Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Engineering Physics

Denna utbildningsplan gäller: HT13 och fram till HT14 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TYCFT

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-1938-12

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-13

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Sjukhusfysik

Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E. Eller: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen teknisk fysik (Engineering Physics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • ha goda baskunskaper och färdigheter i matematik, fysik och datavetenskap med dess tillämpningar,
 • ha fördjupade kunskaper inom något eller några av områdena datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik
 • ha förmåga att löpande tillgodogöra sig teknisk-vetenskapliga publikationer inom det valda profilområdet,
 • ha förståelse för vikten av erfarenhetskunskap och arbetslivsanknytning för den kompletta ingenjörskompetensen,
 • visa grundläggande kunskap om hur man styr och säkerställer kvaliteten i olika organisationer,
 • visa kunskap om hur man arbetar i projekt samt kunskap om projektledarens roll och villkor.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa vilja och förmåga att utföra en arbetsuppgift inom specificerade, ekonomiska, tidsmässiga och miljömässiga ramar,
 • visa förmåga att kunna utveckla en arbetsuppgift,
 • ha tillägnat sig de ingenjörsfärdigheter som uppfyller arbetslivets krav och behov,
 • visa förmåga att behandla ett problem inom ett brett teknikområde med hjälp av modellering och simulering med aktuella metoder och verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förståelse för arbetslivets villkor samt vara medveten om sin roll som förnyare av näringslivet,
 • visa insikt om hur förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas inom näringslivet,
 • ha erfarenhet av att arbeta i projekt både inom högskolan och näringslivet,
 • ha erfarenhet av hur man arbetar med kvalitet inom högskolan och näringslivet.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Det kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos institutionsstyrelse begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och in-lämningsuppgifter är godkända. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd), samt 5 (Med beröm godkänd). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Regler och blankett för tillgodoräknande finns också på teknisk fysiks hemsida:¨
www.physics.umu.se/student/tekniskfysik

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt


Allmänt
Krav för, civilingenjörsexamen i Teknisk fysik vid Umeå universitet anges i examensbeskrivningen. Detta dokument (utbildningsplanen) beskriver programmet generellt, dess fördjupningsprofiler och vilka kurser som per automatik får räknas in i examen. För de studenter som önskar tillgodoräkna sig kurser som inhämtats på annat sätt inom eller utom landet görs, efter ansökan från den studerande, en bedömning av den programansvarige.

En civilingenjör i teknisk fysik är utbildad att utveckla dagens teknik och skapa morgondagens. Utbildningen är bred och studenten lär sig använda sina fysikkunskaper till avancerad problemlösning inom forskning, produkt- och systemutveckling inom såväl universitet/högskolor som näringsliv/samhälle. Teknisk fysik i Umeå är speciellt baserad på två teknikområden: 1) ”Modellering och simulering” (MoSi) och 2) ”Mätteknik” (Mät). Utbildningsprogrammet har antagit CDIO-konceptets filosofi (www.cdio.org) och strävar efter att utbilda studenter till att få en helhetssyn på hela livscykeln för produkter och system i vid mening. Med livscykeln menas hela cykeln från idé/koncept till utveckling, produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. God kontakt med näringslivet och dess arbetsformer fås under hela utbildningen.


Inriktning och profiler
Fördjupning sker under programmets tredje, fjärde och femte år. Möjligheterna att kombinera en personlig och unik profil är stora. Studenten kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera profiler eller välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, radiofysik, rymdfysik och rymdteknik. De fördefinierade profilerna är kurspaket med genomtänkt innehåll och som bygger på programmets specialområden MoSi och Mät. Förkunskapskrav för respektive kurs garanterar progression mellan fördjupningskurserna. Studenter som själva kombinerar eget kurspaket måste planera sin utbildningsväg så att förberedande kurser successivt ger ingång till mer avancerade kurser.

Teknisk fysiks profiler är:

 • Beräkningsfysik
 • Finansiell modellering,
 • Fotonik och nanoteknik,
 • Mätteknik med industriell statistik
 • Rymd- och astrofysik,
 • Sjukhusfysik och medicinsk teknik.
 

