"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Plant and Forest Biotechnology

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: NAVÄM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-142-14

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-02-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-02

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: Biologi 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng växtbiologi och cell och molekylärbiologi, Kemi 15 högskolepoäng. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida).
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet molekylärbiologi (Molecular Biology) med inriktningen växt- och skogsbioteknik (Plant and Forest Biotechnology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen i molekylärbiologi skall studenten utöver de nationella målen

 • visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet molekylärbiologi. För en masterexamen i molekylärbiologi med inriktning mot växt- och skogsbioteknik skall studenten visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom delområdet.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i molekylärbiologi skall studenten utöver de nationella målen

 • visa god förmåga att planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga undersökningar samt att tolka och värdera erhållna resultat,
 • visa goda färdigheter i experimentellt arbete och experimentella metoder,
 • visa god förmåga att på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen i molekylärbiologi skall studenten utöver de nationella målen

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och söka relevant information i internationell facklitteratur.
 • visa erfarenhet av ett experimentellt arbetssätt och experimentella metoder inom växt-och skogsbioteknik
 • visa insikt om användning av växt-och skogsbioteknik, inklusive transgena växter. 

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och inkluderar obligatoriska kurser, valbara kurser och fria kurser. Utbildningen bedrivs i Umeå.

Under hela programmet, kombineras teoretisk undervisning med laborationer. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning och handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Laborationerna är i regel obligatoriska. Det förväntas att studierna kommer att bedrivas på en heltid. En arbetsvecka omfattar vanligtvis cirka 40 timmar, inklusive egna studier och övningar. Kurslitteraturen är på engelska och undervisningen ges vanligtvis på engelska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Växters cell- och molekylärbiologi, 15 hp (5BI214)
Tillväxt och utveckling hos växter, 15 hp (5BI210)
Växtbioteknik och molekylär förädling, 15 hp (5BI213)
Genetik och bioteknik för skogliga produktionssystem, 15 hp
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi med inriktning mot växt- och skogsbioteknik, 30, 45 eller 60 hp 

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Projektkurs i Växtmolekylärbiologi/Växtbiologi, 15 hp (5BI059) eller (5BI061)
Funktionsgenomik teori, 7,5 hp (5BI211)
Tillämpad funktionsgenomik, 7,5 hp (5BI212)
Färdighetsträning för biologisk forskning-I, 7,5 hp (5BI249)
Färdighetsträning för biologisk forskning-II,  7,5 hp (5BI250)

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
 

År 1 Växters cell- och
molekylärbiologi,
15 hp
Tillväxt och
utveckling hos
växter, 15 hp
Växtbioteknik och molekylär förädling
, 15 hp
Valbar/valfri, 15 hp
År 2 Alternativ 1 Valbar/valfri
kurs, 15 hp
Valbar/valfri
kurs, 15 hp
Examensarbete, 30 hp
Alternativ 2 Examensarbete, 60 hp
Alternativ 3 Valbar/valfri
kurs, 15 hp
Examensarbete, 45 hp

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet i Masterprogrammet i Växt-och skogsbioteknik avslutar utbildningen och kan påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen för examensarbetet är uppfyllda. Examensarbetet omfattar 30, 45 eller 60 högskolepoäng där studenten under handledning tillämpar de kunskaper som förvärvats under studietiden. Examensarbetet skall redovisas vid ett seminarium samt i en skriftlig rapport. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området. Det avslutande examensarbetet kan utföras vid universitetet, men det kan även utföras vid ett företag eller vid en myndighet. Rapporten skall vara skriven på engelska. Seminariet ges på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Antagning till programmet sker en gång per år, med start på höstterminen.