"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård, 60 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Cardiac Care Nursing

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och tillsvidare

Programkod: VYSHS

Högskolepoäng: 60

Diarienummer: 3.1.3-358-22

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2022-05-10

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen

Program som leder till yrkesexamen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan student efter ansökan erhålla en specialistsjuksköterskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Examen utfärdas med inriktning mot hjärtsjukvård. Specialistsjuksköterskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing. Examen utfärdas med inriktning mot Cardiac care.

Program som leder till magisterexamen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student efter ansökan även erhålla en Medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet omvårdnad (Nursing).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hjärtsjukvård ska studenten också

Färdighet och förmåga:

  • visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov och rehabilitering hos patienter med hjärtsjukdom utifrån livssituationen, 
  • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera evidensbaserad och personcentrerad vård vid hjärtsjukdom för att främja hälsa samt förebygga och förhindra hjärtsjukdom och dess komplikationer
  • visa förmåga att självständigt och i teamsamverkan ansvara för kliniska undersökningar, behandlingar inklusive vård i livets slutskede samt kvalitetsutveckling inom området hjärtsjukvård och
  • visa förmåga att tillämpa färdigheter avseende medicinteknik och patientsäkerhet samt informations- och kommunikationsteknik inom området hjärtsjukvård

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs. 

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. 

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 60 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan komma att förläggas utanför studieorten. Obligatoriska träffar på studieorten kommer enbart att ske i en av delkurserna. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen. Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och kliniska studier eftersträvas. De teoretiska studierna bidrar till att ge struktur åt de kliniska studierna och kliniska studier utgör underlag för analys, bearbetning och diskussion i den teoretiska delen av utbildningen. Under den kliniska utbildningen får studenten handledning inom kompetensområdet. Samverkan sker mellan institutionens adjunkter/lektorer och kliniskt verksamma sjuksköterskor samt huvudhandledare. Ålders-, genus-, klass- och kulturella aspekter ska fortlöpande belysas i utbildningen liksom ett globalt perspektiv på hälsa/ohälsa. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Behörighetskrav

Behörighetskrav, dvs. de ev. särskilda behörighetskrav som måste vara uppfyllda för att få tillträde till viss kurs, anges i kursplanen.

Samvetsfrågor

Utbildningen kan innehålla moment om t.ex. abort, blodtransfusion, försöksdjursanvändning och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd specialistsjuksköterskeexamen krävs inhämtande av kunskaper inom sådana områden.

Fusk och plagiat

Att fuska är ett regelbrott som Umeå universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information se Umeå universitets hemsida.

Hälso- och vaccinationsprogram

Medicinska fakulteten erbjuder studenter att delta i ett hälso- och vaccinationsprogram. Kommuner och regioner kan ställa krav på att studenter har fullgott skydd mot, och inte är bärare av, vissa smittor. Om studenter väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kan inte Medicinska fakulteten, Umeå universitet garantera plats för VFU