Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Digital medieproduktion, 180 hp

Engelskt namn: Digital Media Production

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGDIG

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 512-1865-13

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-07

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-11

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokalexamensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet informatik (Informatics). Inriktning: Digital medieproduktion (Digital Media Production).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
- Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 - examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter avslutad utbildning skall den studerande kunna:
- tillämpa grundläggande teorier samt utvärderings- och konstruktionsmetoder inom utbildningsområdet,
- förstå och förklara digitala mediers grundläggande principer, funktioner och tillämpningsområden i samhället,
- identifiera och kombinera olika intressenters krav på digitala medier, samt utifrån dessa designa en lösning,
- såväl självständigt som i samverkan med andra planera, arbeta i, och administrera projekt,
- självständigt identifiera principiella problem i samband med planering och utförande av digital medieproduktion,
- tillämpa grundläggande principer och berättartekniker i digital redigering och postproduktion för att realisera och modifiera digitala medieproduktioner,
- kritiskt granska olika digitala produktioner utifrån för situationen väl valda kvalitets-kriterier, t.ex. användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelse,- kritiskt utvärdera olika digitala medieproduktioner med avseende på ändamålsenlighet i skilda sociala sammanhang,
- aktivt och självständigt vidareutveckla färdigheter och kunskaper inom ämnesområdet i relation till funktioner i samhället och identifierade intressenters krav, samt
- aktivt och självständigt synliggöra problem relaterade till digitala medier och deras betydelse för individer, grupper, organisationer och samhälle

Den studerande skall också
- visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
- visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp

Examinationsformer

Regler för prov och betygssättning samt övriga därtill hörande frågor framgår av kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen. Antalet provtillfällen framgår av respektive kursplan.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Digital medieproduktion 1, 30 hp
Obligatorisk

Termin 2

Digital medieproduktion 2, 30 hp
Obligatorisk

Termin 3

Digital redigering och postproduktion, 30 hp
Obligatorisk

Termin 4

Kreativ medieproduktion 1, 30 hp
Obligatorisk

Termin 5

Valbar / valfri kurs 30 hp

Termin 6

Kreativ medieproduktion 2, 30 hp
Obligatorisk
Innehåller examensarbete för kandidatexamen