"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Prehospital Nursing

Denna utbildningsplan gäller: VT20 och tillsvidare

Programkod: VYAMB

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: 3.1.3-1895-22

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2012-08-24

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2023-04-04

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen


Yrkesexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en specialistsjuksköterskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Examen utfärdas med inriktning mot ambulanssjukvård. Specialistsjuksköterskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing. Examen utfärdas med inriktning mot Pre-hospital Emergency Care.

Magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan även erhålla en Medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet omvårdnad (Nursing).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 60 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan komma att förläggas utanför studieorten. Programmet ges delvis nätbaserat.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen.

Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och kliniska studier eftersträvas. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och kliniska studier utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i den teoretiska delen av utbildningen.

Under den kliniska utbildningen får studenten handledning inom kompetensområdet. Samverkan sker mellan institutionens adjunkter/lektorer och kliniskt verksamma sjuksköterskor samt huvudhandledare.

Ålders-, genus-, klass- och kulturella aspekter ska fortlöpande belysas i utbildningen liksom ett globalt perspektiv på hälsa/ohälsa.

Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land. Utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen.

I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet förutsatt att man uppfyller behörighetskraven för tillträde till aktuell/-a kurs/-er.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

 

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Särskilda behörighetskrav
Särskilda behörighetskrav som måste vara uppfyllda för att få tillträde till viss kurs, anges i kursplanen.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om t.ex. abort, fosterdiagnostik, blodtransfusion och dylikt. Vissa personer kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. Den som vill genomgå specialistsjuksköterskeutbildning har dock skyldighet att uppfylla kursernas mål.

Fusk och plagiat
Att fuska är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information se Handläggningsordning för disciplinärenden (se Umeå universitets hemsida).

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med vårterminen 2023 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som följt tidigare utbildningsplan och som efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.

Hälso- och vaccinationsprogram 
Studenter erbjuds vaccinationer enligt medicinska fakultetens hälso- och vaccinationsprogram. Många regioner och kommuner ställer krav på att studenter ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogram.

Utdrag från belastningsregister
Studenter ska inför och under VFU vara beredda att på uppmaning uppvisa aktuellt registerutdrag från belastningsregistret.

Studieplan

Giltig från: VT23

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

3OM452

Pre- och intrahospital omvårdnad 6 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3BM031

Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård 9 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OM353

Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Termin 2

3OM354

Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer 6 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

3OM355

Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård 9 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

3OM356

Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15 hp

Avancerad nivå

Omvårdnad: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen