Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleprogrammet till processoperatör, 120 hp

Engelskt namn: University Diploma Programme for Process Operators

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och fram till HT14 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TGHPR

Högskolepoäng: 120

Diarienummer: 514-928-07

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-21

Behörighetskrav

Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Högskoleexamen översätts på engelska till Higher Education Diploma. Examen utfärdas med inriktningen processoperatör (Process Operator).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Beskrivning av utbildning på grundnivå (1 kap 8 § högskolelagen)

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen skall studenten
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För högskoleexamen som processoperatör vid Umeå universitet skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som processoperatör.

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten

 • visa grundläggande kunskaper inom områdena kemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt processtyrning.
 • visa grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap och arbetsmiljö, produktions- och kvalitetsteknik samt förebyggande underhåll.
 • visa fördjupade kunskaper inom området teknisk processkemi.
 • ha förvärvat kunskapsmässiga och praktiska förutsättningar för att yrkesmässigt arbeta som processoperatör inom massa- och pappersindustrin, den processkemiska industrin, den metallurgiska industrin och den energitekniska industrin.
 • ha förvärvat de kunskaper som erfordras för vidare specialistutbildning inom sin anställning.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten
 • visa färdighet att arbeta med moderna datorbaserade mät- och reglerverktyg för fjärrstyrning av kemiska, metallurgiska och energitekniska processer.
 • visa förmåga att identifiera och formulera problem samt att inhämta den kunskap som erfordras för att lösa dessa problem.
 • visa förmåga att tekniskt kunna tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper.
 • visa förmåga att använda ett arbetssätt baserat på beprövad erfarenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • visa förmåga att redovisa kunskaper, planer och uppnådda resultat såväl i tal som skrift.
 •  visa förmåga att samverka och kommunicera med andra med samma yrkesbakgrund och personer med annan bakgrund.
 • visa förmåga att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och slutföra olika typer av projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen som processoperatör skall studenten
 • visa förmåga till ett ansvarsfullt förhållningssätt med avseende på produktionens kvalitet och utrustningens förebyggande underhåll.
 • visa förmåga till ett ansvarsfullt förhållningssätt med avseende på driftparametrarnas betydelse för belastningar på den yttre miljön.
 • visa engagemang för produktions- och kvalitetshöjande projekt, samt projekt som syftar till en hållbar teknikutveckling med minimala miljöbelastningar.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekt begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan U (Underkänd), 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd), samt 5 (Med beröm godkänd). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Denna yrkesförberedande utbildning har som mål att ge en bred kompetens som processoperatör i en modern kemiskt eller energitekniskt anknuten industri, baserad på en hög grad av automation och fjärrkontroll.

Arbetsmarknaden finns framför allt inom pappers- och massaindustrin, den metallurgiska industrin, den kemiska industrin och den energitekniska industrin, men även inom många närliggande branscher såsom gruvindustri, läkemedelsindustri och livsmedelsindustri. Processövervakning och processtyrning, förebyggande underhåll, kontroll av belastningar på inre och yttre miljö samt deltagande i utvecklingsprojekt rörande produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete, är exempel på ansvarskrävande arbetsuppgifter nu och i framtiden.

Utbildningen är inriktad mot att ge de kunskaper och färdigheter i processkemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt statistisk processtyrning som erfordras, för att i ett arbetsteam ansvara för en produktionsenhets kvantitativa och kvalitativa resultat. Utbildningen är vidare, under sin senare del, inriktad mot att ge de kunskaper och den insikt som erfordras för att medge en hög grad av självansvar, delaktighet och medarbetarskap i den framtida anställningen, dvs egenskaper av central rekryteringsfrämjande betydelse inom den moderna industrin.

De laborativa momenten i utbildningen är som regel problemorienterade tillämpningar med industriell anknytning och såväl industripraktik som ett flertal industribesök ingår för att ge inblick i och förståelse för det framtida yrkets krav och möjligheter.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar samt genom handledning i samband med laborationer, projektarbeten och praktik. Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna muntlig och skriftlig redovisning, vilket normalt sker i samband med laborationer och projektarbeten.

Beskrivning av ingående kurser
Utbildningen startar med en Inledande kurs om 7,5 högskolepoäng. Syftet med denna kurs är dels att ge en första inblick i de ansvarsområden som processoperatörsyrket normalt omfattar, och dels att förmedla kunskaper som gör studenten väl förberedd för sina studier till processoperatör. Därefter följer en 7,5 högskolepoängskurs i matematik, vars huvudsakliga syfte är att ge de matematiska kunskaper som erfordras för efterföljande kurser i kemi, energiteknik och elteknik. Kursen Allmän kemi, 12 högskolepoäng, behandlar bland annat begrepp som stökiometri, kinetik, jämvikt och analys, medan de två kurserna i energiteknik, sammanlagt 12 högskolepoäng, tar upp begrepp som termodynamik, turbomaskiner och värmeväxling. Parallellt med dessa kurser läses en kurs i Teknisk engelska, 6 högskolepoäng, som huvudsakligen är inriktad mot att ge träning av muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Därefter följer en kurs i Elteknik, 7,5 högskolepoäng, framför allt omfattande elektronik och syftande till att förmedla kunskaper av betydelse för industriella mät- och reglersystem.Det första läsåret avslutas så med en industriellt förlagd praktikperiod, 7,5 högskolepoäng. Studenten följer här en industrianställd processoperatör i en fullskalig produktionsanläggning, och syftet är ge en förberedelse inför examensarbete och yrkesliv. Kursen kan ge möjlighet till branschprofilering och den avslutas med en muntlig och skriftlig presentation av individuellt erhållna erfarenheter.
Det andra läsåret inleds med en kurs i Teknisk processkemi, 15 högskolepoäng. Här behandlas dels de tekniska tillverkningsprocesser med vars hjälp olika primära kemikalier, metaller, papper och så vidare framställs, dels den apparatur som därvid används, och dels de begränsningsfaktorer i form av säkerhets- och miljöaspekter som därvid måste vara uppfyllda. Kurserna i Statistisk processtyrning och Industriella mät- och reglersystem, om vardera 7,5 högskolepoäng, syftar båda till att ge kunskaper och färdigheter i att fjärrstyra dessa tillverkningsprocesser mot optimal kvalitativ och kvantitativ produktion. De syftar också till att förmedla en helhetsförståelse av de olika processerna, där olika subenheter ses i sitt sammanhang.