Beräkningsfysik
Beräkningsfysik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna inom datorbaserad beräkning/simulering/visualisering och som gör det möjligt att beskriva och analysera komplicerade fenomen, t.ex. luft- och vätskeflöden, optimering av akustik, analys av värmeflöden, analys av röntgen- och satellitbilder, simulering av vädersystem, robotik för autonoma fordon, utveckling av träningssimulatorer för t.ex. sjukvård eller skogsindustri, arbete med visualisering i VR-miljöer, utveckling av datorspel och film.

 
Finansiell modellering
Beslut inom den finansiella marknaden kräver analysmetoder som bygger på goda kunskaper i matematik, matematisk statistik och numeriska metoder. Profilen ger bl.a. färdigheter i att beräkna risk, hantera och analysera data, modellera och simulera samt lösa finansiella problem. Grunden för profilen finns inom fysiken där studentens modelltänk och problemlösningsförmåga tränas. Dessa förmågor är viktiga för att snabbt kunna sätta sig in i finansiella problem och erhålla resultat.
 

Fotonik och nanoteknik
I profilen kan två spår urskiljas:
 • Atomär, molekylär och optisk (AMO) fysik
 • Avancerade material och nanoteknik

Fotonik beskriver hur fotoner används för att mäta, lagra, överföra och skapa energi, ljus och information. Inom nanotekniken manipuleras materia på atomär och molekylär nivå. Profilen ger en gedigen experimentell utbildning i hur ljus kan utnyttjas i olika tillämpningar, och hur avancerade material kan användas för sådana tillämpningar. Bl.a. behandlas laserns funktion, hur spektroskopi kan användas för t.ex. för kemisk analys och miljöövervakning, konstruktion av elektronik baserat på organiska material, hur kvantmekanik kan förklara växelverkan mellan ljus och materia, och hur materials egenskaper förändras när dess storlek närmar sig nanonivå.

 
Mätteknik med industriell statistik
Mätteknik används inom vitt skilda områden som t.ex. energisystem (mätning av t.ex. flöde och temperatur), medicinsk utrustning, satellit- och miljöövervaknings, produktutveckling, processoptimering, processtyrning, kvalitetskontroll och materialforskning, samt för att konkretisera och verifiera teorier, och för att upptäcka och förstå nya fenomen. Profilen ger goda kunskaper i att planera experiment och konstruera olika mätsystem samt att hantera och analysera det erhållna mätdatat för att dra slutsatser.


Sjukhusfysik och medicinsk teknik
I profilen kan två spår urskiljas:
 • Sjukhusfysik
 • Medicinsk teknik

Den tekniska utvecklingen inom vården går snabbt framåt och utrustningarna blir allt mer avancerade. Sverige har tydligt bidragit till en förbättrad sjukvård med uppfinningar såsom pacemakern, hjärt-lungmaskinen, strålkniven och utrustning för ultraljudsdiagnostik. Profilen baseras på fysik och teknik med människan i centrum. Inslag av kemi, biologi, miljö och medicin ingår. Det är ett tydligt fokus på praktiska tillämpningar och utbildningen ges i nära samarbete med sjukvården. För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation som utfärdas av socialstyrelsen. Unikt för Umeå universitet är att studenten kan kombinera en sjukhusfysikerexamen med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.
 

Rymd- och astrofysik
Mer än 99,5% av vårt synliga universum består av plasma, vilket är en gas i huvudsak bestående av joner och elektroner. Inom rymdforskningen studerar man många olika fenomen somt.ex. solens egenskaper, solvindens roll för planeters atmosfärsförlust, kometers sammansättning och skapandet av exoplaneter. Rymdteknik spelar även en stor roll i vårt vardagliga samhälle, t.ex. inom kommunikation, navigation och övervakning av miljö och klimat. Avancerad teknik som ursprungligen varit avsedd för rymdsonder har efter hand visat sig vara mycket användbar på jorden. Profilen behandlar de komplicerade fenomen som kan uppstå i ett plasma samt hur olika metoder kan användas för att förstå dessa och deras inverkan på människa och miljö, samt för att utveckla tekniska tillämpningar.

