Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Läkarprogrammet, 330 hp

Engelskt namn: Medical Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT12 och fram till HT15 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: MYLÄK

Högskolepoäng: 330

Diarienummer: 513-1446-09

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetsnämnden, 2012-08-30

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2014-02-20

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Kemi B, Fysik B, Biologi B samt Matematik D eller Kemi 2, Fysik 2, Biologi 2 samt Matematik 4 ( Områdesbehörighet 13/A13 )

Examen

Läkarexamen

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Högskolelagen 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella  program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Högskolelagen 1 kap 9 §
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen


För läkarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket och för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som fordras för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse
För läkarexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
– visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och  - visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För läkarexamen skall studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,
– visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa fördjupad förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, och
– visa fördjupad förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete samt utvärdera medicinsk behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För läkarexamen skall studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För läkarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Lokala mål för aktuell examen

För läkarexamen skall studenten
– visa kunskap om och förståelse för villkor och arbetsförhållanden på olika vårdnivåer, i tätort och glesbygd samt i privat och offentlig vård– visa kunskap om och förståelse för människan och människans livsvillkor som de beskrivs inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och
– visa kunskap om och förståelse för genus betydelse i vården och professionen
- ge uttryck för en interprofessionell kompetens som medger samverkan med olika yrkesgrupper inom vården samt  förmåga att leda en professionell grupp,
- kunna hantera och lösa mångfacetterade och konfliktfyllda kliniska situationer och
- visa ett vetenskapligt förhållningssätt med förmåga att delta i forskning och utvecklingsarbete samt kunna tillämpa evidensbaserad medicin i kliniska situationer,
-visa förmåga att uppfatta skillnader i hur patienters symptom uttrycks och hur behandlingsföljsamhet kan variera utifrån ålder, kön, etnicitet, utbildning, samtidiga sjukdomar och lokal kultur, samt bemöta detta på ett respektfullt sätt och hantera eventuella konsekvenser av dessa skillnader.

Examinationsformer

En examination anordnas i allmänhet i slutet av en kurs. Den kan vara muntlig eller skriftlig. Under kurserna kan ytterligare examinationer förekomma. Under de kliniska kurserna sker fortlöpande examination av praktiska färdigheter och förhållningssätt till patienter och deras anhöriga. Student som blivit underkänd vid klinisk tjänstgöring erbjuds i mån av ledig kursplats, ett nytt utbildningstillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Totalt kan dock antalet kliniska tjänstgöringsperioder för en och samma placering ej uppgå till mer än tre.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.

Då avbryter studenten sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut eller då en student blivit underkänd vid klinisk tjänstgöring ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.

Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Studenter skall normalt få besked om resultatet av examination inom högst tre veckor efter examinationstillfället. Då det gäller laborationsrapporter, inlämningsuppgifter eller liknande skall studenter normalt få dessa bedömda inom högst tre veckor efter fastställd inlämningsdag.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Student som blivit underkänd vid sex examinationer måste avbryta sina studier.

Handläggning av underkänd examination
När en student underkänts vid examination två gånger i en kurs rapporterar examinator till Medicinska fakultetens studievägledning. Studievägledningen tar kontakt med studenten.

Efter fyra underkända examinationer i en kurs sammankallas en studiesociala utskottet bestående av studenten, studiesocialautskottets ordförande, examinator och studievägledaren samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. Efter fyra underkända examinationer skall programrådet undersöka den problematik som ligger bakom studiemisslyckandet. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på läkarprogrammet, erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.

Examinator bör också till studievägledningen rapportera om en student vid upprepade tillfällen underkänts vid andra obligatoriska moment.

(Högskoleförordningen 6 kap § 10-11, Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet
2005-04-26).

 

Betyg

Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg används graderna godkänd och underkänd.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Allmänt

Utbildningen ska ligga i framkant inom modern medicinsk pedagogik. Studenterna ska ges utrymme till kritiskt tänkande och reflektion för att i samverkan med lärarna vidga och fördjupa sina kunskaper. Mellan och inom läkarprogrammets nivåer och kurser finns det en ambition till progression och klar koppling mellan fastställda lärandemål och krav vid examination. Uppläggningen och genomförandet av utbildningen följer principen att studenterna systematiskt breddar och fördjupar sina kunskaper och färdigheter. Kurserna är utformade så att flera discipliner är involverade i en och samma kurs med en vertikal integration mellan prekliniska och kliniska ämnen. De planeras så att man åstadkommer en successiv påbyggnad av ny kunskap till ett större sammanhang där tonvikt läggs på arbetslivsanknytning och förmåga till interprofessionell samverkan.

