Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Arkeologiprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor Programme in Archeology

Denna utbildningsplan gäller: VT10 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: HGARK

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 541-785-10

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2010-03-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser /examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts. Examen utfärdas i huvudområdet arkeologi (Archaeology).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa
problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna,
utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2006:173).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokala mål för aktuell examen

Innehåll och uppläggning
Kandidatprogrammet är en treårig grundutbildning med arkeologi som huvudämne. Programmet syftar till att förbereda studenten för att arbeta som arkeolog samt ge grund för att söka fördjupning på avancerad nivå. Förutom de kurser som ingår i programmet erbjuds studenten en programspecifik strimma med inslag av gästföreläsningar, workshops, individuella karriärvägledningssamtal samt studiebesök. I strimman ingår också ett årligt individuellt utvecklingssamtal samt studiedokumentation i form av studieportfölj.

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i arkeologi skall studenten

- Ha god kunskap om arkeologisk teori och metod
- Ha god kunskap om miljöarkeologi

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i arkeologi skall studenten
- Ha god kunskap om och goda färdigheter i arkeologiskt fältarbete
- Ha god kunskap om och goda färdigheter i miljöarkeologiskt fältarbete samt behandling av insamlat material
- Ha förmåga att skriva projektrapporter och projektutvärderingar

Examinationsformer

Examinationsformer framgår i kursplaner för de kurser som ingår i programmet. Allmänt sett kan sägas att programmet innehåller ett relativt stort mått av praktiska och färdighetstränande moment utöver de teoretiskt inriktade.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs tillämpas en tregradig betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen. Den som godkänts på prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator för att bestämma betyg för honom/henne.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurs

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: www.umu.se/studentcentrum/reler_riktlinjer/index.html
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall också motiveras skriftligt.

Allmänt

Arkeologiämnet är speciellt inom humaniora i så måtto att kulturminneslagen som reglerar hanteringen av kulturminnen vid exempelvis infrastruktursatsningar (järnvägsbyggen, vägbyggen etc) kräver att det finns arkeologer. Att utbilda arkeologer är således en samhällsnyttig och samhällsnödvändig insats.  Utbildningen syftar till att ge goda kunskaper för arbete både som fältarkeolog och med arkeologirelaterade administrativa arbetsuppgifter. Efter avslutad utbildning har studenten också möjlighet att gå vidare och läsa program eller kurser på avancerad nivå i arkeologi eller närliggande ämnen. I fortsättningen finns också möjlighet att söka forskarutbildning i arkeologi.

Under termin 5 kan studenten om hon/han så vill göra praktik motsvarande 10 veckor. Studenten förutsätts att själv vara aktiv i sökande av praktikplats.

Baskurser
Arkeologi A (30hp), Arkeologi B (30hp), GIS och rumslig analys (15hp), Fältkurs med miljöarkeologi (15hp), Miljöarkeologi (15hp), Examensarbete (30hp)

Valbara kurser
Arkeobotanik (15hp), Fältförlagda studier (7,5hp, 15hp eller 30hp)

Fria kurser
Ekologi A (15hp), Humanekologi och miljöhistoria (15hp), Geovetenskap (15hp) eller andra kurser som väljs efter samråd med programansvarig


Programöversikt

Termin 1:Programmet inleds med att studenten läser Arkeologi A (30hp). Kursen omfattar 4 moment och ger huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden. Här diskuteras också arkeologins metoder och begrepp, dess material samt lagstiftning för fornlämningar och kulturmiljöer.

Termin 2: Studenten läser Arkeologi B (30hp) omfattande 4 moment. Kursen fördjupar kunskapen om materiell kultur, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld. En introduktion ges till europeisk förhistoria. Dessutom diskuteras arkeologisk forskningstradition, teoribildningar, tolkningsproblem och synsätt. I kursen ingår också inhämtning av data i fält samt tillämpning av olika fältmetoder.

Termin 3: Här läses kursen GIS och rumslig analys (15hp) samt Fältkurs med miljöarkeologi (15hp). Studenten övas i att lägga upp och genomföra arkeologiska och fältarkeologiska fältundersökningar med efterföljande analysarbeten och tolkning. Praktiska färdigheter i inventering, fältprospektering, GIS, miljöarkeologisk provtagning, arkeologisk undersökningsteknik, kartering och inmätning, rumslig databehandling och muntlig och skriftlig presentation av arbetet.

Termin 4: Profiltermin. Här väljer studenten bland relevanta naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska kurser. Det kan handla om geovetenskap, ekologi, botanik, religionshistoria med mera. Kursen väljs i samråd med programföreståndaren. Terminen kan också med fördel tillbringas vid ett utländskt lärosäte inom ramen för något av institutionens utbytesavtal.

Termin 5: Miljöarkeologi (15hp) och fritt val 15 hp. Miljöarkeologi ger insikter i förhållandet mellan människa och miljö under tidsperioden från istidens slut till idag. Begreppet hållbar utveckling diskuteras. I kursen ingår att tillämpa enkla miljöarkeologiska undersökningsmetoder vid fält- och laboratoriearbeten samt sammanställa analysresultat. Övriga 15hp kan användas för teoretisk fördjupning inom ett ämne som väljs i samråd med programföreståndaren. Alternativt kan studenten göra praktik (inom ramen för kursen Fältförlagda studier) under förutsättning att studenten själv aktivt söker praktikplats. Praktikplatser kan erbjudas antingen vid någon av institutionens egna miljöer (miljöarkeologiska laboratoriet eller grävningar) eller sökas vid andra relevanta miljöer (Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, kommuner, muséer).

Termin 6: Examensarbete (30hp). Detta kan med fördel knyta an till fältarbeten eller praktik.


Examensarbete/självständigt arbete
I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp inom huvudområdet för utbildningen som med fördel kan knytas till fältarbeten eller praktik.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum.
Ett negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programföreståndaren.

Avrådan

Avrådan från fortsatta studier meddelas av programföreståndaren.

Övrigt

Antagning till programmet sker varje år och ansökan görs på www.studera.nu Studievägledning kan ges av programföreståndaren för programmet eller institutionens studievägledare.

Kursvärdering sker muntligt och/eller skriftligen. Studenterna erbjuds därutöver ett individuellt utvecklingssamtal årligen.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1