Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Tandläkarprogrammet, 300 hp

Engelskt namn: Dentistry Programme

Denna utbildningsplan gäller: VT10 och fram till HT18 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: OYTAL

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 513-2790-11

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningsråd, 2010-01-01

Behörighetskrav

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

Examen

Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery) omfattas av 300 högskolepoäng.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå
Högskolelagens 1 kap 8 §
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på avancerad nivå skall utveckla studenternas

 •  förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 •  förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 •  beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Högskolelagens 1 kap 9 §
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Lag (2006:173) (SFS nr: 1992:1434 uppdaterad t.o.m SFS 2006:173)

Nationella mål för aktuell examen

För tandläkarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandläkare.
Kunskap och förståelse
För tandläkarexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För tandläkarexamen skall studenten
visa förmåga att självständigt diagnostisera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandläkarexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Examensarbete
För tandläkarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.
Övrigt
För tandläkarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
(SFS nr 1993:100, ändring införd t.o.m SFS 2006:1053)

Lokala mål för aktuell examen

Efter genomgången tandläkarexamen skall studenten visa att han/hon är förberedd för arbetslivets villkor inklusive insikt i ledarskap och gruppdynamik, ha kännedom om risker för och förebyggande av belastningsskador samt ha tillägnat sig fördjupad kunskap om tandläkarens professionella roll.

Examinationsformer

Prov anordnas i allmänhet i slutet av en kurs. I varje kurs ingår en eller flera examinationer. Examinationsformerna varierar beroende på kursens karaktär, omfattning och uppläggning. Även kliniska prov förekommer. Examinationen kan avse hel eller del av kurs. Den kan vara muntlig, skriftlig eller praktisk, och kan genomföras individuellt eller i grupp. De examinationsformer som gäller anges i respektive kursplan.
Student som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle skall beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut skall prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart.
Student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då ämnet har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar.
För varje kurs finns en begränsning i antalet prov. En student som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas eller på eget initiativ ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. En student som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas i enlighet med Högskolelagen 1 kap 4§.
Student som underkänts i en klinisk/praktisk del av en kurs får möjlighet att göra om den delen en gång i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §.
Studievägledning skall erbjudas en student som underkänts upprepade gånger i en eller flera kurser.

Betyg

Vid sammantagen bedömning skall hänsyn tas till studentens kunskaper och förmåga till självständig och kritisk bedömning samt till förmåga att självständigt lösa problem. Vid granskning av studentens kliniska kunskaper och prestationer skall hänsyn tas både till kliniska färdigheter och förhållningssätt till patienten (se resp. kursplan).
Betyg sätts på genomgången kurs. Som betyg skall användas något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. Betyg bestäms av programrådet särskilt utsedd examinator.

Tillgodoräknande

Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövningen sker i samråd med kursansvarig. Anhållan om tillgodoräknande lämnas till programrådet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.
Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till Registrator, Umeå universitet, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.

Allmänt

Studiegången är bunden, vilket innebär att ämnena skall läsas i den ordning som föreskrivs i utbildningsplanen. I vissa fall kan dispens medges från detta krav.
Utbildningen inleds med studier av basmedicinska ämnen och parallellt med dessa löper en klinisk strimma. Därefter följer studier av till odontologin knutna ämnen samt gradvis ökande inslag av klinisk träning. Den kliniska träningen omfattar patientbehandling under handledning. Stor vikt läggs vid individens professionella utveckling. Under utbildningen genomförs vetenskapliga projekt.

Valbar kurs
Studenten har platsgaranti på ett urval av kurser, dock inte med platsgaranti på förstahandsvalet. Tillgängliga valbara kurser presenteras på utbildningens hemsida.
En valbar kurs ska vara inriktad mot något av de mål som anges i examensbeskrivningen. Om tillgodoräknande av valbar kurs önskas ska något av följande kriterier uppfyllas: Fördjupningskurser i kliniskt odontologiska eller kliniskt medicinska ämnen. Alternativt kurser i beteende vetenskap, ledarskap, företagsekonomi/vårdekonomi eller folkhälsovetenskap/epidemiologi.
Kurser vars innehåll och djup motsvara någon av övriga kurser som ges på tandläkarprogrammet kan inte tillgodoräknas.