Under utbildningens sista termin läggs stor vikt vid kurser av attitydskapande karaktär, dvs självansvar, delaktighet och medarbetarskap. Kursen Förebyggande underhåll, 7,5 högskolepoäng, behandlar moment som organisationsformer för underhåll, drift- och funktionssäkerhet och totalt produktunderhåll medan kursen Ledarskap och arbetsmiljö, 7,5 högskolepoäng, tar upp aspekter som projekt- och teamledarskap, lagar och avtal, samt skydd och säkerhet. Produktions- och kvalitetsteknik, 7,5 högskolepoäng, slutligen, ger kunskaper inom områden som ekonomi, kvalitetsarbete, ledningssystem och logistik.

Utbildningen avslutas med ett industriförlagt självständigt arbete (examensarbete) om 7,5 högskolepoäng som ska innefatta en fördjupning inom något av processoperatörsyrkets normala ansvarsområden. Målet är här att utveckla studentens förmåga att självständigt tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden, samt att öka förmågan att skriftligt och muntligt redovisa en större uppgift. Målet är också att ge kunskap om praktiskt utvecklingsarbete i industriell miljö.

Baskurser

På en baskurs har studenten platsgaranti. De fullständiga kraven för examen finns angivna i examensbeskrivningen. Nedan följer en lista på de kurser som ingår i programmet:

5TN005    Inledande kurs för processoperatörer                             7,5 högskolepoäng
5MA060   Matematik för processoperatörer                                     7,5 högskolepoäng
5KE102     Allmän kemi                                                                         12 högskolepoäng
5EN007     Grundläggande energiteknik                                             6 högskolepoäng
5EN034     Tillämpad energiteknik                                                        6 högskolepoäng
1EN015     Teknisk engelska för processoperatörer                          6 högskolepoäng
5EL133      Elteknik                                                                                7,5 högskolepoäng
5TN004     Industriförlagd praktik för processoperatörer                7,5 högskolepoäng
5KE106   Teknisk processkemi                                                            15 högskolepoäng
5MS027   Statistisk processtyrning                                                     7,5 högskolepoäng
5EL135      Industriella mät- och reglersystem                                 7,5 högskolepoäng
5TN001     Förebyggande underhåll                                                  7,5 högskolepoäng
5TN002     Ledarskap och arbetsmiljö                                               7,5 högskolepoäng
5TN003     Produktions- och kvalitetsteknik                                      7,5 högskolepoäng
5TN016   Examensarbete för processoperatörer                            7,5 högskolepoäng

Valbara kurser
Inga valbara kurser

Fria kurser
Inga fria kurser

Programöversikt
Kursernas normala placering i tiden framgår av nedanstående blockschema. Avvikelser och variationer kan dock förekomma från år till år. Observera att det ”Sommarvikariat” som markerats mellan årskurs 1 och 2 varken är ett krav för, eller garanti i, utbildningen.

År 1

Inledande
kurs,
7,5 hp
Matematik,
7,5 hp
Engelska A för studerande på processoperatörsprogrammet, 6 hp Elteknik,
7,5 hp
Industri-
förlagd praktik,
7,5 hp
Allmän kemi, 12 hp Grundläggande
energiteknik,
6 hp
Tillämpad energiteknik,
6 hp

Sommarvikariat

År 2
Teknisk
processkemi, 15 hp
Statistisk
processtyr-
ning, 7,5 hp
Industriella
mät- och
regler-
system,
7,5 hp
Förebyggande
underhåll,
7,5 hp
(Drift och
underhåll, 7,5 hp,
LTU)
Produktions-
och kvalitets-teknik,
7,5 hp
Examens-
arbete,
7,5 hp
Ledarskap
och arbetsmiljö,
7,5 hp

Examensarbete/självständigt arbete

Examensarbetet inom högskoleprogrammet till processoperatör avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 7,5 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innefatta någon form av ämnesmässig fördjupning inom processoperatörsyrkets normala ansvarsområde. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar inom ett dubbelt så omfattande examensarbete. Vid examinationen skall då de enskilda insatserna klart kunna urskiljas.

Examensarbetet skall förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.