Inlärning är en aktiv process som kräver eget arbete. Undervisningen är därför organiserad så att den erbjuder en balans mellan schemalagd undervisning och tid för eget kunskapsinhämtande. Föreläsningar är främst avsedda att ge introduktion, överblick och sammanfattning samt stimulera till fördjupning inom olika områden. Färdighetsträning och praktisk klinisk tjänstgöring, laborationer, PBL, case-seminarier, fördjupningsarbeten, datorsimulering och litteraturstudier är exempel på arbetsformer, som stödjer studenternas egen inlärningsprocess och ger utrymme till kritiskt tänkande och reflektion. För att studenterna ska nå förväntade studieresultat används också informations -och kommunikationsteknologi i stor skala inom utbildningen. 

Den kliniska delen av läkarprogrammet vid Umeå universitet genomförs i nära samverkan med sjukvården i Norra regionen. För de studenter som antas till läkarutbildningen från och med hösten 2008 sker läkarutbildningen i decentraliserad form.  Detta innebär att sjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund kommer vardera att bli basen för 10 studenter från och med termin 6 med vissa delar av utbildningen förlagd till Umeå eller annan ort. Även för övriga studenter gäller att stora delar av den kliniska utbildningen sker på andra orter än i Umeå. Regelverk för utbildning i regionen är fastställt av Programrådet för läkarprogrammet (2009-03-31). Närmare information lämnas av medicinska fakultetens kansli. Det finns vidare under vissa förutsättningar möjlighet att bedriva studier utomlands. Studiegången är bunden, vilket innebär att kurser skall läsas i den ordning som föreskrivs i utbildningsplanen.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de kurser som ges inom ramen för programmet under förutsättning att man uppfyller de förkunskapskrav som uppställs i kursplanen för respektive kurs.

Inom utbildningsplanens ram kommer de olika momenten inom grundutbildningen ständigt att vara föremål för översyn och utveckling. Under varje kurs ska en utvärdering relaterad till de uppställda målen genomföras. Utvärderingen ska följas upp med en åtgärdsplan och en diskussion, där studenterna är representerade. Utvärderingen ska omfatta såväl innehåll som genomförande.
Obligatoriska moment är moment av examinerande karaktär som förutsätter studenternas aktiva medverkan. Till obligatoriska moment hör t.ex.

Laborationer och demonstrationer
Klinisk tjänstgöring
PBL och case-seminarier

Examensarbete
Termin 10 ägnas åt ett eget självständigt examensarbete under handledning. Beroende på inriktningen av arbetet kan undervisning i exempelvis olika metoder eller teorier förekomma. Senast under termin 9 sker val av projekt/ handledare, då utarbetas i samarbete med handledaren en projektplan som definierar arbetet och lägger fast en tidsplan. Under termin 1-6 finns avsatt tid  för kursavsnitt (vetenskaplig skolning) vilka direkt syftar till förberedelse för det egna examensarbetet.
 

Anstånd med studiestart

Student som blivit antagen till programmet, men som på grund av sjukdom eller annat bärande skäl inte kan ta sin plats i anspråk just den termin programmet startar, har möjlighet att få anstånd med studiestarten. Skälen ska som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart ha kommit in till Student Centrum/antagningen vid Umeå universitet. (http://www.student.umu.se/regelsamlingen/8-studieuppehall-m.m./8.1-anstand-med-att-borja-ett-program/)

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet skall beslut om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet tas. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (t.ex. föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid, Såväl anmälan som beslut om studieuppehåll ska lämnas skriftligen.

Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av programvägledare/motsvarande.

Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti kan inlämnas tidigast tre veckor efter start av termin 1. Platsgaranti efter studieuppehåll beviljas för en begränsad tid, normalt en till tre terminer. Detta innebär att universitet åtar sig att erbjuda studenten plats på utbildningen då studieuppehåll upphör. I beslutet ska anges när studenten kan återuppta studierna och vilka förutsättningar som gäller för att ta platsen i anspråk.

Anmälan om återupptagande av studierna ska inkomma senast 15 april respektive 15 oktober.

Den som anmält studieuppehåll men ej beviljats platsgaranti vid återkomst (studieavbrott/ studieuppehåll utan platsgaranti) ska ansöka om antagning till senare del på program då han/hon önskar fortsätta studierna och antas i mån av plats.

Beslut att avslå en sökandes begäran om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Skriftlig anmälan om studieuppehåll görs av studenten till programrådet innan uppehållet börjar. Av anmälan skall framgå när studierna beräknas återupptas. Finns detta inte angivet antas studieuppehållet vara en termin. Görs inte anmälan och inte heller registrering till närmast följande termin är uppehållet att betrakta som studieavbrott. Programrådet kan ålägga student studieuppehåll p g a bristande studieresultat.

Studieuppehåll med platsgaranti
Platsgaranti har student som ansökt om återupptagande av studier efter studieuppehåll föranlett av
– sjukdom (egen eller egna barns sjukdom)
– graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)
– militärtjänst, samt
– studentfackliga uppdrag
Platsgaranti efter studieuppehåll beviljas i normalfallet under högst tre terminer. Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg.

Studieavbrott

Studieavbrott kan vara anmält i förväg av studenten eller konstaterat av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle.
Tidigt studieavbrott innebär att en person som registrerat sig som nybörjare på programmet inte varit närvarande därefter. Detta innebär i praktiken att den antagne inte har påbörjat sina studier. Om ett sådant studieavbrott konstateras av universitetet inom tre veckor efter kursstart måste den som vill påbörja studierna vid ett senare tillfälle söka på nytt. Innan ett tidigt studieavbrott på program registreras bör den studerande ges tillfälle att yttra sig.
Senare avbrott av studier på program kan universitetet endast konstatera i samband med att studenten uteblir från ett registreringstillfälle. Innan ett senare studieavbrott på program registreras ska den studerande ges tillfälle att yttra sig.

Den som avbrutit programutbildningen där hon/han en gång varit registrerad och önskar återuppta studierna ska, efter ansökan om antagning till senare del på program, erbjudas plats på denna under förutsättning att där finns ledig studieplats samt att han/hon uppfyller ställda förkunskapskrav.
En student som vill avbryta sina studier kan när som helst meddela studieavbrott. Om en student inte registrerar sig på en kurs eller inte anmäler avsikt att återuppta studierna efter studieuppehåll kan fakulteten, senast tre veckor in på terminen konstatera studieavbrott.

Studenter som anmält uppehåll i studierna av annan anledning än vad som gäller för studieuppehåll med platsgaranti rangordnas i grupper enligt nedanstående principer och bereds plats inom ramen för tillgängliga kursplatser.

Regelverk för antagning till senare del av läkarprogrammet.
Antagning till senare del av läkarprogrammet i Umeå. Fastställda av Programrådet för läkarutbildningen 2010-08-31, reviderad 2012-02-24 och 2013-11-12. Regler gäller fr. o m antagning till höstterminen 2014.

I mån av ledig kursplats (beslut om att erbjuda ledig kursplats tas av Programrådet för läkarprogrammet) antas sökande med följande ordning och i följande prioriteringsordning:

Prioriteringsgrupp 1
1: Studieuppehåll från läkarprogrammet vid Umeå universitet, (MYLÄK)

Prioritetsordning inom grupp 1:
1:1 Tidigare utestängning pga. av platsbrist
1:2 Forskarutbildning
1:3 Studieuppehåll på grund av att förkunskapskraven inte varit uppfyllda till kommande kurser
1:4 Övriga skäl t.ex. avbrott från läkarprogrammet vid Umeå universitet
Ansökan om kursplats efter studieuppehåll görs på speciell blankett, se utbildningsplattform.

Prioriteringsgrupp 2
2: Övriga behöriga sökande. Ej tidigare antagna vid läkarprogrammet i Umeå (MYLÄK).

Behörighet

  • Sökande som har påbörjat läkarprogram vid annat universitet. Antagning från denna grupp sker från och med mitten av termin 3. Placering på adekvat kurs inom programmet sker utifrån uppnådd förkunskapsnivå.
  • Minst 90 hp inom masterprogram i biomedicin samt fullgjord Basal Medicinsk Kompletteringskurs (3BM021) el motsvarande. Antagning till termin 5. 
Rangordning: avlagda högskolepoäng.
Ansökan sker via www.antagning.se.

Övriga regler:
Återupptagande av studierna
En student som önskar återuppta studierna ska ansöka om kursplats, senast 15 april för återupptagande av studierna till höstterminen och senast 15 oktober för vårterminen.

Student som gjort studieavbrott under utbildningen kan återuppta studierna i mån av ledig plats. Man antas efter studenter som haft studieuppehåll men före övriga sökande till ”senare del”.