 
Teknisk fysik motsvarar 5 års heltidsstudier. Utbildningens tre första år ger en bred bas för fortsatt fördjupning. Den normala studievägen är angiven nedan. Notera dock att avvikelser kan förekomma speciellt för studenter som läser Sjukhusfysik.
 
  Ht: Läsperiod 1 Ht: Läsperiod 2 Vt: Läsperiod 3 Vt: Läsperiod 4
År 1 Metoder
och
verktyg
7,5hp
Program-
merings
teknik
med C
och Matlab
7,5hp
Endim
analys 1
7,5hp
Endim
analys 2 7,5hp
Linjär
algebra
7,5hp
Fler-
variabel-analys
7,5hp
Klassisk mekanik
9hp
Statistik för tekniska
fysiker 6hp
År 2 Fysikens
matematiska metoder
15hp
Fysikaliska modellers matematik
10,5hp
Vågfysik och optik 6hp Analytisk mekanik 6hp
Elektromagnetismens grunder 6hp Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5hp
Teknisk beräknings-
vetenskap I 4,5hp
Kvantfysik 4,5 hp
År 3 Kvantmekanik 1 6hp Termodynamik 6hp  Statistisk fysik 4,5hp Fasta tillståndets fysik 10,5hp
Elektro-
dynamik 6hp
Grundläggande mätteknik 7,5hp Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 15hp
Teknisk beräkningsvetenskap II 4,5hp
År 4 Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp
År 5 Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp Examensarbete 30hp

För examen krävs kurser inom projektledning, projektarbete (s.k. ”projektkurser”), hållbar utveckling och allmänna ingenjörsområdet. Nedan följer definitioner av dessa områden.

Definition av projektkurs. En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:
 • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare
 • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap
 • arbetet görs i en tillfälligt skapad projektorganisation
 • arbetet görs inom givna ramar avseende tid, resurs/kostnad och kvalitet/funktionalitet
 • roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik
 • arbetet utförs i grupper om minst 3 studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag. I undantagsfall kan examinator för kurser (i samråd med programansvarig) bevilja undantag från detta villkor.

För ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp ska
 • 4-ca 8 studenter ingå i projektgruppen eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag eller motsvarande,
 • projektgruppens sammansättning inte vara självvald av studenterna.

Dessutom bör det bland projektkurser, eller moment, finnas projekt med
 • projektgrupper bestående av studenter från olika bakgrund, tex olika  utbildningsprogram
 • rollbyten inkluderande överlämning av ansvar
 • förändrade förutsättningar under projektets gång
 • projektgrupper med storlek 4-ca 8 studenter


Definition av projektledning. En kurs eller moment i projektledning syftar till att förmedla kunskap om teorier, modeller och verktyg för att driva och leda projekt i akademiska, industriella och administrativa sammanhang.

Definition av hållbar utveckling.
I ett hållbart samhälle får alla människor sina grundläggande behov tillgodosedda (social hållbarhet), utan att jordens naturresurser utarmas (ekonomisk hållbarhet) eller ekosystemtjänsterna förstörs (ekologisk hållbarhet). En hållbar utveckling leder samhället i riktning mot ökad hållbarhet. Typiska lärmål för kurser inom hållbar utveckling är t.ex.: Teknikens roll; naturresurser och ekosystemtjänster; människans miljöpåverkan och naturens gränser; miljödriven innovation; samhällets system; resursfördelning; lokala, regionala och globala förhållningssätt; styrsystem och åtgärdsstrategier; livsstil, attityd och mänskliga behov; modeller och
verktyg; ämnestillämpning.

Definition av allmän ingenjörskurs. Syftet med dessa kurser är att stärka studentens kompetens inom områden som anses vara viktiga för den framtida yrkesrollen som civilingenjör. Inom allmänna ingenjörsområdet räknas både icke-tekniska kurser (t.ex. språk, ekonomi, juridik, entreprenörskap, projektledning, kvalitetsteknik, design och miljö), såväl som teknisk/naturvetenskapliga kurser av breddande karaktär utanför programmets ordinarie baskursutbud. Allmänna ingenjörskurser är i många fall på grundnivå. Både allmänna ingenjörskurser av icke-teknisk såväl som teknisk/naturvetenskaplig karaktär bör ingå i examen.


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng. Syftet med examensarbetet är att studenten på ett både ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt ska planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt inom totala tidsramen av 20 arbetsveckor. Under examensarbetet får studenten i praktiskt arbete tillämpa och utveckla kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. Även om arbetet kan vara en del i ett större projekt ska arbetet utföras individuellt. Arbetet ska utföras i ett sammanhang som liknar en möjlig framtida arbetssituation för en civilingenjör/forskare. Det självständiga arbetet kan med fördel förläggas till industrin. Examensarbetet utgör dock en del av universitetsstudierna, och examineras därför av programledningen utsedd lärare/forskare. Den skriftliga rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitet och industri. Examensarbetet ska ge en fördjupning inom något av teknisk fysikutbildningens profilområden och vars bas utgörs av en eller flera av följande ämnesområden: datavetenskap, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, rymdfysik, rymdteknik eller strålningsfysik. För att kunna ta ut en sjukhusfysikerexamen krävs att examensarbetet utförts inom området medicinsk strålningsfysik.


Teknisk fysiks programkurser
Nedanstående kurser får räknas in i examen inom respektive kategori i en examen från Teknisk fysik. Utbudet anges nedan inom respektive område i bokstavsordning (inte nödvändigtvis i den ordning kurserna bör läsas).

Projektledning
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.

5TN000    Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
2FE125    Ledarskap och ledarskapsutveckling A, 7,5 hp, 7,5 hp
5BY008    Projektledning 1, 7,5 hp, 7,5 hp
5ÖÄ009    Projektledning 1 (webbaserad), 7,5 hp, 7,5 hp
5BY009    Projektledning 2, 7,5 hp, 7,5 hp
5EL164    Projektledning 2 (webbaserad), 7,5 hp, 7,5 hp
 
Projektkurs
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.

5TN000    Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5FY126    Informationsteori, nätverk och marknader (ht12), 7,5 hp, 2,5 hp
5TN020    Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp, 4,5 hp
5FY043    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3 hp, 3 hp
5FY019    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY044    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp, 6 hp
5FY045    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY137    Metoder och verktyg för ingenjörer, 7,5 hp, 1 hp
5EL014    Mikrodatorer i inbyggda system, 7,5 hp, 7,5 hp
5RA014    Projekt i medicinsk strålningsfysik (Kursen kommer att tas bort 2013), 15 hp, 5 hp
5FY070    Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp, 3 hp
5FY111    Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp, 7,5 hp
5MA000    Projektkurs inom finansiell modellering (ht13), 7,5 hp, XXX
5RA024    Riskanalys inom strålbehandling (ny kurs från vt 2013), 7.5 hp, 7,5 hp
5RA008    Strålningsdosimetri, 15 hp, 5 hp
5RA003    Strålningsmiljö, 7,5 hp, 2,5 hp
5EL163    Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5RA025    Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY132    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp, 3 hp
5FY133    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY134    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp, 6 hp
5FY135    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY125    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 15 hp

Projektkurs i nära samarbete med näringslivet
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.

5TN000    Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5TN020    Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp, 4,5 hp
5RA025    Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5RA024    Riskanalys inom strålbehandling*, 7.5 hp, 7,5 hp
5FY132    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp, 3 hp
5FY133    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY134    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp, 6 hp
5FY135    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY125    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 15 hp
 
* Ny från Vt 2013

Miljö- och ekologiområdet med hållbar utveckling
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.
5GV039    Teknik, etik och miljö, 7,5 hp, 7,5 hp
5TN017    Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp, 7,5 hp
 

Baskurser

Baskurser inom matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg
5MA125    Endimensionall analys 1, 7,5 hp
5MA126    Endimensionell analys 2, 7,5 hp
5MA010    Flervariabelanalys, 7,5 hp
5FY031    Fysikaliska modellers matematik, 10,5 hp
5MA122    Fysikens matematiska metoder, 15 hp
5MA008    Introduktion till diskret matematik, 7,5 hp
5MA019    Linjär algebra, 7,5 hp
5DV116    Teknisk beräkningsvetenskap I, 4,5 hp
5DV104    Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp


Baskurser inom statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling
5MS007    Statistik för tekniska fysiker, 6 hp
5FY036    Grundläggande mätteknik, 7,5 hp
5MS001    Kvalitetsteknik och försöksplanering, 7,5 hp
5RA002    Mätmetoder och strålningsdetektorer, 7,5 hp

Notera att Statistik för tekniska fysiker är förkunskapskrav för övriga tre kurser ovan.