Programöversikt

Termin T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Totala poäng
Kurser                      
Introduktion till tandl.utb. 3                   3
Med.biokemi och cellbiologi 15                   15
Morfologi 10                   10
Professionell utveckling 2 3 3 4 2 1         15
Fysiologi/farmakologi   10                 10
Mikrobiologi,immun,virologi   10                 10
Allmän och oral patologi     7 3             11
Oral- o kraniofacialbiologi     13               13
Tandanatomi   2                 2
Orala infektionssjukdomar   5                 5
Odont materialvetenskap     7 12 6           25
Klinisk oral fysiologi         6 3 1       11
Oral diagn.radiologi       9         2   11
Endodonti           5 3 2 2 1 12
Kariologi         4 9 6       19
Parodontlogi         4 3 3 2     12
Psykologi/psykiatri         3           3
Vetenskaplig metodik       1 2   1 1     5
Protetik           8 6 2 2   18
Allmän vuxen tandvård               2 3 3 8
Oral kirurgi         3     7     10
TSB             4 1 3   8
Stadieexamination             2   1   3
Samhällsodontologi                   5 5
Ortodonti               1 3 5 9
Pedodonti                 4 5 9
Examensarbete           1 4 12 11 2 30
Valbar kurs                   8 8
                       
Totalt per termin 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Skälen skall som regel ha uppkommit efter det att anmälan lämnats in. Ansökan om anstånd och intyg som styrker de åberopade skälen skall senast tre veckor efter terminsstart ha kommit in till StudentCentrum/antagningen vid Umeå universitet. Beslut att avslå en sökandes begäran om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Såväl anmälan som beslut om studieuppehåll skall lämnas skriftligt. I beslutet skall anges när studenten kan återuppta studierna och vilka förutsättningar som gäller för att ta platsen i anspråk. Beslut att avslå en sökandes begäran om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
Skrivelse om överklagande skall ställas till Överklagandenämnden för högskolan men lämnas in till Registrator, Umeå universitet, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkommet överklagande kommer att avvisas.
Om mer än två terminer förflutit sedan senaste kliniska praktik inom programmet, förlorar denna sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurser. (Se respektive kursplan.)
Om utbildningsinnehållet har förändrats under uppehållstiden skall studenten inhämta motsvarande kunskaper innan studierna återupptas.
När studenten som efter ett längre studieuppehåll (mer än två terminer) önskar återinträde prövas formerna av programkommittén i samråd med kursgivare.

Studieuppehåll med platsgaranti
Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet skall berörd fakultetsnämnd/motsvarande besluta om att bevilja platsgaranti för en begränsad tid, normalt en till tre terminer. Med särskilda skäl avses:

 • sjukdom (egen eller egna barns sjukdom)
 • graviditet, föräldraledighet (motsvarande föräldraförsäkringen)
 • militärtjänst
 • studentfackliga uppdrag
 • annat skäl som påverkar studentens möjligheter att fullfölja som påverkar studentens möjligheter att fullfölja programmet i normal tid. Skälet till studieuppehållet ska vara styrkt med intyg.
En student som anmält studieuppehåll men ej beviljats platsgaranti vid återkomst (studieavbrott/ studieuppehåll utan platsgaranti) ska ansöka om antagning till senare del av program då han/hon önskar fortsätta studierna och antas i mån av plats.