När student som efter längre studieuppehåll önskar återuppta sina studier prövas formerna för detta av programrådet.

 

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen.

Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare, studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt

Kursupprop
Samtliga kursupprop är obligatoriska. För kurser som sträcker sig över terminsskiften görs ett nytt upprop och ny registrering i samband med terminsstart.
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Tillträdeskrav till kurs
För att få registrera sig på nästkommande kurs skall de förkunskapskrav som finns angivna i kursplanerna vara uppfyllda.

Internationalisering
Fakulteten verkar bland annat för att öka deltagande i student- och lärarutbyten och för att erbjuda samtliga studenter ett internationellt perspektiv på sin utbildning. För att kunna erbjuda utländska läkarstudenter utbytesstudier på läkarprogrammet ges möjlighet att under 3 terminer, för närvarande under termin 3, 4 och termin 11 följa undervisningen på engelska.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om abort, fosterdiagnostik, blodtransfusion, försöks- djursanvändning och dylikt. Vissa personer kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. Den som vill genomgå läkarutbildning har dock skyldighet att inhämta kunskaper inom de inom programmet förekommande områdena.

Hälso- och vaccinationsprogram
De studerande erbjuds att genomgå ett hälso- och vaccinationsprogram under utbildningen. Att avstå från att genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet medför att den studerande ej kan delta i den kliniska tjänstgöringen och således ej kan få kliniska kurser godkända.

Plagiatpolicy
Umeå universitet har en plagiatpolicy som finns tillgänglig universitetets hemsida. http://www.student.umu.se/digitalAssets/13/13784_bro_2005674_fusk.pdf

Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet
Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet återfinns på universitetets hemsida.

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2012 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för läkarutbildningen beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.

Urval
Antagningen sker i tre urvalsgrupper:
1. 34% av platserna - antagning i betygskvotgrupperna. Umeå universitet har beslutat att vid antagningen till läkarprogrammet från och med höstterminen 2006 använda giltigt högskoleprov som skiljekriterium vid lika meriter i betygsurvalet.
2. 33 % av platserna - antagning i högskoleprovsgruppen
3. 33 % av platserna - särskilt urval, se nedan

Särskilt urval:
Sökande i det särskilda urvalet delas in i tre undergrupper:
1) Sökande med gymnasiebetyg och högskoleprov: 27 %
Meritvärdering inom grupp 1 görs genom att de sökande rangordnas utifrån ett alternativt meritvärde som tas fram genom att den sökandes resultat på högskoleprovet adderas till meritvärdet i betyget från gymnasiet (inkl eventuellt kompletterande betyg) delat med 10. Formeln lyder alltså: [ alternativt meritvärde ] =  [högskoleprovsresultat] +  [ meritvärdet från gymnasiet / 10 ].
2) Sökande med svensk doktorsexamen (motsvarande): 3 %.
3) Sökande med legitimation som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, psykolog, psykoterapeut eller med socionomexamen, och som har 5 års dokumenterad erfarenhet i yrket: 3%.

Meritvärdering inom grupp 2 och 3 baseras på högskoleprovsresultatet. Vid lika högskoleprovsresultat avgör lotten.
 

Studieplan

Giltig från: HT14

Termin 1

3MK006

Introduktionskurs 3 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

3MK008

Cellens struktur och funktion 27 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Termin 2

3BM026

Organsystemens struktur och funktion 46,5 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Under termin 2 läses 30 hp av kursen Organstystemets struktur och funktion och resterande 16,5 hp under termin 3.

Termin 3

3BM026

Organsystemens struktur och funktion 46,5 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Under termin 3 läses 16,5  hp av kursen Organstystemets struktur och funktion och  under termin 2 har man läst 30 hp av kursen.

3MB029

Attack och försvar 13,5 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

3ME074

Sjukdomslära, symtom och diagnostik 30 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 5

3ME081

Klinisk propedeutik inklusive kliniska undersökningsmetoder och medicinsk psykologi 30 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

3ME071

Klinisk baskurs 1 , inriktning medicin , 30hp 30 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 7

3KI003

Klinisk baskurs 2, inriktning kirurgi 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Termin 8

3IS006

Klinisk baskurs 3 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Termin 9

3ME073

Huvudkursen 30 hp

Avancerad nivå

Termin 10

3ME076

Examensarbete 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Termin 11

3ME072

Kvinna-Barn 30 hp

Avancerad nivå

Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav