Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i molekylärbiologi, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Molecular Biology

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: NAMOM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-485-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-02

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: a) 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi. b) 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi . c) 30 hp praktisk erfarenhet experimentellt arbete. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet molekylärbiologi (Molecular Biology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupade kunskaper och förståelse inom huvudområdet molekylärbiologi. 

Färdighet och förmåga
  • visa god förmåga att planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga forskningsundersökningar samt att tolka och värdera erhållna resultat,
  • visa goda färdigheter i experimentellt arbete och ett antal vanliga experimentella metoder inom det molekylärbiologiska området,
  • visa god förmåga att på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att identifiera sitt egna behov av ytterligare kunskap och söka relevant information i internationell facklitteratur. 

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningen leder till en masterexamen i molekylärbiologi omfattande total 120 högskolepoäng (hp). För att erhålla examen ska 30 hp utgöras av självständigt arbete (examensarbetskurs(er)). Sammanlagt måste minst 90 hp av kurserna i examen ligga på avancerad nivå varav 60 hp inom huvudområdet.
 
Masterprogrammet innehåller obligatoriska kurser och kan innehålla valbara och/eller fria kurser. På en obligatoriska kurs har den som är antagen till programmet platsgaranti förutsatt att behörighetskravet för den aktuella kursen är uppfyllt. På en valbar kurs har man platsgaranti på ett urval av kurser som omfattar heltidsstudier, dock inte med nödvändighet förstahandsvalet. En fri kurs sökes i konkurrens utan någon förtur. För att en student ska vara behörig till en kurs måste dess förkunskapskrav vara uppfyllda vilka anges i kursplanen och förkunskapskraven kan vara mer omfattande än programmets behörighetskrav. En student som ej uppfyller förkunskapskraven kan medges dispens.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Avancerad molekylärbiologi, 15 hp     (5MO105)
Molekylär genetik, 15 hp      (5MO120)
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi, 30hp   (5MO119)


Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. För aktuell information om valbara kurser se programmets hemsida.

Valbara kurser: avancerad nivå inom molekylärbiologi
Biokemi - Proteiners struktur och funktion, 15 hp    (5KE170)
Farmakologi N/T, 15 hp     (5MO122)
Funktionsgenomik teori, 7,5 hp   (5BI211)
Tillämpad funktionsgenomik, 7,5 hp (5BI212)
Immunkemiska tekniker N/T, 7,5 hp    (5MO108)
Transgenteknologi N/T, 7,5 hp    (5MO107)
Tumörbiologi, 15 hp     (5MO102)
Växters cell- och molekylärbiologi, 15 hp     (5BI214)


Valbara kurser: avancerad nivå övriga
Proteinkemisk separations- och analysteknik, 15 hp    (5KE171)
Teoretisk läkemedelskemi, 7,5 hp    (5KE168)


Valbara kurser: kandidatnivå inom molekylärbiologi
Bioinformatik och genomanalys, 7,5 hp    (5MO115)
Genetik II, 7,5 hp      (5MO099)
Immunologi, 7,5 hp      (5MO096)
Bakteriell fysiologi och patogenes, 7,5 hp    (5MO097)
Neurobiologi, 7,5 hp      (5MO098)
Strukturbiologi, 7,5 hp      (5MO114)


Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Kontakta studievägledare vid institutionen för molekylärbiologi för information om andra kurser som kan passa särskilt bra ämnesmässigt, både på avancerad och kandidat nivå.

Tillväxt och utveckling hos växter, 15 hp   (5BI210)
Växtbioteknik och molekylär förädling, 15 hp   (5BI213)
Molekylär ekologi och evolution, 15 hp (5BI244)
Avancerad biomedicin, 30 hp (3MB037)
Tillämpad virologi, 7,5 hp (3IS011)
Molekylär epidemiologi, 7,5 hp (3MD005)

Programöversikt
För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Höstintag

År 1

Höst Vår
Avancerad molekylär,
biologi, 15 hp
Valfritt, 15 hp Molekylär genetik,
15 hp
Valfritt, 15 hp

År 2
Höst Vår
Valfritt, 15    hp Valfritt, 15     hp Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi,30 hp

Vårintag

År 1
Vår Höst
Molekylär genetik,
15 hp
Valfritt, 15 hp
 
Avancerad molekylär,
biologi, 15 hp
Valfritt, 15 hp

År 2
Vår
 
Höst
Valfritt, 15    hp Valfritt, 15    hp Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi,30 hp

Valfritt innebär att studenten läser en valbar eller fri kurs.

Programstart kan ske antingen under höstterminen eller under vårterminen. Kurserna under utbildningen läses på helfart. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten eller projektarbeten. Laborationerna är obligatoriska och andra moment kan göras obligatoriska. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt cirka 25 timmar schemalagd undervisning medan 15 timmar ägnas åt egna studier. Kurslitteraturen är på engelska och undervisningen är i princip på engelska. För aktuell placering av kurser i tiden se programmets hemsida.


Examensarbete/självständigt arbete
Inom masterexamen skall ett självständigt arbete; Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi om 30 högskolepoäng, ingå. Varje självständigt arbete skall innehålla ämnesmässig fördjupning och man skall tillämpa kunskaper som förvärvats i molekylärbiologi under masterstudierna. Det självständiga arbetet kan utföras inom eller utom landet, vid en akademi, självständig forskningsinstitut, myndighet eller inom näringslivet efter det att projektplan godkänt av kursansvarig. För att få tillträde till det självständiga arbetet skall förkunskapskraven i kursplanen vara uppfyllda. Uppnådda resultat redovisas på engelska i form av en skriftlig rapport samt muntligen, vanligtvis vid en posterpresentation. Examensarbetet utförs individuellt.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Se även regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet
https://www.umu.se/regelverk/