Baskurser inom fysikalisk teori med tillämpningar
5FY001    Analytisk mekanik, 6 hp
5RA000    Atom- och kärnfysik, 7,5 hp
5FY011    Elektrodynamik, 6 hp
5FY127    Elektromagnetismens grunder, 6 hp
5FY021    Fasta tillståndets fysik, 10,5 hp
5FY041    Klassisk mekanik, 9 hp
5FY118    Kvantfysik, 4,5 hp
5FY053    Kvantmekanik 1, 6 hp
5FY076    Statistisk fysik 1, 4,5 hp
5FY083    Termodynamik, 6 hp
5FY091    Vågfysik och optik, 6 hp
 
Notera att kursen Atom- och kärnfysik får räknas som en baskurs inom fysikalisk teori med tillämpningar eller som en allmän ingenjörskurs (dock ej bägge) för de studenter som tar ut en examen som sjukhusfysiker. För övriga studenter räknas Atom- och kärnfysik som allmän ingenjörskurs.

 

Valbara kurser inom allmänna ingenjörsområdet
Kursutbudet av valbara kurser kan variera från år till år.

5RA000    Atom- och kärnfysik, 7,5 hp
5EL204    Analog kretsteknik, 6 hp
5RA007    Bildgivande kärnspinresonans och ultraljud, 7,5 hp
5DV127    Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
5TN000    Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp
5EL005    Digital kretsteknik, 4,5 hp
1EN010    Engelska för studerande på högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och naturvetarprogrammen, 7,5 hp
5MT037    Hållfasthetslärans grunder, 6 hp
2FE017    Industriell ekonomi, 7,5 hp
5RA004    Industriell strålningsfysik, 7,5 hp
2EH032    Industriell utveckling och ekonomisk förändring, 7,5 hp
5MA039    Inledande ingenjörskurs, 7,5 hp
5FY126    Informationsteori, nätverk och marknader (ht12), 7,5 hp
5TN020    Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp
5FY043    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3 hp
5FY019    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4,5 hp
5FY044    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp
5FY045    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7,5 hp
5FY110    Laborativ problemlösning inom fysik, 2 hp
2FE125    Ledarskap och ledarskapsutveckling A, 7,5 hp
5RA001    Medicinsk orientering, 5 hp
5RA026    Medicinteknisk säkerhet & riskanalys (ht12), 4 hp
5TN010    Meritportfölj 1, 7,5 hp
5FY137    Metoder och verktyg för ingenjörer, 7,5 hp
5EL014    Mikrodatorer i inbyggda system, 7,5 hp
5DV133    Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp
5MA139    Optimering 1, 7,5 hp
5MAXXX    Projektkurs inom finansiell modellering (ht13), 7,5 hp
5RA014    Projekt i medicinsk strålningsfysik*, 15 hp
5FY070    Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp
5FY111    Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp
5BY008    Projektledning 1, 7,5 hp
5BY009    Projektledning 2, 7,5 hp
5EL197    Reglersystem, 7,5 hp
5RA024    Riskanalys inom strålbehandling**, 7.5 hp
5RA003    Strålningsmiljö, 7,5 hp
5FY128    Strömningslära, 7,5 hp
5DV088    Systemnära programmering, 7,5 hp
5GV039    Teknik, etik och miljö, 7,5 hp
1IH047    Teknikens idéhistoria, 7,5 hp
5TN017    Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp
5DV123    Teknisk beräkningsvetenskap II, 4,5 hp
5MA034    Transformmetoder, 7,5 hp
5FY132    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp
5FY133    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp
5FY134    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp
5FY135    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp
5FY125    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp
1VE011    Vetenskapsteori, 7,5 hp

Notera att kursen Atom- och kärnfysik får räknas som en baskurs inom fysikalisk teori med tillämpningar för de studenter som tar ut en examen som sjukhusfysiker. För övriga studenter räknas Atom- och kärnfysik som allmän ingenjörskurs.
* Kursen kommer att tas bort 2013
** Ny från Vt 2013

 

Valbara profilkurser
Kursutbudet av valbara kurser kan variera från år till år.

