvalsreglerna anges i Umeå universitets utbildningskatalog. Information om vilka kurser som ges sprids i årligen utkommande informationsmaterial och i Umeå universitets utbildningskatalog.

Efter introduktionsterminen anges utrymmet för fria kurser i examensbeskrivningen för respektive civilingenjörsprogram.

Programöversikt

Öppen ingång består av en introduktionstermin, se blockschemat nedan, följt av ett formellt val till civilingenjörsutbildning.
Inledande ingenjörskurs, öppen ingång 7,5hp Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5hp Endimensionell analys 1,  7,5 hp Endimensionell analys 2, 7,5 hp


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetets utformning bestäms av respektive civilingenjörsprogram.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum. Ett negativt beslut om anstånd med studiestart är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola.

Studieuppehåll

Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan ställs till fakultetsnämnden och inlämnas till programstudievägledaren senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. Studieuppehåll beviljas normalt inte om den studerande inte uppnått minst 15 högskolepoäng inom utbildningsprogrammet. Den programansvarige kan bevilja studieuppehåll för begränsad tid antingen på grund av tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst, graviditet, vård av barn eller annat vårdansvar), på grund av yrkesverksamhet (inklusive praktik och forskning) eller på grund av särskilda skäl. Exempel på detta är ekonomiska problem, studietrötthet osv.

Studerande som har beviljats studieuppehåll för en begränsad tid garanteras en utbildningsplats vid uppehållets utgång. För att få ta sin utbildningsplats i anspråk skall den studerande skriftligen lämna besked till programstudievägledaren om studiernas återupptagande före den 15 april om det gäller höstterminen och före 15 oktober om det gäller vårterminen.

Ett negativt beslut om att få uppta studierna efter studieuppehåll är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt.

Den som är antagen till ett utbildningsprogram och avbryter studierna utan att studieuppehåll beviljats, förlorar sin platsgaranti. Önskar den studerande återuppta studierna vid en senare tidpunkt måste ansökan göras till varje enskild kurs. Alternativt måste en ansökan om att bli antagen till senare del av utbildningsprogram lämnas in.

Studieavbrott

Om en studerande beslutar sig för att lämna utbildningen bör denne meddela detta till programstudievägledare.