Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i transportdesign, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Transportation Design

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: DAITM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-925-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-18

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design + Portfolio. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en konstnärlig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Konstnärlig masterexamen översätts på engelska till Degree of  Master of Fine Arts (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet industridesign (Industrial Design) med inriktningen transportdesign (Transportation Design).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Kunskap och förståelse

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området,


Färdighet och förmåga

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För konstnärlig masterexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om konstens roll i samhället, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Allmänna mål för konstnärlig masterexamen i industridesign med inriktning mot Transportdesign vid Umeå universitet

Student som har genomgått konstnärlig masterutbildning i industridesign med inriktning mot Transportdesign  ska:
- ha god förmåga att inhämta relevant information
- ha avancerad förmåga att identifiera, formulera och analysera problem
- på en avancerad konstnärlig nivå ha fördjupad förmåga att arbeta med två- och tredimensionell form och kreativt tänkande
- på en avancerad konstnärlig nivå kunna redovisa form genom bland annat fysiska och/eller digitala modeller och skisser
- med god förmåga hantera, modern adekvat datorbaserad utrustning (3D CAD).
- visa uppenbar konstnärlig förmåga och designkunskap, vilket inkluderar avancerad formkänsla, 3D design, presentationstekniker och transportdesignmetodik,
- visa kreativ kapacitet att utveckla nya koncept och idéer i en iterativ process tillsammans med specialistkompetenser inom produktutvecklingsområdet,
- mycket väl behärska designprocessens olika moment
- tillämpa avancerade och kontemporära designmetoder i praktiskt projektarbete
- ha mycket god förmåga att självständigt organisera projektarbete när det gäller planering, genomförande och presentation
- ha förmåga att delta i produktutvecklingsprocessen i samarbete med andra specialister
- ha förståelse för företags organisation och verksamhet inom berörda branscher


Mål för konstnärlig masterexamen med inriktning mot transportdesign vid Umeå universitet

Utöver de allmänna målen för masterexamen i industridesign är målen för en konstnärlig masterexamen med inriktning mot transportdesign att studenten ska ha uppnått:
- mycket god artistisk förmåga att skapa avancerad form med personligt uttryck
- mycket god kreativ förmåga att utveckla nya koncept och idéer i en iterativ process tillsammans med andra experter i produktutvecklingsprocessen
- mycket god artistisk förmåga att visualisera och presentera form
- mycket god förmåga att arbeta med moderna datorbaserade utrustningar och processer
- mycket god kännedom om designmetodik för transportområdet
- djupgående förståelse för struktur och organisation inom transportindustrin
- stor förståelse för, och bred kunskap om olika transportmedel vad gäller funktionella, tekniska och ergonomiska krav
- god förståelse för och förmåga till att arbeta med olika typer av industridesign inom transportsektorn

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Programmet är indelat i fyra terminer. Den första terminen inriktar sig dels mot färdigheter med designverktyg samt projekt inriktat mot fordonsdesign. Den andra terminen inriktas ytterligare på designutveckling av fordon dels formmässigt men också utifrån ett designstrategiskt perspektiv. Den tredje terminen fokuserar på komplexitet mellan fordon och hela transportsystem samt fördjupning avseende fordonsinteriörer och avancerad form och estetik eller praktikarbete hos företaget och parallellt reflektioner över transportdesignens framtid och rollen som designers i förhållande till industri och samhälle. Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbete. All undervisning sker på engelska.


Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Konstnärligt arbete:

Färdigheter och tekniker, TD 7,5 hp

Analys inom fordonsdesign 7,5hp

Avancerad datakunskap och visualisering:
CAID-Avancerad nivå, steg 1, 3,0 hp
CAID -Avancerad nivå steg 2, 4,5 hp
Storytelling in Design 7,5hp

Tillämpning med inriktning mot transportdesign:

Projekt 1: Fordonskonceptdesign, 15 hp
Projekt 2: Strategisk design, 15 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Studerande har två valmöjligheter under tredje terminen.

Praktik i transportdesign, 30hp
Räknas som 7,5 hp konstnärligt arbete, 7,5 hp avancerad datakunskap och visualisering samt 15 hp tillämpning med inriktning mot transportdesign i examen.

Eller


Form i transportdesign, 7,5 hp
Räknas som 7,5 hp konstnärligt arbete i examen.


Framtida mobilitet 7,5 hp
Räknas som 7,5 hp Avancerad datakunskap och visualisering i examen.


Projekt 3: Interiör fordonsdesign, 15 hp
Räknas som 15 hp Tillämpning med inriktning mot transportdesign i examen.
 
På obligatoriska kurser har studenten platsgaranti, på valbara kurser garanteras plats för full studietakt men inte enskilda kurser.

För aktuell information om valbara kurser hänvisas till universitetets kurskatalog och programmets hemsida: https://www.umu.se/utbildning/program/masterprogrammet-i-transportdesign/

Programöversikt
http://www.dh.umu.se/education/programmes/ma-in-transportation-design/subjects.aspx

Termin 1:

Färdigheter och
tekniker, TD
7,5 hp
CAID Avancerad
nivå steg 1
3,0 hp
CAID Avancerad
nivå steg
4,5 hp
Projekt 1: Fordonsdesign
15 hp

Termin 2:
Analys inom fordonsdesign
7,5 hp
Storytelling i
Design
7,5 hp
Projekt 2: Strategisk design
15 hp

Termin 3: Valbara kurser
 
Praktik i transportdesign
30 hp

Eller
 
Form i transportdesign, 7,5 hp Framtida
mobilitet,
7,5 hp
Projekt 3: Interiör i fordonsdesign,
15 hp

Termin 4:
Examensprojekt i transportdesign, 30 hp


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i industridesign med inriktning mot transportdesign avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom transportdesignområdet.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska skrivas på engelska

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Urval
Urval sker genom arbetsprover och eventuell antagningsintervju.
För generella regler kring urval hänvisas till universitetets antagningsordning:
https://www.umu.se/en/legal-framework/