"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor's Programme in Philosophy and Artificial Intelligence

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: HGFAI

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1651-23

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2023-10-27

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts (180 credits). Examen utfärdas i huvudområdet filosofi (Philosophy) med inriktningen filosofi och artificiell intelligens (Philosophy and Artificial Intelligence).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §. 

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För en kandidatexamen med inriktning mot filosofi och artificiell intelligens skall man utöver de nationella målen också uppnå de lokalt preciserade målen.

 

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap om centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
 • visa fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin
 • visa grundläggande kunskaper inom artificiell intelligens från ett datavetenskapligt perspektiv
 • visa kännedom om aktuella forskningsfrågor i filosofi och artificiell intelligens
 • visa grundläggande förståelse för vetenskaplighet och vetenskaplig metod, särskilt med avseende på teknologi och kognition
 • visa grundläggande förståelse för tvärvetenskapliga möjligheter och utmaningar med avseende på teknikstudier
 • visa grundläggande kunskaper om användningen av formella metoder inom filosofi

 

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

 • visa färdighet att självständigt analysera och bedöma argument
 • visa förmåga att självständigt konstruera, presentera och diskutera filosofiska argument
 • visa förmåga att tillämpa filosofiska kunskaper och färdigheter vid analyser av artificiell intelligens
 • visa förmåga att i muntlig och skriftlig form formulera och presentera de filosofiska kunskaper och färdigheter man tillägnat sig under utbildningen
 • visa grundläggande färdighet i programmering

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

 • visa insikt om den artificiella intelligensens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

 

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet omfattar 3 års heltidsstudier (180 hp) och ges vid campus i Umeå. Det riktar sig till studenter som vill läsa filosofi och kompletterande ämnen med inriktning mot att förstå och förhålla sig till artificiell intelligens. De första två åren består av obligatoriska kurser. Under programmets tredje år finns stora möjligheter till individuell profilering. Vissa kurser och delkurser ges på engelska.

Som huvudämne läses filosofi (mellan 120 och 150 hp). Därutöver ingår minst 22,5 hp kurser inom datavetenskap. 7,5 hp utgörs av valbara kurser inom antingen filosofi eller datavetenskap. Under den fria terminen, termin fem, finns möjlighet att göra praktik under hela eller halva terminen, att studera utomlands, att ägna sig åt fördjupade studier i filosofi eller datavetenskap, eller att läsa andra för programmet relevanta ämnen. Inom utbildningen ingår en kurs fokuserad på aktuell utveckling inom artificiell intelligens. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete i filosofi om 15 hp.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Denna utbildningsplan är den första för programmet. Förkunskapskraven för fria kurser kan skilja sig från förkunskapskraven för programmet, varför studenter själva behöver kontrollera om de är behöriga att antas till de fria kurser de planerar att söka inom programmet.

Studieplan

Giltig från: HT24

Termin 1

5DV177

Programmering i Python 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

1FL133

Grundkurs i filosofi 22,5 hp

Grundnivå

Filosofi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

5DV150

Datastrukturer och algoritmer (Python) 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

1FL135

Fortsättningskurs i filosofi och artificiell intelligens 22,5 hp

Grundnivå

Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

Fördjupningskurs i filosofi och artificiell intelligens I, 22,5 hp, innehållandes:

Filosofins historia, 7,5 hp

Teknologins och den artificiella intelligensens etik (Ethics of Technology and Artificial Intelligence), 7,5 hp

Vetenskaps- och teknikfilosofi (Philosophy of Science and Technology), 7,5 hp

5DV244

Människocentrerad artificiell intelligens 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

Fördjupningskurs i filosofi och artificiell intelligens II, 30 hp, innehållandes:

Artificiell intelligens, teknologi och politik (Artificial Intelligence, Technology and Policy), 7,5 hp

Medvetande och språk, 7,5 hp

Kognitionsvetenskapens filosofi (Philosophy of Cognitive Science), 7,5hp

Aktuella frågor inom artificiell intelligens (Current Developments in Artificial Intelligence), 7,5 hp

Termin 5

Fria kurser. Under den femte terminen har studenten möjlighet att välja inriktning på studierna. Det finns fyra alternativ:

 1. Utlandsstudier, i mån av plats
 2. Praktik under hela terminen, praktikplats söks av studenten med stöd av institutionen
 3. Praktik under endera halvan av terminen samt valfria kurser under den andra
 4. Valfria kurser om 30 hp

Termin 6

Valbar kurs omfattande 7,5 hp, antingen:

 1. Datavetenskapens grunder (datavetenskap), 7,5 hp, eller
 2. Specialisering i filosofi, 7,5 hp

Fördjupningskurs i filosofi, 22,5 hp, innehållandes:

Individuell fördjupning, 7,5 hp

Självständigt examensarbete i filosofi, 15 hp