"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Engineering, Common entrance

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: TYCÖP

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-795-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-03-08

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen

Civilingenjörsexamen i bioteknik, energiteknik, industriell ekonomi, interaktionsteknik och design, teknisk datavetenskap, teknisk fysik eller teknisk kemi.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Se högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

För lokala mål se beskrivning för respektive civilingenjörsexamen.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Syftet med att erbjuda utbildningsalternativet öppen ingång är att ge den som vill bli civilingenjör men inte är säker på vilket teknikområde som passar bäst - bioteknik, datavetenskap, energiteknik, fysik, industriell ekonomi, interaktionsteknik eller kemi - ett breddat och fördjupat beslutsunderlag för val av civilingenjörsprogram. Öppen ingång är så upplagd att den typen av information på ett systematiskt sätt förmedlas via kontakter med programansvariga, lärare/forskare, studievägledare och studenter. I slutet av den första terminen sker en ny ansökan av vilket civilingenjörsprogram man vill fortsätta läsa på. De program som finns att söka mellan är: bioteknik, energiteknik, industriell ekonomi, interaktion och design, teknisk datavetenskap, teknisk fysik eller teknisk kemi. Det finns  minst 10 platser till vardera av dessa program. Urvalet för att bli antagen till ett civilingenjörsprogram sker på samma grunder som vid antagningen till öppen ingång.

Kort beskrivning av de valbara civilingenjörsprogrammen.

Bioteknik
Bioteknik är ett område i gränslandet mellan biologi och teknik där man använder biologiska system i tekniska tillämpningar. Som civilingenjör i bioteknik får du vara med och lösa dagens och framtidens problem inom t ex sjukdomsdiagnostik, framtagning och användning av läkemedel, växtodling och växtförädling, övervakning av biologiska system och kvalitetskontroll. Under utbildningens senare del kan du inrikta dig mot bioinformatik, medicinsk bioteknik eller växtbioteknik. I bioinformatikprofilen får du lära dig använda datorsystem för att hantera och analysera den stora mängd data som genererats då människans och andra arters arvsmassa har kartlagts.

Energiteknik
Välutbildade civilingenjörer i energiteknik krävs för att klara omställningen av Sveriges energisystem och samtidigt tillgodose vårt framtida energibehov. Under de inledande åren ges du en bred bas i matematik, fysik, kemi och biologi. Därefter är du förberedd för de mer energitekniskt inriktade kurserna som innebär fördjupning mot energisystem, energieffektivisering, energitekniska processer eller förnyelsebara energikällor.

Industriell ekonomi
Utbildning för den som har tänkt att arbetar som managementkonsult, riskexpert, analytiker eller projektledare inom banker, försäkringsbolag, fondbolag, energibolag eller större företag. Under de tre första åren läses kurser inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ledarskap, industridesign, matematik, datavetenskap och matematisk statistik. De två sista åren fördjupar man sig inom finansiell management och kan välja specialisering inom tre områden: riskhantering, optimering och logistik eller data science.

Interaktion och design
Att läsa det unika programmet Civilingenjör i Interaktion och Design innebär att du får lära dig att skapa tekniska lösningar som människor ska använda. Denna utbildning ger dig kunskap i hur man gör mötet mellan människa och maskin så bra som möjligt, vilket innebär att man skapar teknik som är välfungerande, hållbar, samt lätt och rolig att använda. På utbildningen får du kunskap inom bland annat programmering, design, beteendevetenskap, användartester, skissteknik, webbdesign och projektledning. Under de två sista åren får du välja nästan alla kurser själv, vilket gör att du kan forma utbildningen efter dina egna önskemål och intressen. Du får lära dig att visualisera dina idéer både genom fysiska skisser och digitala prototyper, samt hur man går från idé till färdig produkt. Vill du vara med och forma framtidens teknik? Är du intresserad av digitala lösningar och hur människor fungerar? I så fall är ID något för dig!

Teknisk datavetenskap
Utbildningen är inriktad mot programvarukonstruktion i vid mening, och ger en djup och bred kompetens för utformning, konstruktion, underhåll och utvärdering av program och datorsystem. De fem första terminerna ger en solid grund med datavetenskap, matematik och elektronik. Under utbildningens senare del kan du bland annat profilera dig mot datalogi, artificiell intelligens, kognitiva beräkningar, parallella och distribuerade system, teknisk-vetenskapliga beräkningar samt datorgrafik och visualisering.

Teknisk fysik
En civilingenjör i teknisk fysik är utbildad att utveckla dagens teknik och skapa morgondagens. Utbildningen är bred och studenten lär sig använda sina fysikkunskaper till avancerad problemlösning inom forskning, produkt- och systemutveckling inom såväl universitet/högskolor som näringsliv/samhälle. God kontakt med näringslivet och dess arbetsformer fås under hela utbildningen. Teknisk fysiks profiler är: Beräkningsfysik, Finansiell modellering, Fotonik, Medicinsk fysik, Nanoteknik och avancerade material, Robotik, Rymd- och astrofysik, Sensorteknik och dataanalys, samt Teoretisk fysik.

Teknisk kemi
Vill du bli expert inom grön kemi och modern kemiteknik för att kunna bidra till hållbar utveckling och smarta lösningar på miljöproblem? Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi har en stark koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Utbildningen ges på distans, vilket gör den unik i Sverige. Utbildningen syftar till att möta ett ökande nationellt och internationellt behov av ingenjörskunskaper och färdigheter med fördjupning inom modern teknisk kemi för hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi. Under de första tre åren får du en gedigen grund i kemi, matematik, fysik och datavetenskap. De två sista åren kan du profilera dig mot Hållbar kemi eller Materialkemi och energi. 

 

Via utbildningsprogrammet öppen ingång kan således civilingenjörsexamen i bioteknik, energiteknik, industriell ekonomi, interaktion och design, teknisk datavetenskap, teknisk fysik eller teknisk kemi erhållas efter fullgjorda kurser om sammanlagt 300 högskolepoäng. Av dessa ska minst 30 poäng utgöras av ett examensarbete. Examenskraven finns beskrivna i respektive examensbeskrivning.

Under introduktionsterminen på öppen ingång får studenten 
- träna ett antal grundläggande ingenjörsfärdigheter, så som

 • analytisk förmåga
 • kommunikativ förmåga
 • problemlösningsförmåga
 • förmåga till kritisk granskning
 • förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

- inblick i de civilingenjörsprogram som universitetet ger
- kännedom om hur förbättringsarbetet av utbildningen kan bedrivas
- en god grund inom matematikområdet

Utbildningen öppen ingång inleds med kursen Inledande ingenjörskurs, öppen ingång. Kursens mål är att studenten ska få träning i grundläggande ingenjörsfärdigheter och få en tidig kontakt med de olika teknik- och/eller ämnesområdena. Under denna kurs ges tillfälle att träna studieteknik både självständigt och i grupp, att förbättra den matematiska räknefärdigheten och att öva upp problemlösningsförmågan. Studenten ges också möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan samt förmågan till självständig och kritisk bedömning. Därefter följer Programmeringsteknik med C och Matlab följt av två matematikkurser: Endimensionell analys 1 och 2. Dessa kurser är samtliga anpassade för civilingenjörsstudier och ger en bra grund inför fortsatta studier.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under introduktionsterminen finns följande obligatoriska kurser:

5TN023 Inledande ingenjörskurs, öppen ingång 7,5 hp
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 hp
5MA153 Endimensionell analys 1,  7,5 hp
5MA154 Endimensionell analys 2, 7,5 hp

För övriga läsperioder anges utbudet av obligatoriska kurser av respektive civilingenjörsprogram.

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Efter introduktionsterminen anges utrymmet för fria kurser i examensbeskrivningen för respektive civilingenjörsprogram.

Programöversikt

Öppen ingång består av en introduktionstermin, se blockschemat nedan, följt av ett formellt val till civilingenjörsprogram.

Inledande ingenjörskurs, öppen ingång 7,5hp Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5hp Endimensionell analys 1,  7,5 hp Endimensionell analys 2, 7,5 hp

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetets utformning bestäms av respektive civilingenjörsprogram.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.