Beräkningsfysik
5FY138    Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp
5FY033    Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp
5DA001    Ickelinjär optimering, 7,5 hp
5DA002    Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 hp
5FY095    Modellering och simulering, 7,5 hp
5FY061    Monte Carlo-metoder, 7,5 hp
5MA038    Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp

Finansiell modellering
2NE016    Finansiell ekonomi D2, 7,5 hp
2NE056    Finansiell ekonomi II D21, 7,5 hp
5MA130    Finansiell matematik (vt13), 7,5 hp
5FY095    Modellering och simulering, 7,5 hp
5MA131    Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar (vt13), 7,5 hp
5MS040    Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5MA038    Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp
5MA032    Partiella differentialekvationer med FEM, 7,5 hp
5MA042    Stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp
5MS030    Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp

Fotonik och nanoteknik: Atomär, molekylär och optisk (AMO) fysik
5FY006    Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
5FY136    Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5FY131    Laserbaserade spektroskopiska metoder (vt13), 7,5 hp
5FY057    Laserfysik, 7,5 hp
5FYXXX    Moderna lasersystem (vt16), 7,5 hp
5FY120    Molekylspektroskopi med tillämpningar, 7,5 hp
5FY065    Optisk konstruktion, 7,5 hp

Fotonik och nanoteknik: Avancerade material och nanoteknik
5FY006    Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
5FY130    Avancerade material, 7,5 hp
5FY136    Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5FY054    Kvantmekanik 2, 7,5 hp
5FYXXX    Nanovetenskap, 7,5 hp
5FY129    Solceller, 7,5 hp

Mätteknik med industriell statistik
5FY136    Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5MS036    Datorintensiva statistiska metoder, 7,5 hp
5FY030    Fysikaliska egenskaper hos mätgivare, 7,5 hp
5MS040    Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5MS030    Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp
5MS039    Tillförlitlighetsteori, 7,5 hp
5EL163    Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp

Sjukhusfysik och medicinsk teknik: Sjukhusfysik
För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation. Denna utfärdas hos socialstyrelsen och förutsätter en sjukhusfysikerexamen som innebär en omfattande specialisering inom medicinsk strålnings fysik. En mer detaljerad beskrivning av kraven för kombinerad examen från sjukhusfysik och från teknisk fysik finns på http://www.radsci.umu.se/student/radiofysik/kombinerad-examen-i-teknisk-fysik-och-sjukhusfysik/ Notera att ett fåtal av sjukhusfysikens obligatoriska kurser har begränsat antal studieplatser och att områdesbehörighet 9 krävs (Ma E, Fy B, Ke A). Blev detta nu rätt…?
Sjukhusfysik och medicinsk teknik: Medicinsk teknik
5RA005    Medicinsk teknik, 10 hp
5FY095    Modellering och simulering, 7,5 hp
5RA020    Biomedicinska sensorer och analys, 7,5 hp
5FY033    Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp
5FY120    Molekylspektroskopi med tillämpningar, 7,5 hp
5EL163    Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp
5RA025    Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp

Notera att ”Biomedicinska sensorer och analys” överlappar mycket mot ”Fysikaliska egenskaper hos mätgivare”. Bägge dessa kurser kan därför inte tas med i en examen från Teknisk fysik.

Rymd- och astrofysik
5FY002    Astrofysik, 7,5 hp
5FY138    Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp
5FY013    Elektrodynamik II, 7,5 hp
5MS040    Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5FY102    Människor och farkoster i rymden, 7,5 hp
5FY067    Plasmafysik, 7,5 hp
5FY071    Rymdfysik, 7,5 hp

Examensarbete
5FY123    Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik, 30 hp


Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.

Programöversikt
Ett aktuellt läsårsschema finns via kursplaneverktyget Röda Tråden på Teknisk fysiks hemsida www.physics.umu.se/student/tekniskfysik.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.