Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Marketing

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och fram till HT16 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SAMAM

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 512-101-13

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolan, 2011-11-16

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i företagsekonomi, varav minst 7,5 högskolepoäng i marknadsföring samt 7,5 högskolepoäng grundläggande statistik/matematik. (statistik är rekommenderat). Därutöver krävs En B och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Examen

Examen (magister): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en ekonomie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Ekonomie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet företagsekonomi (Business Administration). Inriktning: Marknadsföring (Marketing)

Examen (master): Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en ekonomie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Ekonomie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet företagsekonomi (Business Administration). Inriktning: Marknadsföring (Marketing)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Högskolelagen 1 kap 9 §)

Nationella mål för aktuell examen

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
– Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Magisterexamen
De förväntade studieresultaten för programmet är att studenten efter avslutat program skall kunna;
– identifiera och lösa företags- och samhällsekonomiska problem inom näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer både nationellt och internationellt.
– utveckla en förmåga att arbeta i marknadföringssfunktionen inom företag och organisationer.
– planera, genomföra samt presentera, i både skriftlig och muntlig form, en större undersökning i en företags- eller organisationskontext med hjälp av vetenskapliga arbetsmetoder.

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Masterexamen
De förväntade studieresultaten för programmet är att studenten efter avslutat program ska kunna;
– kritiskt analysera konsumentbeteende,
– utvärdera olika undersökningsmetoder som kan användas för att samla in, bearbeta och analysera information från konsumentundersökningar och konkurrensanalyser,
– formulera strategier och konkurrensbeslut baserade på integrerad marknadsforskning, ledningsrapporter från företags informationssystem och marknadsteori,
– praktiskt använda statistiska och analytiska tekniker i design och implementering av marknads strategier,
– integrera divergerande kunskapsfält för beslutsfattande i företag och organisationer,
– ha utvecklat ledarskapsfärdigheter som underlättar organisationsövergripande analyser och lösning av ledningsrelaterade problem,
– i både i skriftlig och i muntlig form planera, genomföra samt presentera en större undersökning i en företags- eller organisationskontext med hjälp av vetenskapliga arbetsmetoder,

Den studerande skall också
– visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde och
– visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Skriftliga tentamina, muntliga seminarier, studiebesök och skriftliga PM är examinationsformer som kan komma att användas inom programmet. För med detaljerad information se kursplan för aktuell kurs.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Studenter på detta program har garanterad plats på alla obligatoriska kurser inom programmet. När det gäller valbara kurser så har studenten garanterad plats på ett antal olika kurser motsvarande heltidsstudier men studenten är inte garanterad att få sitt förstahandsval. Valfria kurser sökes i konkurrens med andra studenter. För att kunna antas måste studenten uppfylla kursens förkunskapskrav. Kursplanen för varje kurs beskriver förkunskapskraven.

Läsperioder
Programmet är tvåårigt och består av fyra terminer om vardera ca 20 veckor. Programmet startar enbart på höstterminen och ges som heltidsstudier. Varje termin är indelad i fyra moment utom de terminer då studenten skriver uppsats då en 15 högskolepoäng uppsats är ett moment och en 30 högskolepoäng uppsats också är ett moment.

Parallella och seriella kurser.
Alla kurser ges seriellt.

Undervisning och lärandeformer
Med undantag för några valbara kurser så ges hela programmet på engelska.

Programöversikt
Av program översikten framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programvägledare. Kurserna läses i den ordning som anges nedan. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur det enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Programöversikt - masterexamen
Semester 1

Consumer Behavior, Advanced Market Analyses and Executive Decision Making
30 ECTS

Semester 2
Electives* 30 ECTS

Semester 3
Method 7,5 ECTS
Electives in Business Administration on advanced level 15 ECTS
Current trends in Business Administration 7,5 ECTS

Semester 4
Master Thesis 30 ECTSProgramöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier mot masterexamen)
Semester 1
Consumer Behavior, Advanced Market Analyses and Executive Decision Making
30 ECTS

Semester 2
Electives* 15 ECTS
Master Thesis 15 ECTS
»»»» Master´s Degree (60 credits, eligible for doctoral studies)


Semester 3  (för fortsatta studier mot masterexamen)
Method 7,5 ECTS
Electives in Business Administration on advanced level 15 ECTS
Current trends in Business Administration 7,5 ECTS

Semester 4  (för fortsatta studier mot masterexamen)
Electives* 15 ECTS
Master Thesis 15 ECTS
»»»» Master´s Degree (120 credits)

*Electives: You are guaranteed a seat at any of the courses in Business Administration. It is however also possible to take elective courses in any subject at undergraudate and advanced level at Umeå University provided that you are eligible and provided there are seats avaliable.


Valbara kurser
Studenten är garanterad plats på ett utbud av valbara kurser motsvarande heltidsstudier, men han/hon är inte garanterad sitt förstahandsval av valbarkurs. Valet av valbar kurs görs i samråd med programvägledaren i början av höstterminen. Platsgaranti gäller enbart om studenten uppfyller förkunskapskraven som beskrivs i kursplanen för respektive kurs. Ämnena; nationalekonomi, ekonomisk historia, statistik och juridik erbjuder också ett antal valbara heltidskurser på grundläggande nivå med platsgaranti.
De olika valbara kurserna presenteras på följande webbsida: http://www.usbe.umu.se/utbildning/program/programsida/?currentView=UMUarticleView&contentId=123820&code=SAMAM&t=p

Fria kurser
Valfria kurser sökes i konkurrens med andra studenter. Valfria kurser från andra universitet/högskolor kan inkluderas. De valfria/valbara kurserna vid Umeå universitet återfinns på följande webbsida:
Kurser som erbjuds på svenska http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/masterprogram/ För enbart kurser som ges på engelska väljer man ”In English” på ovanstående webbsida.

Examensarbete/Självständigt arbete
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring eller motsvarande från utländsk utbildning.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.