Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Plant and Forest Biotechnology

Denna utbildningsplan gäller: HT14 och tillsvidare

Programkod: NAVÄM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: FS 3.1.3-142-14

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-02-19

Behörighetskrav

Kandidatexamen innehållande Biologi 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng växtbiologi och cell och molekylärbiologi, Kemi 15 högskolepoäng samt En A från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet molekylärbiologi (Molecular Biology) med inriktningen växt- och skogsbioteknik (Plant and Forest Biotechnology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 1 kap 9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För masterexamen i molekylärbiologi skall studenten utöver de nationella målen

 • visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet molekylärbiologi. För en masterexamen i molekylärbiologi med inriktning mot växt- och skogsbioteknik skall studenten visa fördjupade kunskaper och färdigheter inom delområdet.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i molekylärbiologi skall studenten utöver de nationella målen
 • visa god förmåga att planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga undersökningar samt att tolka och värdera erhållna resultat,
 • visa goda färdigheter i experimentellt arbete och experimentella metoder,
 • visa god förmåga att på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen i molekylärbiologi skall studenten utöver de nationella målen
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och söka relevant information i internationell facklitteratur.
 • visa erfarenhet av ett experimentellt arbetssätt och experimentella metoder inom växt-och skogsbioteknik
 • visa insikt om användning av växt-och skogsbioteknik, inklusive transgena växter. 

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i de enskilda kursplanerna. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov, hos institutionens prefekt, begära att en annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Godkänd eller Väl Godkänd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare informa­tion se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och inkluderar baskurser, valbara kurser och fria kurser. Utbildningen bedrivs i Umeå.

Under hela programmet, kombineras teoretisk undervisning med laborationer. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, gruppundervisning och handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Laborationerna är i regel obligatoriska. Det förväntas att studierna kommer att bedrivas på en heltid. En arbetsvecka omfattar vanligtvis cirka 40 timmar, inklusive egna studier och övningar. Kurslitteraturen är på engelska och undervisningen ges vanligtvis på engelska.

Baskurser
Till baskurserna har studenten platsgaranti.

Växters cell- och molekylärbiologi, 15 hp
Tillväxt och utveckling hos växter, 15 hp
Växtbioteknik och molekylär förädling, 15 hp
Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem, 15 hp
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi med inriktning mot växt- och skogsbioteknik, 30 eller 60 hp 

Valbara kurser
Till en valbar kurs har studenten platsgaranti till ett urval av kurser som motsvarar heltidsstudier, men det finns ingen garanti för första val.
Beräkningsbaserad livsvetenskap, 15 hp
Funktionell Växtgenomik, 15 hp
Projektkurs i Växtmolekylärbiologi/Växtbiologi, 15 hp

Fria kurser
I masterprogrammet i växt-och skogsbioteknik, kan den studerande välja 30 högskolepoäng av fria kurser. Valfria kurser söks i öppen konkurrens.

Programöversikt
 

År 1 Växters cell- och
molekylärbiologi,
15 hp
Tillväxt och
utveckling hos
växter, 15 hp
Växtbioteknik
och molekylär
förädling, 15 hp
Biologi och
bioteknik för
skogliga
produktions-
system, 15 hp
År 2 Alternativ 1 Valbar/valfri
kurs, 15 hp
Valbar/valfri
kurs, 15 hp
Examensarbete, 30 hp
Alternativ 2 Examensarbete, 60 hpExamensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet i Masterprogrammet i Växt-och skogsbioteknik avslutar utbildningen och kan påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen för examensarbetet är uppfyllda. Examensarbetet omfattar 30 eller 60 högskolepoäng där studenten under handledning tillämpar de kunskaper som förvärvats under studietiden. Examensarbetet skall redovisas vid ett seminarium samt i en skriftlig rapport. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området. Det avslutande examensarbetet kan utföras vid universitetet, men det kan även utföras vid ett företag eller vid en myndighet. Rapporten skall vara skriven på engelska. Seminariet ges på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvård­nadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programledaren.

Övrigt

Antagning till programmet sker en gång per år, med start på höstterminen.