Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Media and Communication Studies: Strategic Communication

Denna utbildningsplan gäller: HT14 och tillsvidare

Programkod: HGMES

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-4112-08

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-05-31

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2014-08-28

Behörighetskrav

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Se även http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
   Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen,
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation skall studenten kunna

 • redogöra för och diskutera såväl historiska som aktuella kulturella och samhällsteoretiska perspektiv på kommunikation, information och medier,
 • förklara mediernas villkor, roller och funktioner i samhälle och kultur,
 • välja och hantera relevanta teorier och metoder för analys av kommunikation i såväl text som bild,
 • redogöra för och praktiskt tillämpa teorier bakom olika former av strategisk kommunikation, såsom samhällskommunikation, marknadskommunikation, organisationskommunikation och politisk kommunikation
 • analysera och utvärdera olika former av strategisk kommunikation, till exempel kampanjer, reklam och politisk kommunikation.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation skall studenten kunna
 • identifiera, analysera och diskutera kommunikationsvetenskapliga frågor och problem,
 • analysera språk och bild i redaktionella texter, reklam, organisationers texter, m m,
 • planera strategiska kommunikationsinsatser utifrån problem, syfte, målgrupp samt möjliga medier och framställningsformer,
 • utforma och genomföra muntliga och skriftliga framställningar, anpassade till framställningens syfte, det använda mediet och olika målgrupper,
 • tillämpa lagar och regelverk för medieområdet,
 • planera och genomföra projekt,
 • utforma och producera webbsida, trycksak, videofilm och digitalt ljud,
 • självständigt tillämpa medie- och kommunikationsvetenskapliga undersökningsmetoder i forskningsuppgifter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation skall studenten kunna
 • förhålla sig självständigt till teoribildningar och forskningstraditioner inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap,
 • inom ämnesområdet göra bedömningar när det gäller vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på mediernas innehåll och verksamhet,
 • på ett konstruktivt sätt värdera och kommentera både sina egna och andras inlämnade uppsatser och övriga arbeten.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande både individuellt och i grupp samt muntligt, skriftligt eller i gestaltande arbete. Vid studier tillsammans med programmet i Medie- och kommunikationsvetenskap respektive Journalistik, kan examinationsformerna i de olika programmen skilja sig från varandra. Se vidare om examination i kursplanen för respektive termin.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller visst moment sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Allmänt

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation, är en treårig utbildning. Under utbildningen kombineras teori med praktik, yrkesinriktade moment med vetenskaplig analys. Det första året läses tillsammans med studenterna på programmet i Medie- och kommunikationsvetenskap respektive Journalistik.

Efter det första året följer två år med specialinriktade studier inom området strategisk kommunikation. Träning ges i att tala och skriva effektivt, en träning som är anpassad för den kommande yrkesrollen. I syfte att stärka studenternas kontakter med arbetslivet och att öka studenternas anställningsbarhet efter avslutad utbildning ges studenterna under hela utbildningen möjlighet att delta i karriärplanering i tre delar: kartläggning av den egna kompetensen, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, samt profilering.

Utbildningen innebär heltidsstudier. Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

År 1
Programmets första år börjar med en grundläggande termin i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. Studenten introduceras i centrala begrepp, hantverk och programvaror. Under andra terminen introduceras teorier om förhållandet mellan medier, kultur, politik och samhälle. Slutligen omsätts språk, teori och metod i ett uppsatsarbete i medie- och kommunikationsvetenskap.

År 2
Den studerande får under detta år ytterligare verktyg för framtida arbete som informatör eller kommunikatör med strategiska uppgifter. De specialiserade studierna omfattar bland annat organisationers kommunikation med fokus på förhållandet mellan organisation, kommunikation och samhälle. Under fjärde terminen introduceras den studerande i projektledning och marknadsföring och får tillämpa kunskaperna i praktiken i ett strategiskt kommunikationsprojekt.

År 3
En fördjupning sker av det teoretiska perspektivet på kommunikation, information och medier. Till detta tillkommer fördjupningsmöjligheter i olika presentationstekniker. Utbildningen avslutas med självständigt vetenskapligt arbete och praktik.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskraven som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programföreståndaren eller motsvarande.

Studieplan

Giltig från: HT14

Termin 1

1KO030

Journalistik, medier och kommunikation A 30 hp

Grundnivå

Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Journalistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

1KO031

Journalistik, medier och kommunikation B 30 hp

Grundnivå

Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Journalistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

1KO003

Strategisk kommunikation 30 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 4

1KO002

Projektledning och digital produktion 30 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 5

1KO004

Kommunikations- och medieanalys - strategisk 30 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 6

1KO000

Tillämpad strategisk kommunikation 30 hp

Grundnivå

Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk