Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Programmet för strategisk kommunikation, 180 hp

Engelskt namn: Programme in Strategic Communication

Denna utbildningsplan gäller: HT17 och fram till HT19 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: HGSTR

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-1821-16

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2017-01-24

Behörighetskrav

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts. Examen utfärdas i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
   Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen,
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation skall studenten kunna

 • redogöra för och diskutera såväl historiska som aktuella kulturella och samhällsteoretiska perspektiv på kommunikation, information och medier,
 • förklara mediernas villkor, roller och funktioner i samhälle och kultur,
 • välja och hantera relevanta teorier och metoder för analys av kommunikation i såväl text som bild,
 • redogöra för och praktiskt tillämpa teorier inom olika former av strategisk kommunikation, såsom samhällskommunikation, marknadskommunikation, organisationskommunikation och politisk kommunikation
 • analysera och utvärdera olika former av strategisk kommunikation, till exempel kampanjer, reklam, kriskommunikation och politisk kommunikation.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation skall studenten kunna
 • identifiera, analysera och diskutera kommunikationsvetenskapliga frågor och problem,
 • analysera språk och bild i redaktionella texter, reklam, organisationers texter, m m,
 • planera strategiska kommunikationsinsatser utifrån problem, syfte, målgrupp samt möjliga medier och framställningsformer,
 • utforma och genomföra muntliga och skriftliga framställningar, anpassade till framställningens syfte, det använda mediet och olika målgrupper,
 • tillämpa lagar och regelverk för medieområdet,
 • planera och genomföra projekt,
 • utforma och producera text, rörlig bild och ljud i digitalt format,
 • självständigt tillämpa medie- och kommunikationsvetenskapliga undersökningsmetoder i forskningsuppgifter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation skall studenten kunna
 • förhålla sig självständigt till teoribildningar och forskningstraditioner inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap,
 • inom ämnesområdet göra bedömningar när det gäller vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på mediernas innehåll och verksamhet,
 • på ett konstruktivt sätt värdera och kommentera både sina egna och andras inlämnade uppsatser och övriga arbeten.

 

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande både individuellt och i grupp samt muntligt, skriftligt eller i gestaltande arbete. Vid studier tillsammans med Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap respektive Journalistprogrammet kan examinationsformerna för de olika programmen skilja sig från varandra. Se vidare om examination i kursplanen för respektive termin.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller visst moment sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen eller kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Programmet för strategisk kommunikation, är en treårig utbildning. Under utbildningen kombineras teori med praktik, yrkesinriktade moment med vetenskaplig analys. Det första året läses tillsammans med studenterna på Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap respektive Journalistprogrammet.

Efter det första året följer två år med specialinriktade studier inom området strategisk kommunikation. Träning ges i att tala och skriva effektivt, en träning som är anpassad för den kommande yrkesrollen. I syfte att stärka studenternas kontakter med arbetslivet och att öka studenternas anställningsbarhet efter avslutad utbildning ges studenterna under hela utbildningen möjlighet att delta i karriärplanering i tre delar: kartläggning av den egna kompetensen, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, samt profilering.

Utbildningen innebär heltidsstudier. Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

År 1
Programmets första år börjar med en grundläggande termin i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. Studenten introduceras i centrala begrepp, hantverk och programvaror. Under andra terminen introduceras teorier om förhållandet mellan medier, kultur och samhälle. Slutligen omsätts språk, teori och metod i ett uppsatsarbete i medie- och kommunikationsvetenskap.

År 2
Den studerande får under detta år ytterligare verktyg för framtida arbete som informatör eller kommunikatör med strategiska uppgifter. De specialiserade studierna omfattar bland annat organisationers kommunikation med fokus på förhållandet mellan organisation, kommunikation och samhälle. Under fjärde terminen introduceras den studerande i projektledning och marknadsföring och får tillämpa kunskaperna i praktiken i ett strategiskt kommunikationsprojekt.

År 3
En fördjupning sker av teoretiska och metodologiska perspektiv på kommunikation, information och medier. Till detta tillkommer fördjupningsmöjligheter i olika presentationstekniker. Utbildningen avslutas med självständigt vetenskapligt arbete och praktik.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. En förutsättning för att få läsa en kurs är dock att man uppfyller de förkunskapskraven som uppställs. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (till exempel föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programföreståndaren eller motsvarande.