Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i språk, 180 hp

Engelskt namn: Bachelors's Degree Programme in Language Studies

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och fram till HT16 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: HGSPK

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-1861-12

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2012-12-11

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2016-02-29

Behörighetskrav

Engelska B/Engelska 6 samt Steg 3/ Moderna språk – aktuellt språk 3 i minst ett av språken finska, franska, lule-, nord- eller sydsamiska, ryska, spanska eller tyska (områdesbehörighet 2/A2) eller motsvarande.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.umu.se/utbildning/efter/examen/nya/examensbeskrivningar.
Examen utfärdas i huvudområdet.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildningen är på grundnivå och ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Högskolelagen (1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Färdighet och förmåga 
Studenten ska 
– kunna använda vetenskapliga begrepp och metoder för att lösa problem 
– kunna kommunicera effektivt i olika sammanhang såväl skriftligt som muntligt, på svenska samt på huvudområdets målspråk  
– kunna självständigt och kritiskt söka, sammanställa, bearbeta och presentera information 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska 
– ha förmåga att verka i flerspråkiga och flerkulturella kontext

Examinationsformer

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

För examination på de olika kurserna, se respektive kursplan.

Betyg

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå Universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Allmänt

Programmet läses under sex terminer och ger generella kunskaper om språk och språklig kommunikation och fördjupade kunskaper och färdigheter i det språk som väljs som huvudområde. Utbildningen ger också breddning då minst 30 hp valbara kurser utgörs av studier i ett ytterligare språk, alternativt i svenska/nordiska språk eller lingvistik. Detta upplägg gör att utbildningen leder till bredd och djup både i teori och praktik. Programmet omfattar en gemensam första termin (el. två terminer på halvfart) om 30 hp, 90 hp i huvudämnet, och 60 hp i valfria kurser. Totalt läses alltså 180 hp.

Baskurser
Introduktionskurs i språkstudier, 30 hp (termin 1 av programmet)

Valbara kurser
Huvudområdet kan vara något av följande (90 hp läses):

Engelska
Finska
Franska
Ryska
Spanska
Tyska

Fria kurser
Inom ramen för de valfria kurserna om 60 hp kan studenten välja kurser inom följande ämnen samt bland aktuellt utbud vid Umeå universitet (för behörighet, se respektive kursplan), under förutsättning att kursen bjuds ut under relevant kursperiod:

Arabiska
Engelska
Finska
Franska
Italienska
Japanska
Kinesiska
Lingvistik
Nygrekiska
Ryska
Samiska språk (nord-, syd- eller lulesamiska)
Spanska
Svenska och nordiska språk
Tyska

Delar av studierna kan också förläggas till partneruniversitet i utlandet.

Programöversikt
Beroende på val av huvudområde varierar utbildningsgången. Nedan visas möjliga studiegångar. Alternativa vägar kan vara möjliga efter beslut av med studierektor/programansvarig.

Studiegång med franska, spanska eller tyska som huvudämne:

Termin 1
Introduktion till språkstudier 30 hp

Termin 2
Huvudområde 1–30 hp

Termin 3
Huvudområde 31–60 hp

Termin 4
Valfria kurser om totalt 30 hp

Termin 5
Valfria kurser om 30 hp
alternativt
Valfria kurser om 15 hp samt 61–75 hp i huvudområdet

Termin 6
Huvudområde 61–90 hp, inklusive examensarbete på 15 hp
alternativt
Valfria kurser om 15 hp samt examensarbete i huvudområdet, 15 hp

Studiegång med engelska, finska eller ryska som huvudämne:

Termin 1
Introduktion till språkstudier, 30 hp

Termin 2
Valfria kurser om 30 hp

Termin 3
Huvudområde 1–30 hp

Termin 4
Huvudområde 31–60 hp

Termin 5
Valfria kurser om 15 hp samt 61–75 hp i huvudområdet

Termin 6
Valfria kurser om 15 hp samt examensarbete i huvudområdet, 15 hp

Behörighet

Tillträdesnivå
Grundnivå
Nybörjare

Behörighetskrav
Områdesbehörighet 2 (ett språk steg 3 samt Engelska B ) respektive A2 (ett språk steg 3). För kurser som väljs inom programmet kan särskilda behörighetskrav finnas.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum. Studenten har möjlighet att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.