Till umu.se
Distriktssköterska Anmäl dig här

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Om programmet

Som distriktssköterska kan man arbeta med folkhälsoarbete och omvårdnad inom vitt skilda områden. Många distriktssköterskor arbetar på hälsocentraler där man möter personer i alla åldrar. På hälsocentral kan distriktssköterskan arbeta med egen mottagning inom exempelvis diabetes-, astma- och inkontinensvård. Det kan också vara arbete med barn och ungdomar inom barnhälsovård eller inom skolhälsovården. På de flesta håll i landet ansvarar idag den kommunala hälso- och sjukvården för hemsjukvården där distriktssköterskan har en nyckelposition och där vårdas framförallt vuxna och äldre. Distriktssköterskans arbetsuppgifter kännetecknas av ett stort mått av självständighet. Programmet omfattar 1,25 års heltidsstudier. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom distriktssköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer. Ett självständigt arbete (examensarbete) som är centralt för att bekräfta att du har uppnått kraven för examen avslutar utbildningen.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
Medicine magisterexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Studierna bygger på aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier tillämpas. Undervisningen är i huvudsak nätburen, vilket innebär att du ska ha tillgång till dator med webbkamera, headset (hörlurar och mikrofon) och bredbandsuppkoppling eller till ett lärcentrum där motsvarande teknik kan nyttjas. 10-12 träffar à 3-5 dagar hålls i Umeå. Det finns vissa möjligheter att förlägga delar av utbildningen utomlands. Den verksamhetsförlagda delen i utbildningen genomförs företrädesvis i Västerbotten.

Det här kan du jobba med

Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en magisterexamen och ger behörighet att söka till forskarutbildning. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Gunnel Eriksson

Tel: 090-786 9292

Kontaktformulär

Distriktssköterska

Bild: Malin Grönborg