Studieavbrott

Studieavbrott kan vara anmält i förväg av studenten eller konstaterat av universitetet. Studieavbrott innebär att studentens rätt till aktuell utbildningsplats upphör eftersom antagning alltid gäller ett visst kurs- eller programtillfälle.
Den som avbrutit programutbildningen där hon/han en gång varit registrerad och önskar återuppta studierna ska, efter ansökan om antagning till senare del på program, erbjudas plats på denna under förutsättning att där finns ledig studieplats samt att hon/han uppfyller ställda förkunskapskrav.
En student som vill avbryta sina studier kan när som helst meddela studieavbrott. Om en student inte registrerar sig på en kurs eller inte anmäler avsikt att återuppta studierna efter studieuppehåll kan fakulteten, senast tre veckor in på terminen konstatera studieavbrott.
Student som lämnar utbildningen bör uppmanas att meddela studieavbrott.

Återupptagande av studier
En student som önskar återuppta studierna skall ansöka om studieplats, senast 15 april för återupptagande av studierna till höstterminen och senast den 15 oktober till vårterminen.
Prioritetsordning vid återupptagande av studier och studieortsbyte:

 1. Student som beviljats studieuppehåll med platsgaranti
 2. Student som beviljats studieuppehåll utan platsgaranti
 3. Student som avbrutit studierna utan att begära studieuppehåll (studieavbrott)
 4. Student som ansökt om att få byta studieort till Umeå
I de fall student inte kan skiljas åt gäller lottning.

Avrådan

Om den hos lärare, programansvarig eller utbildningsledning uppstår tveksamhet om studentens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva det yrke utbildningen förbereder för bör studenten avrådas från fortsatta studier inom programmet. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av utbildningsansvariga i samråd med lärare, studievägledare och studenten i fråga.

Övrigt

Tröskelkrav
Student som läst i föreskriven takt har alltid garanterad plats under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda. För registrering på ny kurs skall studenten uppfylla de förkunskapskrav som gäller för aktuell kurs (se respektive kursplan)
Därutöver gäller särskilda förkunskapskrav:

 • att studenten skall ha uppnått 30 högskolepoäng.
 • att studenten skall ha uppnått 60 högskolepoäng för att få påbörja utbildning på termin 4.
 • att samtliga kurser/delkurser på terminerna 1-4, skall vara tenterade och godkända för att få påbörja utbildning på termin 6.
 • att studenten skall vara godkänd i stadieexaminationen på termin 7 för att få påbörja termin 8.
Begränsning av klinisk tjänstgöring
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 • Student som inte uppnått erforderliga kliniska kunskaper och underkänts i stadieexamination termin 7 kan ansöka om kursplats på termin 6 och/eller 7 för ytterligare klinisk träning. Ansökan tillsänds programrådet för odontologiska program.
 • Student som beviljats förnyad kursplats och som därefter underkänts i stadieexamination på termin 7 erhåller ingen ytterligare kursplats för klinisk träning på termin 6 eller 7 i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap. 21 §.
Dispens
Dispens från tillträdeskrav (registrering på ny studietermin) kan sökas hos berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation.
Studieortsbyte
Byte till tandläkarprogrammet i Umeå från annan studieort kan beviljas om studierna genomförts i normal takt och att samtliga kurser är godkända, samt om ledig studieplats finns. Ansökan inlämnas senast 15 april avseende höstterminen och 15 oktober avseende vårterminen. Prioriteringsordningen vid studieortsbyte är densamma som vid återupptagande av studier (se ovan).

Studieplan

Giltig från: VT10

Termin 1

3BM009

Introduktion till tandläkarutbildningen 3 hp

Grundnivå

Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

3BK014

Medicinsk biokemi och cellbiologi 15 hp

Grundnivå

Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

3BM005

Morfologi 10 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

3ME062, Proffesionell utveckling är fördelade på 6 terminer.
Under termin 1 läser man 2 högskolepoäng av 15 högskolepoäng.

Termin 2

3ME062, Proffesionell utveckling är fördelade på 6 terminer.
Under termin 2 läser man 3 högskolepoäng av 15 högskolepoäng.

