Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Vårdadministrativa programmet, 180 hp

Engelskt namn: Program in Health Care Administration

Denna utbildningsplan gäller: HT14 och fram till HT16 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: SGVAD

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 512-1839-13

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-11

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. För studier under valbar/valfri termin gäller eventuellt särskilda behörighetskrav för vissa ämnen. Den studerande kan dock välja ämnen där endast grundläggande behörighet krävs.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en kandidatexamen med huvudområde statsvetenskap eller ekonomisk historia med inriktning mot vårdadministration. Det är även möjligt att ta ut en högskoleexamen, 120 hp, i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/. Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i något av huvudområdena statsvetenskap (Political Science) eller ekonomisk historia (Economic History) med inriktning mot vårdadministration (Health Care Administration).
Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas i huvudområdet statsvetenskap (Political Science) eller ekonomisk historia (Economic History) med inriktning mot vårdadministration (Health Care Administration).
 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål för högskoleexamen
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grunder, kunskap om tillämpliga metoder användbara inom området, fördjupning inom någon del av huvudområdet samt god orientering om hur man behandlar olika aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det huvudområde som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 
Nationella mål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

För att erhålla en högskoleexamen med inriktning mot vårdadministration skall den studerande:
– visa kompetens avseende hälso- och sjukvårdssektorns ekonomi, politik, styrning och struktur, interna processer och utveckling, inklusive genus och hierarkiska relationers betydelse inom sektorn, samt de juridiska ramar som råder för verksamheten
– behärska vårddokumentation, journalhantering och webbdesign
– behärska grundläggande statistiska metoder
– visa förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
– visa förmåga att kommunicera på medicinsk engelska samt behärska medicinsk terminologi både i tal och skrift.

För att erhålla en kandidatexamen med inriktning mot vårdadministration skall den studerande:
– visa kompetens avseende hälso- och sjukvårdssektorns ekonomi, politik, styrning och struktur, interna processer och utveckling, inklusive genus och hierarkiska relationers betydelse inom sektorn, samt de juridiska ramar som råder för verksamheten
– behärska vårddokumentation, journalhantering och webbdesign
– behärska grundläggande statistiska metoder
– visa förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
– visa förmåga att kommunicera på medicinsk engelska samt behärska medicinsk terminologi både i tal och skrift.
Studenten skall också:
– ha förvärvat en förmåga att utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv identifiera, strukturera och analysera problem, förstå grundläggande sammanhang samt kunna växla mellan olika samhällsvetenskapliga perspektiv,
– vara väl orienterad inom minst ett samhällsvetenskapligt ämne,
– ha förvärvat en förmåga till kritisk granskning av vetenskapliga texter, till självständig hållning till skilda vetenskapliga traditioner inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena samt förvärvat kvalificerade kunskaper i skriftlig och muntlig framställning.
 

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
 

Allmänt

Utbildningen är inriktadt mot vårddokumentation, journalhantering, sjukvårdsjuridik, sekretess och IT-användning. Dessutom ingår anatomiska begrepp och medicinsk engelska. Programmet syftar till att ge studenten såväl generella som specifika färdigheter för administration samt analys- och utredningsarbete inom hälso- och sjukvård i både offentlig och privat regi. Utbildningen ger kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och funktion historiskt och i nutid. Den ger också kunskap om hur hälso- och sjukvården fungerar genom lagstiftning och ekonomisk styrning. Styrmodeller inom hälso- och sjukvård samt förvaltningens förändrade organisering och utveckling uppmärksammas särskilt. Även förståelse för hur arbetsdelning och genusarbetsdelning har sett ut över tid samt hur detta uttrycks mellan sjukvårdens olika yrkeskategorier ingår i utbildningen. Utbildningen ger också färdigheter i utredningsteknik och webbdesign.

I programmet ingår även praktik där studenterna får prova på arbetet i olika verksamheter. Praktik ordnas i samråd med Institutionen för geografi och ekonomisk historia. Programmet är nätburet men vissa campusträffar kommer att ske. Studenterna står själva för eventuella kostnader i samband med träffarna.
Praktikplatserna kommer att erbjudas vid Västerbottens landsting. För studerande som är bosatt i annat landsting än Västerbotten eftersträvas praktikplats på hemorten.

Under termin 5 läses motsvarande kurser om 30 hp i valfritt ämne.  Då en relativ stor mängd kurser inom ramen för utbildningens tvärvetenskapliga grund kan vara aktuella, är det lämpligt att studievägledare på respektive ämne för ekonomisk historia eller statsvetenskap kontaktas. Detta för att kunna få individuell vägledning ifråga om val av lämpliga kurser under programmets femte termin.
Inom ramen för de valfria kurspoängen kan studenten tillgodoräkna sig alla avslutade kurser som ges på högskole-/universitetsnivå. Dock saknas platsgaranti på de valfria kurserna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) i statsvetenskap eller ekonomisk historia med inriktning mot vårdadministration. Arbetet ska omfatta minst 7,5 högskolepoäng.
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap eller ekonomisk historia med inriktning mot vårdadministration.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
 

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.
 

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.
 

Studieplan

Giltig från: HT14

Termin 1

2SV043

Vårdens administration, organisation och politik 15 hp

Grundnivå

Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

2JU084

Sjukvårdens juridik och journalhantering 15 hp

Grundnivå

Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

2EH031

Vård, samhälle och hälsoekonomi 15 hp

Grundnivå

Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

2SV055

Miljöpraktik 15 hp

Grundnivå

Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Ekonomisk historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

3AN004

Svensk och engelsk medicinsk terminologi 15 hp

Grundnivå

Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

2ST045

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi 15 hp

Grundnivå

Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

2SV046

Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp

Grundnivå

Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Ekonomisk historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Webbdesign och fördjupningsarbete, ekonomisk historia 15 hp
Obligatorisk
Eller
Webbdesign och fördjupningsarbete, statsvetenskap15 hp
Obligatorisk

Efter avklarade kurser år ett och år två finns möjlighet att ta högskoleexamen med inriktning mot vårdadministration.

Termin 5

Valbara/valfria kurser 30 hp

Termin 6

Valbar fördjupning i ekonomisk historia eller statsvetenskap med inriktning mot vårdadministration 30 hp