Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Logopedprogrammet, 240 hp

Engelskt namn: Speech-Language Pathology

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: MYLOG

Högskolepoäng: 240

Diarienummer: 3.1.3-1434-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2011-12-05

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2021-05-19

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en logopedexamen (Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology) samt Medicine magister examen med logopedi som huvudområde (Degree of Master of Medical Science in Speech and Language Pathology) i enlighet med lokala examensbeskrivningar fastställda av rektor. Se Umeå universitets hemsida för information om lokala examensbeskrivningar.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagen 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att:
 
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Högskolelagen 1 kap 9 §
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå
 
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete

Nationella mål för aktuell examen

Logopedexamen
För logopedexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som logoped.

Kunskap och förståelse
För logopedexamen skall studenten:
 

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
 • visa såväl bred som fördjupad klinisk, pedagogisk och terapeutisk kunskap om habilitering och rehabilitering av röst-, tal-, språk- och sväljstörningar
 • visa förståelse för att kommunikationsförmågan är en integrerad del av individens personlighet och sociala situation
 • visa kunskap om relevanta författningar
   
Färdighet och förmåga
För logopedexamen skall studenten:
 
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten undersöka, bedöma och behandla de vanligast förekommande störningarna inom det logopediska verksamhetsområdet
 • visa förmåga att initiera och medverka i förebyggande hälsovård inom det logopediska arbetsområdet
 • visa fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera behandlingsprogram
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För logopedexamen skall studenten:
 
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Självständigt arbete (examensarbete)
För logopedexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete i logopedi) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt
För logopedexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.


Magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten:
 
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten:
 
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten:
 
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För logopedexamen skall studenten:
 

 • visa kunskap om förutsättningar för att bedriva logopedisk vård och behandling i såväl tätort som glesbygd
Färdighet och förmåga
För logopedexamen skall studenten:
 
 • kunna anpassa arbetssätt och rutiner till förhållanden relaterade till såväl tätort som glesbygd t ex genom patientkontakter via distansteknik

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Logopedutbildningen innebär fyra års heltidsstudier. Studiegången är bunden med en successiv påbyggnad av kunskap, vilket innebär att ämnena ska läsas i den terminsordning som föreskrivs i utbildningsplanen. Huvudområdet är logopedi, läran om människans kommunikations-, språk-, tal-, röst- och sväljsvårigheter samt behandling av dessa.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi (28,5 högskolepoäng), lingvistik (60 högskolepoäng), logopedi (127,5 högskolepoäng) samt olika medicinska områden (24 högskolepoäng) av betydelse för logopedins tillämpningsområde. En verksamhetsförlagd del av utbildningen skall ingående behandla metodiken inom logopedi genom auskultation och studentens egen planering, genomförande och utvärdering av sitt logopediska arbete. I syfte att tillämpa vetenskapliga metoder i fördjupningsstudier under senare delen av utbildningen ingår examensarbete i logopedi om 30 högskolepoäng.

Utbildningen är upplagd för att främja en integrering av teoretiska, klinisk praktiska moment och egna färdigheter. Huvuddelen av ämnesområdena psykologi, lingvistik och medicin är förlagd till de fyra första terminerna av utbildningen. De kliniskt praktiska momenten ingår i viss omfattning redan från början av utbildningen, men får större tyngd från och med termin fyra. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker inom logopediska verksamheter i hela norra regionen. Utveckling och träning av terapeutisk förmåga löper genom hela utbildningen.

Kurserna innehåller examinerande moment som förutsätter studentens aktiva medverkan. Examinerande moment kan vara laborationer, grupparbeten, förberedelse inför kliniskt moment, verksamhetsförlagd utbildning och seminarier. Dessa examinerande moment ska framgå av schemat och vara avklarade innan kursbetyg kan ges.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.


Baskurser

Termin 1 och 2 Högskolepoäng Nivå Termin
Logopedi, en introduktion 4,5 hp Grund 1, 2
Utvecklingspsykologi I, med inriktning mot kognitiv utveckling 7,5 hp Grund 1
Anatomi och fysiologi 6 hp Grund 1
Lingvistik för logopedi 7,5 hp Grund 1
Talkommunikation I: talproduktion 6 hp Grund 1
Språklig interaktion 4,5 hp Grund  2
Talkommunikation II: talets akustik och perception 9 hp Grund 2
Utvecklingspsykologi II, mend inriktning mot social och emotionell utveckling 7,5 hp Grund 2
Testmetodik 1,5 hp Grund 2
Allmän medicin och patologi 3 hp Grund 2
Audiologi/Otorhinolaryngologi 3 hp Grund 2
 
Termin 3 och 4 Högskolepoäng Nivå Termin
Språk- och talutveckling 6 hp Grund 3
Neuorologi 3 hp Grund 3
Pediatrik, inklusive neuropediatrik 3 hp Grund 3
Talkommunikation III 7,5 hp Grund 3
Barnpsykiatri 3 hp Grund 3
Tal- och språkstörningar hos barn 12 hp Grund 3, 4
Teckenkommuniikation 1,5 hp Grund 4
Verksamhetsförlagd utbildning 1 4,5 hp Grund 4
Neuropsykologi 3 hp Grund 4
Neurolingvistik 4,5 hp Grund 4
Statistik och metod 4,5 hp Grund 4
Förvärvade tal- språk- och sväljstörningar 1 7,5 hp Grund 4
 
Termin 5 och 6 Högskolepoäng Nivå Termin
Förvärvade tal- språk- och sväljstörningar 2 9 hp Grund 5
Logopedi - Verksamhetsförlagd utbildning 2 med administration och juridik 7,5 hp Grund 5
Läs- och skrivutveckling 3 hp Grund 5
Personlighetspsykologi 3 hp Grund 5
Experimentell lingvistik 4,5 hp Grund 5
Professionellt förhållningssätt 3 hp Grund 5
Forskningskommunikation 9 hp Grund 6
Röststörningar 9 hp Avanc 6
Stamning 4,5 hp Avanc 6
Psykiatri 3 hp Grund 6
Verksamhetsförlagd utbildning 3 4,5 hp Avanc 6
 
Termin 7 och 8 Högskolepoäng Nivå Termin
Läs-och skrivsvårigheter 6 hp Avanc 7
Forskningsmetodik i logopedi 3 hp Avanc 7
Logopedi i habiliterande verksamhet 9 hp Avanc 7
Verksamhetsförlagd utbildning 4 4,5 hp Avanc 7
Examensarbete i logopedi 30 hp Avanc 7, 8
Valbar kurs, kan vara fördjupad VFU eller teoretiska kurser inom ramen för logopedi eller angränsande områden 7,5 hp Avanc 8


Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Inom programmet på termin 8 finns en valbar kurs om 7,5 högskolepoäng. Se logopedprogrammets hemsida för aktuella valmöjligheter. För kurser utanför logopedprogrammet ansöker studenten om tillgodoräknande.


Examensarbete i logopedi/självständigt arbete
Ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng ingår i utbildningen. Det självständiga arbetet sammanställs i skriftlig form och avslutas med presentation av arbetet i seminarieform.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2021 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för logopedprogrammet beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt tidigare utbildningsplan.

Behörighetskrav
De särskilda behörighetskrav som krävs för tillträde till kurser på nästkommande termin alternativt nästa kurs anges i respektive kursplan.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs
En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen. Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Plagiatpolicy
Se Umeå universitets hemsida för information om fusk och plagiat.

Regler för utbildning
Regler för utbildningen finns i Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt i "Regelverket vid Umeå universitet" som finns på Umeå universitets hemsida.

Disciplinära åtgärder
I Högskolelagen 4 kap 5§ samt i högskoleförordningens 10 kap 1-2§§ och 14§ meddelas föreskrifter om tillfällig avstängning av student vid förseelser. I kap 10 3-10§§ redogörs för sådana ärendens uppläggning.

Hälso- och vaccinationsprogram
Vaccinationer tillhandahålls enligt Medicinska fakultetens vaccinationsprogram: Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar. Information om hälso- och vaccinationsprogrammet finns på Medicinska fakultetens hemsida.