Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i Fysik och tillämpad matematik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science in Physics and Applied Mathematics

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och tillsvidare

Programkod: TGFTM

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 513-1352-13

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-10-08

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en naturvetenskaplig kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Naturvetenskaplig kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet fysik (Physics).
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science (120 credits). Examen utfärdas i huvudområdet matematik (Mathematics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

HL 8 § Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

För naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet fysik vid Umeå universitet skall
studenten utöver de nationella målen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskaper i matematik som är viktiga för fysik samt ha kunskaper i angränsande ämnen till fysiken som är viktiga för framtida yrkesverksamhet


Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
 • kunna välja metoder för att planera och genomföra fysikaliska experiment samt värdera erhållna resultat,
 • med matematiska modeller kunna beskriva fysikaliska företeelser samt bedöma dessa modellers tillämpbarhet och begränsning,
 • inom en uppställd modell med tillämplig metod kunna genomföra beräkningar samt tolka och värdera resultaten,
 • kunna tillgodogöra sig information inom fysikområdet på engelska och svenska

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är skriftligt och/eller muntligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, skriftliga och/eller muntliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos institutionens prefekt begära att annan betygssättande lärare utses.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Under utbildningen väljer man att profilera sig mot antingen fysik eller matematik. De första två terminerna är gemensamma och består av matematik, datavetenskap, fysik och matematisk statistik.  Det är möjligt att byta ut vissa av de rekommenderade kurserna nedan så länge som de valda kurserna uppfyller kraven för den examen den studerande vill ta ut. Det är till exempel möjligt att läsa fler kurser i matematisk statistik än vad som rekommenderas nedan.

Baskurser
På baskurserna har studenten platsgaranti.
 

Kurs Poäng    Kurskod    Huvudområde
Matematiska verktyg 7,5 5MA026    Matematik
Endimensionell analys 1    7,5 5MA125 Matematik
Endimensionell analys 2 7,5 5MA126 Matematik
Linjär algebra 7,5 5MA019 Matematik
Flervariabelanalys 7,5 5MA144 Matematik
Statistik för naturvetare 7,5 5MS044 Matematik/Matematisk statistik
Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 5DV104 Datavetenskap
Klassisk mekanik A 7,5 5FY040    FysikProgramöversikt
De första två terminerna är gemensamma för profilerna.
 
Termin 1
Höst
Matematiska
verktyg
Programmerings-
teknik med C
och Matlab
Endimensionell-
analys 1
Endimensionell-
analys 2
Termin 2
Vår
Linjär
algebra
Flervariabel-
analys
Klassisk mekanik
Statistik för naturvetare


Rekommenderad studiegång för profil mot kandidatexamen i fysik
Termin 3
Höst
Fysikens matematiska metoder Termodynamik
Teknisk beräkningsvetenskap I Mekanik II
Termin 4
Vår
Vågrörelselära Analytisk mekanik
Elektromagnetism Analog kretsteknik
Kvantfysik
Termin 5
Höst
Kvantmekanikens grunder Grundläggande mätteknik
Elektrodynamik med vektoranalys Valfri kurs
Termin 6
Vår
Statistisk fysik Fasta tillståndets
fysik
Examensarbete
Anm: Studenter som planerar att läsa vidare mot sjukhusfysikerexamen bör byta ut några av kurserna på termin 5 och 6 mot kurser i strålningsfysik.

Rekommenderad studiegång för profil mot kandidatexamen i matematik
Termin 3
Höst
Fysikens matematiska
metoder
Sannolikhetsteori 1 Statistikteori1

Termin 4
Vår

 
Introduktion till diskret matematik Matematiska projekt
Komplex analys*/Datastrukturer
och algoritmer
Optimering I
Termin 5
Höst

 
Kvalitetsteknik och försöksplanering Teknisk-vetenskapliga beräkningar 
Valfri kurs Valfri kurs
Termin 6
Vår
Komplex analys*/Datastrukturer 
och algoritmer
Grafteori*/ Algebraiska strukturer**
Examensarbete
Anm: Examensarbetet erbjuds på såväl hel- som halvfart. Studietakten beror på valet av andra kurser.
Anm: Rekommenderade kurser kan i vissa fall läsas på annan termin.

*Ges udda år
**Ges jämna år

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkun­skapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet, som omfattar 15 högskolepoäng, skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport eller uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla ämnesmässig fördjupning inom något av områdena matematik eller fysik. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter gör ett examensarbete gemensamt.

Examensarbetet kan med fördel förläggas utanför universitetet. Arbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet med ansvar för att kravet på ämnesfördjupning uppnås, ska alltid utses.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitet och högskola. Rapporten ska skrivas på antingen svenska eller engelska och innehålla en översättning av titeln och en sammanfattning av rapporten på det andra språket.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskola.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.

Övrigt

Möjlighet till fortsatta studier efter programmet

Masterutbildning
Den som läser de rekommenderade kurserna i profileringen mot matematik är behörig att söka till Masterprogrammet i beräkningsteknik. På motsvarande sätt är den som läst de rekommenderade kurserna i profileringen mot fysik behörig att söka till Masterprogrammet i fysik. Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser och därefter ta ut en masterexamen i matematik eller matematisk statistik.

Sjukhusfysikerutbildning
Den studerande som vill arbeta med fysik inom hälso- och sjukvård kan komplettera sin utbildning med kurser inom området radiofysik och medicinsk teknik, och ta ut en sjukhusfysikerexamen. Lämpligt val av kurser bör ske redan under grundutbildningen för att inte studietiden skall bli längre än nödvändigt.