3BM003

Fysiologi och farmakologi 10 hp

Grundnivå

Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3MI000

Mikrobiologi, immunologi och virologi 10 hp

Grundnivå

Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OD032

Tandanatomi 2 hp

Grundnivå

Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3OT113

Orala infektionssjukdomar 5 hp

Grundnivå

Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 3

3ME062, Proffesionell utveckling är fördelade på 6 terminer.
Under termin 3 läser man 3 högskolepoäng av 15 högskolepoäng.

3ME063, Allmän och oral patologi är fördelade på 2 terminer.
Under termin 3 läser man 7 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3BM006

Oral och kraniofacial biologi 13 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

3OT066, Odontologisk materialvetenskap är fördelade på 3 terminer.
Under termin 3 läser man 7 högskolepoäng av 25 högskolepoäng.

Termin 4

3ME062, Proffesionell utveckling är fördelade på 6 terminer.
Under termin 4 läser man 4 högskolepoäng av 15 högskolepoäng.

3ME063, Allmän och oral patologi är fördelade på 2 terminer.
Under termin 4 läser man 4 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3OT066, Odontologisk materialvetenskap är fördelade på 3 terminer.
Under termin 4 läser man 12 högskolepoäng av 25 högskolepoäng.

3OD036, Oral diagnostisk radiologi är fördelade på 2 terminer.
Under termin 4 läser man 9 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3ME017, Vetenskaplig metodik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 4 läser man 1 högskolepoäng av 5 högskolepoäng.

Termin 5

3ME062, Proffesionell utveckling är fördelade på 6 terminer.
Under termin 5 läser man 2 högskolepoäng av 15 högskolepoäng.

3OT066, Odontologisk materialvetenskap är fördelade på 3 terminer.
Under termin 5 läser man 6 högskolepoäng av 25 högskolepoäng.

3OT065, Klinisk oral fysiologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 5 läser man 6 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3CA001, Kariologi är fördelade på 3 terminer.
Under termin 5 läser man 4 högskolepoäng av 19 högskolepoäng.

3OT080, Parodontologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 5 läser man 4 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3OD010

Psykologi/psykiatri 3 hp

Grundnivå

Odontologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

3ME017, Vetenskaplig metodik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 5 läser man 2 högskolepoäng av 5 högskolepoäng.

3OT109, Oral kirurgi är fördelade på 2 terminer.
Under termin 5 läser man 3 högskolepoäng av 10 högskolepoäng.

Termin 6

3ME062, Proffesionell utveckling är fördelade på 6 terminer.
Under termin 6 läser man 1 högskolepoäng av 15 högskolepoäng.

3OT065, Klinisk oral fysiologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 6 läser man 3 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3EN001, Endodonti är fördelade på 5 terminer.
Under termin 6 läser man 5 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3CA001, Kariologi är fördelade på 3 terminer.
Under termin 6 läser man 9 högskolepoäng av 19 högskolepoäng.

3OT080, Parodontologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 6 läser man 3 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3PR009, Protetik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 6 läser man 8 högskolepoäng av 18 högskolepoäng.

3ME059, Examensarbete är fördelade på 5 terminer.
Under termin 6 läser man 1 högskolepoäng av 30 högskolepoäng.

Termin 7

3OT065, Klinisk oral fysiologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 7 läser man 1 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3EN001, Endodonti är fördelade på 5 terminer.
Under termin 7 läser man 3 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3CA001, Kariologi är fördelade på 3 terminer.
Under termin 7 läser man 6 högskolepoäng av 19 högskolepoäng.

3OT080, Parodontologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 7 läser man 3 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3ME017, Vetenskaplig metodik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 7 läser man 1 högskolepoäng av 5 högskolepoäng.

3PR009, Protetik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 7 läser man 6 högskolepoäng av 18 högskolepoäng.

3OD038, Tandvård för patienter med särskilda behov är fördelade på 3 terminer.
Under termin 7 läser man 4 högskolepoäng av 8 högskolepoäng.

3OT083, Stadieexamination är fördelade på 2 terminer.
Under termin 7 läser man 2 högskolepoäng av 3 högskolepoäng.

3ME059, Examensarbete är fördelade på 5 terminer.
Under termin 7 läser man 4 högskolepoäng av 30 högskolepoäng.

Termin 8

3EN001, Endodonti är fördelade på 5 terminer.
Under termin 8 läser man 2 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3OT080, Parodontologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 8 läser man 2 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3ME017, Vetenskaplig metodik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 8 läser man 1 högskolepoäng av 5 högskolepoäng.

3PR009, Protetik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 8 läser man 2 högskolepoäng av 18 högskolepoäng.

3OD014, Allmän vuxentandvård är fördelade på 3 terminer.
Under termin 8 läser man 2 högskolepoäng av 8 högskolepoäng.

3OT109, Oral kirurgi är fördelade på 2 terminer.
Under termin 8 läser man 7 högskolepoäng av 10 högskolepoäng.

3OD038, Tandvård för patienter med särskilda behov är fördelade på 3 terminer.
Under termin 8 läser man 1 högskolepoäng av 8 högskolepoäng.

3OT071, Ortodonti är fördelade på 3 terminer.
Under termin 8 läser man 1 högskolepoäng av 9 högskolepoäng.

3ME059, Examensarbete är fördelade på 5 terminer.
Under termin 8 läser man 12 högskolepoäng av 30 högskolepoäng.

Termin 9

3OD036, Oral diagnostisk radiologi är fördelade på 2 terminer.
Under termin 9 läser man 2 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3EN001, Endodonti är fördelade på 5 terminer.
Under termin 9 läser man 1 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3PR009, Protetik är fördelade på 4 terminer.
Under termin 9 läser man 2 högskolepoäng av 18 högskolepoäng.

3OD014, Allmän vuxentandvård är fördelade på 3 terminer.
Under termin 9 läser man 3 högskolepoäng av 8 högskolepoäng.

3OD038, Tandvård för patienter med särskilda behov är fördelade på 3 terminer.
Under termin 9 läser man 3 högskolepoäng av 8 högskolepoäng.

3OT083, Stadieexamination är fördelade på 2 terminer.
Under termin 9 läser man 1 högskolepoäng av 3 högskolepoäng.

3OT071, Ortodonti är fördelade på 3 terminer.
Under termin 9 läser man 3 högskolepoäng av 9 högskolepoäng.

3OT081, Pedodonti är fördelade på 2 terminer.
Under termin 9 läser man 4 högskolepoäng av 9 högskolepoäng.

3ME059, Examensarbete är fördelade på 5 terminer.
Under termin 9 läser man 11 högskolepoäng av 30 högskolepoäng.

Termin 10

3OT065, Klinisk oral fysiologi är fördelade på 4 terminer.
Under termin 10 läser man 1 högskolepoäng av 11 högskolepoäng.

3EN001, Endodonti är fördelade på 5 terminer.
Under termin 10 läser man 1 högskolepoäng av 12 högskolepoäng.

3OD014, Allmän vuxentandvård är fördelade på 3 terminer.
Under termin 10 läser man 3 högskolepoäng av 8 högskolepoäng.

3OT012

Samhällsodontologi 5 hp

Avancerad nivå

Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

3OT071, Ortodonti är fördelade på 3 terminer.
Under termin 10 läser man 5 högskolepoäng av 9 högskolepoäng.

3OT081, Pedodonti är fördelade på 2 terminer.
Under termin 10 läser man 5 högskolepoäng av 9 högskolepoäng.

3ME059, Examensarbete är fördelade på 5 terminer.
Under termin 10 läser man 2 högskolepoäng av 30 högskolepoäng.

Valbar kurs 8 högskolepoäng